Corvina, 1943 (66. évfolyam, 1-60. szám)

1943-01-01 / 1. szám

a CORVINA 194?» Vitézzé avatás és névmagyarosítás. Ivkovits Kálmán zombori kartársunkat 1942 december 23-án vitézzé avatták. Egyidejűleg belügyminiszteri enge­déllyel nevét Ivánfira változtatta. Üj neve tehát vitéz Ivánfi Kálmán. A szerkesztésért és kiadásért felel: JANDL KÁLMÁNNÉ sz. NAGY RÓZSA. Ügyes, megbízható segédet ke­res egy nagy vidéki könyves­bolt és papírkereskedés. Ajánla­tokat kór «Azonnali belépésre» jeligére. 1 Hirdetések lapunk részére felvétet­nek a kiadóhivatalban. Keresztény, időse' b, szak­képzett könyvkereskedő - segéd, (aki az antikváriáthoz is ért) jó szervező és eladó, munkabíró, állást óhajt változtatni. Meg­keresést «Ónálló munkaeró» jel­igére kiadóba kér. 0 Értesítjük az igen tisztelt Kartárs urakat, hogy leltározás miatt jáuuár 4-én és 5-én könyvkiszolgáltatás szünetel. Singer és Wolfner Rt. könyvkiadó-osztálya Újdonsá g! Éssaknyugat-Aírika és a földközi-tenger nyugati részének térképe. Mérték 1 : 3,400 00 i. Nagyság 63X93 cm. Ára P 1 50. A M. kir. honvéd Térképészeti Intézet kiadása. Kiszolgáltam»: 3 Kókai Lajos, Budapp 1, Árváltozás. (Jogszokások 61. §.) üj ár» B. Kovács Fréda : Robimé áradat 7 50 Matolcsy Andor : Start 7'50 Kádár La.;os : i irányok - 7' io Tabéry Géza : Vérovony tj-'j Bzalacsy Rácz Imre : Tékozló fid 7-50 Csurka Péter : A két strázsa 7-50 Terescsényi Gyula: Bolygó ma­gyarok 7-60 ÚJ" ára Szalaesy Rácz Imre : F.b ura fakó 8-— ('sarka Péier : Sárdombi háború 8*— BözöJi György: Nyugtalan pász­torok... Kádár Lajos: Rozika 1 ... J-— Turul Szépniives költők és el­beszélők 7-50 12 kötetes sorozat díszkötésben 90'50 7-60 Kiszolgálja a föbizományos: BÉKÉS ISTVÁNNÉ Budapest, Vili., Bezerédi-utca 10. Most, időszerű! Dr. Nostradamus: CSILLAG ORÁKULUM 1943-ra Jellem nj/.ok és kész jóslatok mindenki számára egy kötetben, Ízléses karton kötésbi-n JP 3-80. Dobó k<adás, töbizományos Vörösyáry kiadóvállalat. 2 DK HO cm-es plakát díjtalan! 5 ÁRVÁLTOZÁS. (Jogszokások 61. §.) Arany János prózai művei bibliapnpiron, régi ára kötve 22-—, új ára 24-— Lagerlöf: Gösta Berlliug Régi ára kötve 9 60, új ára 10-50 Lewis: Dr. Arrowsmitli Régi ára kötve 9'60, új ára 10-50 Martin du Gard: Egy lélek története Régi ára kötve 9-60, új ára .. 10'50 Mikszáth: Fekete város Régi ára kötve 9 60, új ára 10-50 Németh László: Bíiu Régi ára kötve 9-60, új ára 10'50 Török Sándor : Valaki kopog­Régi ára kötve 9'60, új ára 10-50 Szabó : Magyarság- életrajza Régi ára kötve 8 40, új ára 8 80 Szívek tolmácsa (Szerelmi levelező) Régi ára kötve 2-—, új ára 2 50 Huxley: És miiluak az évek Fűzve változatlanul 6"80, kötve 8"40 Colerus: Egyszeregytől az integrálig Új kiadás, fűzve 5"—. kötve ... 6 80 Vörösmarty: Zalán futása Új kiadás, fűzve 2 40 7 Ifjúsági művek: Eég iYstye Jár a Dickens: Twist Olivér .. 3-50 4-— Illyés—Ortutay: Magyar parasztmesék 5'60 6 20 Jókai Mór: Kis Dekameron. 4 80 5'40 Kertész Erzsébet: Nagylányok... 440 5'— Lagerlöf: Krisztusleg» ndák ... 4 80 5-40 Lainí): Shakespeare meséi .. ... 4 80 5'40 Dinka bácsi meséi .. 4-— 4 60 Müiicbhaiiseu (díszkiadás) 5'69 6*20 Pálosy Éva: A hat leány villája 480 5 40 Franklin- 7 á •—•• 1­4 ~~ T. Kartársaink A «GRIFF» könyvkiadó kiadványainak kiszolgáltatása cégünknél 11143 január 1-én megszűnik í Visszakérjük 11)4:3 január 15-ig bezárólag valamennyi bizo­mányba szállított «GRIFF» kiadványt. E határidőn túl «GRIFF» kiadványt semmi körülmények kö.ött v.ssxa nem vehetünk. E közleményünkre alkalom adtán hivatkozunk! 8 Dr. VÁJNA GYÖRGY és TÁRSA Figyelem! Alanti könyveink ismét kaphatók. Rendeléseket a beérkezés sorrendjében intézők el. jj, • Norris: F.gyszer mindenért fizetni kell. Fűzve 1180, kötve 14 80 Zweig: Nyugtalan szív. Eűzvo 9'80, kötve 12-80 Kluth: Haladás csodái. Kötve 10'80 Sinclair: Egy modern aBSzony szíve. Fűzve 1080, kötve 13'80 Változatlan ára: Hilton: Messze Oroszországban. Kötve... 880 Holland: És újra kezdődik az élet. Kötve - ... 7-80 Török Rezső: Garas nélkül. 2 kötetben, kötve 17'80 « « Nehéz ma férjhez menni. Kötve g-80 6 NOVA Irodalmi Intézet 9 Németh József mü.-z»ki könyvkiadó XI., Horthy Miklós-u. 15. főbizományában kaphatók: . Gróh Gyula dr.: Szervetlen kémia IV. kiadás 1942. iO. VIP Ferdinandy Géza: Fnpirosgjártás, papirosáru­ismeret és papirovvizsgálat . . • 25.— P Dr. Kendy Finály István: Hidrotechnika I— III. 20.—P Külön is kaphatók II. kötet Hidrometrla . 5. - P III. kötet Hidraulika 15.— P Államtudományi Intézet új kiadványai: Romanische Ktuographische Landkarten und ihre Kritik 10.— P Carte Etnografiche Rumene e loro Critica . . . 10 — P Pallas irodalmi és nyomdai r.-t., Budapest, V., Honvéd-utca 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents