Corvina, 1949 (72. évfolyam, 1-52. szám)

1949-01-07 / 1. szám

Felhívás az adóközösség tagjaihoz! Bár az adóközösségi leszámolásról kiküldött körlevelünk végén azt közöltük, hogy a pénzügyminiszter úrtól részlet­fizetés engedélyezését kértük, mivel egyrészt a döntésről ér­tesítést még nem kaptunk, másrészt a részletfizetés engedé­lyezése esetén is adópótlék lesz fizetendő, felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy a körlevélben kimutatott hátralékos tar­tozásukat f. hó 15-ig még adópótiékmentesen fizethetik meg, azt követően azonban havi 3% adópótlékot leszünk kénytelenek felszámítani, a teljesített fizetéseket pedig elsősorban az adó­pótlékra számoljuk el. д х Ugyvezetőség — Ф<$>— A KISOSz a kiskereskedelem' hivatalos érdekképviselete A Magyar Közlöny december 28-i számában 12.800/1948. Korm. szám alatt megjelent rendelet kimondja, hogy azt az ér­dekképviseleti feladatkört, amelyet a múltban a kereskedelmi­es iparkamarák láttak el, kiskereskedelmi vonatkozásban a KISOSz veszi át A rendelet szerint „érdekképviseleti feladatkörbe eső tevékenységnek minősülnek különösen hatóságok, intézmé­nyek, valamint magánosok részére felhívásra, felkérésre vagy saját kezdeményezésből véleménynyilvánítás és tanácsadás, a kereskedők képviselete tanácsokban, bizottságokban és hasonló szervezetekben, uzsorabírósági ülnökök és rendőri büntetőeljá­rásban résztvevő szakképviselők kiküldése, kereskedelmi szo­kások tanúsítása, a gazdasági életben szokásosan megkívánt iga­zolások kiadása, a szakmai oktatás és továbbképzés előmozdí­lása, valamint a hatályos jogszabályok alapján a versenytárgya­lásokon való közreműködés." ». . Kimondja a rendelet, hogy a KISOSz érdekképviseleti tevé­^^Zenységét — amennyiben annak országos jellegére lekintettel központi intézésére szükség nincs — tagegyesületei által is el­végezheti. A KISOSz és tagegyesületei felett a főfelügyeletet a belügyminiszter, a szakfelügyeletet pedig a kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter gyakorolja. Árkiegyenlítési hozzájárulások íorgalmindósítása Az Országos Árhivatal árkiegyenlítési főosztálya 203.203/1948. ügyirat számú körlevelében közölte a kiadói szakosztály tagjai­val, hogy az 1948. évi november hó 30-án kiadott 11.880/1948. Korm. számú rendelet alapján az árkiegyenlítési hozzájárulások forgalmi adóvá alakíttatnak ál. E közlemény értelmében mind­azok, akiknél árkiegyenlítési hozzájárulás (lefölözés) megálla­píttatott, a hozzájárulás összegéről szóló bevallásaikat január 1-től kezdve — már az 1948. december havi forgalomra vonat­kozóan is — a területileg illetékes adószámviteli osztályhoz (for­galmi adóhivatalhoz) küldjék meg és a fizetést is ott teljesít­sék. Az illetékes adószámviteli osztályhoz kell az összegeket be-. fizetni akkor is, ha az illető könyvkiadó termelői forgalmi adó szempontjából adóközösségbe tartozik. Az árkiegyenlítési igé­nyeket tartalmazó bejelentéseket továbbra is az Országos Ar­hivatal'hoz kell benyújtani. Felhívás a könyvkiadókhoz A Magyar Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad Szakszerve­zete Üzletszerző Szakosztálya felkérésére egyesületünk könyv­kiadói választmánya felhívja a kiadói szakosztály minden tagját, hogy nyolc napon belül közölje az egyesületi irodával a követ­kező adatokat: 1. Azoknak a könyvterjesztő vállalatoknak nevét és címét, amelyeket a könyvkiadó nagyban kiszolgál. 2. Mindazok a könyvkiadók,akik könyvterjesztő üzlctraerző­ket foglalkoztattak vaigy foglalkoztatnak, közöljék azoknak a könyvterjesztő üzletszerzőknek nevét és címét, akik aj próbaidőre alkalmazásban állanak a vállalatnál, b) végleges alkalmazásban állanak a vállalatnál, c) és végül, akiket a könyvterjesztői kollektív szerződés életbelépésekor elbocsátottak a vállalat kötelékéből. Fenti adatokat minden kiadó feltétlenül pontosan és minél előbb küldje be. к elhívjuk továbbá a konyvkiado es konyter­jesztő vállalatok figyelmét arra, hogy könyvterjesztő üzletszerzőt csak abban az esetben alkalmazhatnak, ha azt a szakszervezeti munkaközvetítő hivatal közvetítette ki a vállalathoz és arcképes üzletszerzői igazolókönyvvel rendelkeznek. — Kölcsönköuyvtárak forgalmiadóju A fennálló rendelkezések értelmében a kölcsönkönyvtárak 1948. szeptember 1-től is változatlanul 3°/o-os általános forgalmi­adót tartoznak fizetni. Nincs akadálya annak, hogy az adó­közösségi tagok ezen forgalmiadó fizetési kötelezettségüknek az adóközösségben tegyenek eleget. Mindazok tehát, akik akár kizá­rólagosan, akár részben könyvkölcsönzéssel foglalkoznak, jelent­sék be adó/közösségünknél, hogy az e tevékenységükből eredő bevételük után a forgalmiadót adótközösségünkben óhajtjáik-e fizetni. Nagyon természetes, hogy az, aki kereskedői és könyv­kölcsönzői tevékenységet is folytat, bevételeit elkülönítve tar­tozik kimutatni. Évvégi leltár Értesítjük tagjainkat, hogy a pénzügyminisztérium előzetes elvi engedélyt adott arra, hogy a könyvkiadók és könyvkeres­kedők évvégi leltárukat ugyanolyan módszerrel állítsák össze, mint az elmúlt esztendőben. (Erre vonatkozó részletes tájékozta­tásunk a Corvina 1948. január 2-i, 1. számában, a pénzügy­miniszteri rendelet szövege pedig a Corvina július 16-i, 29. szá­mában jelent meg.) Az értékelés tekintetében döntés még nincs, de nagyon természetes, hogy az értékelési szabályokat is kellő időben tagjaink tudomására fogjuk hozni. —<3><S>— Adóközösségi ügyek Annak elkerülése érdekében, hogy megismétlődjék az elmúlt adóközösségi időszakhoz hasonlóan a nagy utánfizetési kötele­zettség, ami abból adódik, hogy az elért forgalom a reméltnél nagyobb volt, saját érdekükben arra kérjük tagjainkat, hogy a jövőben havonta közöljék az adóközösségi irodában forgál­mukat, mélynek értelmében az adóközösség ügyvezetősége előre tájékozódni tud és közölheti a tagokkal várható fizetési kötele­zettségük terjedelmét. * Az 1948. év második félévére vonatkozó adóközösséget a közeli hetekben megkötni óhajtjuk. Addig is, amíg az iroda az adatszolgáltatási kérdőívet kiküldi, jóélőre kérjük tagjainkat, hogy az együttesen kezelt adó szempontjából az 1948. év VII—XII. hónapjaira, a termelői forgalmiadó szempontjából az 1948. év IX—XII. hónapjára és végül a könyvkölcsönzők álta­lános forgalmiadója szempontjából ugyancsak az 1948. év IX—XII. hónapjára forgalmi kimutatásaikat havonta elkülönítve mielőbb készítsék el, hogy a rövidesen kiküldendő adatszolgál­tatási felhívásra válaszaikat késedelem nélkül megadhassák. (A könyvkölcsönzők szempontjából itt is utalunk fentebbi értesülésünkre, amelynek az itt közöltekkel egybevetett értelme szerint a tisztán könyvkölcsönzéssel foglalkozóknak a következő adatokat kell szolgáltatni: 1948. VII—XII. hónapjára havonta elkülönítve forgalmi adatok, a könyvkölcsönzéssel is foglalkozó könyvkereskedőknek pedig a következőket: 1948. VII—XII. hó­napjára havonta elkülönített forgalmi adatok és 1948. IX—XII. hónapjára egyes hónapokon belül a könyvkereskedésből és a könyvkölcsönzésből elért forgalom.) Munkabérkimutatások készítésének megszüntetése A még érvényben levő kollektív szerződés szerint minden kereskedő, aki legalább 5 munkavállalót foglalkoztat, ezideig köteles volt havonként úgynevezett munkaidő- és munkabér­kimutatást készíteni és azt a Szakszervezeti Tanács címére be­küldeni. Ez a kötelezettség most megszűnt, amiennyiben a Szak­szervezeti Tanács közhírré tette, hogy ezentúl munkaidő- és munkabérkimutatást csak az Országos Statisztikai Hivatal által ily célból kijelölt kereskedők tartoznak készíteni, akiket a Statisz­tikai Hivatal a szükséges nyomtatványokkal is ellát. Д MAGYAR KÖNYVKIADOK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

Next

/
Thumbnails
Contents