Corvina, 1945 (68. évfolyam, 1. szám)

1945-08-26 / 1. szám

XVlII. évfolyam 1. SZÁM Budapest 1945 AUGUSZTUS 26. 1 MAGYAR HPMYVHIflSDK tl KÖNYVKERESKEDŐK • RSZfiQDS EGYESÜLETÉMEK KÖZLÖNYE MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZER BESZÁMOLÓ Mindnyájan tudjuk, hogy Budapest ostroma ilyen mérhetetlen károkat okozott s hogy szak­iánkat is milyen súlyos veszteség érte. Most, a ö^gjyűléjsen és amikor hosszú szünet után a Corvina megjelenik, azt hisszük első feladatunk, hogy ovidén és tárgyilagosan beszámoljunk arról, mit égzett egyesületünk ideiglenes vezetősége. Tudjuk, hogy a szakma igen nagy nehézségek­;el küzd. Tudjuk, hogy a magyar könyvkiadás és Í magyar könyvkereskedelem egyaránt bajban van. Vidéki kartársaink legnagyobb részének még arra sem igen volt módja, hogy az egyesületi életbe bekapcsolódjék. Minden nehézség közepette leghe­lyesebb azonban, hogy a ránk váró újjáépítés mun­kájához fogjunk hozzá buzgalommal, összefogással, egymás iránt való megértéssel és jóakarattal, ki­r tartással folytassuk azt, amit már megkezdtünk. Eddigi tevékenységünkről a következőkben szá­í mólunk be- Ez év január 20-án, közvetlenül Pest t felszabadulása után hírlapi közleményben felhívtuk ; a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Or­5 szágos Egyesületének tagjait, hogy jelentkezzenek 's február hó 5-ére összehívtuk a tagokat az egye­. jület újjászervezése végett. A nagy számban meg­jelentek három bizottságot választottak. Munka­uzottságot, intézőbizottságot és igazolóbizottságot, -gyúttal elhatározta az értekezlet, hogy az augusztus­án megtartandó rendes közgyűlésig e bizottságok vtézik az egy esület ügyeit. Augusztus hó 26-ra hív­ik össze a közgyűlést, amely hivatva van az egye­det végleges vezetőségét megválasztani. Ez év február 5-től mostanáig a következő •ntosabb intézkedésekről számolhatunk be: Egyesületi székház. Székházunk fele romokban ;ver. A szakértői vizsgálat szerint négy szobát eiglenesen használhatóvá lehet tenni. Három esz­mdő multán azonban a ház lebontandó volna. A öltség körülbelül 60.000 pengőt tenne ki. Az inté­j'bizottság akként határozott, hogy ezt az összeget ölcsön formájában igyekszik megszerezni és a 1 elyreállítási munkálatokhoz hozzáfognak. Ez egyike legsürgősebb feladatoknak. Hálás köszönetünket ell kifejeznünk az Uj Idők Rt.-nak, amely február­)1 áprilisig és az Anonymus Rt.-nak, amely ápri­Istól a mai napig ideiglenes helyiséget bocsátott I ] yesületünk rendelkezésére. Bolti ár. Nem kétséges, hogy az előállítási ár ltozásával a bolti árnak is változnia kell. Ennek egállapítása pedig a kiadó joga és kötelessége, könyvkereskedőnek természetesen a változó árak­l egyszerre és egy időben értesülnie kell. Ez ónban nem olyan egyszerű dolog, ha a papír, omdai és kötési árak folyton változnak és nincs telefonunk, sem hivatalos lapunk. Hivatalos la­lounknak, a Corvinának rendszeres megjelenésével. reméljük, hogy ez a gátló körülmény megszűnik. Ezenfelül intézőbizottságunk bevezette az alapár­és szorzószám-rendszert, éppen azért, hogy az emel­kedő anyag- és előállítási árakkal a lehető leg­kisebb zavar nélkül lépést tudjon tartani. A rend­szer jónak bizonyult, a keresztülvitel azonban ez­időszerint még számos kifogásra ad okot. Ezt a kér­dést sürgősen közmegelégedésre meg kell oldanunk. E célból azt ajánljuk, hogy a kiadók és a könyv­kereskedők szakosztálya küldjön ki egy két-három­tagú bizottságot szakosztályonként e kérdés végleges megoldása céljából. Adóügyek. A kereseti és a társulati adó kér­dése nagy problémák elé állította a szakmát. A nyereség-kulcs kiszámítása, a rezsi-kulcs megálla­pítása és a leltár felvétele havonként szinte megold­hatatlan feladat elé állította tagjainkat. Sikerült azonban az illetékes pénzügyi hatóságokkal foly­tatott tárgyalásaink során eredményre jutni. Még­pedig: minden kartársunk — amennyiben nem rész­vénytársaság — megállapítja havi forgalmát és ennek — ha könyvkereskedő — 1 százalékát, ha pedig könyvkiadó, 1.2 százalékát fizeti be havon­ként az illetékes kerületi számviteli osztályhoz. A befizetett összegeket előlegként kezeük az év végén elkészítendő mérleg alapján megállapítandó adó­összegre, amikor is túlfizetés esetén a többlet a jövő esztendő javára iratik, kisebb befizetés ese­tén pedig büntetésmentesen a hiány r pótlandó lesz. A havi leltárkészítés tehát elesik. A társulati adóra vonatkozólag pedig azt az információt kaptuk, hogv egyelőre várakozó álláspontra helyezkedhetünk, mindaddig, míg erre nézve új rendelet meg nem jelenik. Szabad Kereskedelmi Érdekképviseletek Köz­ponti Taváca azon érdekképviseletek csúcsszerve­zete, amelyek önállóságukat meg kívánták tartani és egyik szervezetbe sem léptek be. Idetartozik a mi egyesületünk is, tizenöt egyéb érdekképviselet­tel együtt. Ez a tizenhat egyesület a bennünket köl­csönösen érdeklő kérdésekben (pl. adóügy) haté­konyan jár el az illetékes hatóságoknál. E szervezet hivatott arra, hogy az illetékes hatóságoknál telies súlyával képviselje az általános kereskedelmi ér­dekeket. Könyvnap. Az idén is megrendeztük idlms 12-13-14 -én a szokásos könyvnapokat- Az egyesület vezetősége tisztában volt azzal, hogy az idén nem lehet a könyvnapot azzal az anyagi és erkölcsi sikerrel úiegrendezni, mint a múltban. Mindezek ellenére azonban a könyvnapot megtartotta azért, hogv a folytatólagosságot fenntartsa egyrészt, más­részt pedig, hogy r tanújelét adja a szakma annak, hogy él és mozog. Az újságokban megjelent közle­mények alkalmasak voltak arra, hagy könyv iránti érdeklődést a közönségben ébren tartsák. A könyvnap alkalmából az írók Szabad Szak­it r>­1 JíCÍ

Next

/
Thumbnails
Contents