Corvina, 1950 (73. évfolyam, 1-49. szám)

1950-01-06 / 1. szám

50231 ' LXXIII. ÉVFOLYAM- BUDAPEST, 1950 JANUÁR 6 I, SZÁM CORVINA j A MAGYAR KÖNVVK1A0ÚK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖM Y E * • :' - ' i » I A peremvárosok könyvkereskedőihez t Nagybudapest megvalósításával a peremvárosok és •peremközségek közigazgatásilag a fővároshoz csatoltattak. {Az egészséges fejlődésnek a közigazgatás által mutatott ezt fez útját követik gazdasági szervezeteink is. Ennek következ­tében minden szakmabeli kiskereskedő saját fővárosi orszá­teos egyesületébe lép be. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban Körlevelet intéztünk a: fővároshoz csatolt területen működő jkartársainkhoz, közölve velük, hogy KISOSZ-tagságuk vál­tozatlanul fennmarad; ugyan, de egyesületünk könyvkeres­jkedői szakosztálya, mint a KISOSZ tagja útján. Ez azt ••jelenti, hogy a fővároshoz csatolt peremvárosokban és köz­ségekben működő kartársak ezentúl egyesületünkben fize­ftik tagdíjukat s itt kapják a tagsági könyvbe beragasztandó «bélyeget. » Ehelyütt is megismételjük azon értesítésünket, hogy a fpapirosszakmában legújabban a pontos adófizetéshez, illetve •ennek igazolásához kötötték a nemzeti vállalatok részéről «történő áruellátást és \ugyanez a rendezés a közeljövőben fa könyvszakmában is várható, vagyis a könyvkereskedők is • csak úgy kapnak könyvet a nemzeti vállalatoktól, ha iga­Izolják, hogy a vásárlást megelőző hóngpról adóhátralékuk fnincs. Az igazolás technikája az, hogy a KISOSZ tagsági 'könyvbe a havi tagdíjfizetést igazoló bélyeg csak akkor ragasztható be, ha nincs adóhátralék, amit az érdekelt félnek ' vagy az adóhivataltól beszerzendő és 30 napi érvényű bi­'jzonylattal, vagy az adóközösség tanúsítványával kell iga­zolnia. Természetesen egyszerűsödik a dolog, ha az új Hágok, akik eddig nem .adóközösségben adóztak, 1950. ja­:nuár 1-től kezdődő hatállyal belépnek az egyesületünk kebelében alakított budapesti könyvkiadók és könyvkeres­kedők adóközösségébe. A jelentkezési határidőt 1950. ja­:nuar 31-ig tartjuk nyitva. —<г>Ф — Forgalmiadé December 31-én pénzügyminiszteri rendelet jelent meg, mely egyes termelői forgalmi adó-kulcsokat megváltoztatott. Közölhetjük, hogy; a könyvkiadók 7.5%-os termelői forgalmi­adó-kulcsa nem változott, egyéb, a szakmában szóbajöhető új adókulcsok (zárójelben a korábbi adókulcsok) a követke­zők: nyomdaipari: termékek előállítása után 17.5% (10%), az ú. n. kedvezményes, papírok (rotációs-papír, továbbá tan­könyv és irka előállításához szükséges papírok) után 4% (19.5%, illetve 23.5%), 20 lapnál nem nagyobb áltálános isko­lai irka után 2p.5%: (15%), egyéb irka után 32.5% (20.5%), lapkiadók a példányonkénti eladási árak és előfizetési díjak után 2.2% (2.5%), egyéb bevételeik utári, hirdetési díjak, stb. 6% (8%). Az említett rendeletben felsorolt adókulcsváltozások ellenére — az Arhatóság rendelete szerint a termelő nem érvényesíthet magasabb összeget, mint 1949. december 31-én, vigyis az adókulcsok emelése nem jár áremelkedéssel. —<z><2> И líletményadó 1950. január 1-től megszűnt a minden munkavállaló után személyenként fizetendő volt havi 8 forint tételes illet­ményadó,' ugyáftekkor azonban az illetményadó kulcsa 20%-ról 21%-rá émelkedett. A rendelkezést az 1949. decem­ber hóra fizetett illetmények után 1950. január 1-én esedé­kessé vált és január 15-ig fizetendő illetményadó tekinteté­ben kejl első; ízbetf,Alkalmazni. Könyvbetiltás A Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága 800.773/1949. BAH. szám alatt a következő átiratot küldte: , Budapestgo, dr. Lukács Károly felelős kiadásában, az Egyetemi-nyomda elő­állításában »Utazás a Balaton körül Siófoktól-Siófokig« cínjí és dr. Lukács Károly által írt sajtótermék terjesztését ä* ország egész területén megtiliom. A további terjesztés megakadályozása végett elrendelêîn a könyv fellelhető példányainak lefoglalását. Budapest, 1949 december 15. A hatóság' vezetőjének rendeleté»: . dr. Décsl Gyula s. k. rendőrezredes" Könyvritkaságok bejelentése Fenti címmel a Cpptfina dec. 2-i számában felhívj közöltünk é- bár abbán utaltunk a vonatkozó rendeletekig, mégis sok íffireértés adódott, melyek tisztázása végett eV jártúnk és közoktatásügyi minisztérium illetékes főosztályának vezetőjénél, akitől kapott 'felvilágosítás alapján a következőket közöljük: A rendelet kifejezetten csak a muzeális értékű könyv­ritkaságokra vonatkozik, amelyek közül az 1620—34/1949. VKM. számú rendelet kiemeli a codexeket, hungaricákat,, egyéb könyv- és kéziratritkaságokat Általában tehát az ős­nyomtatványok. a könyvnyomtatás első idejéből származó, egy-két példányban ismert könyv- és kéziratritkaságokra vonatkozik a rendelet. Az antikváriusok maguk is el tudják bírálni a birtokukban levő ily könyvek ritkaságjellegét, egyébként általánosságban a 16. század első feléig megjelent, illetve ez időből származó nyomdatermékekről van szó. A későbbiek csak akkor tartoznak a rendelet hatálya alá ha köztudomás szerint csak egyes példányok vannak belőlük forgalomban. Az így bejelentett könyvritkaságok forgalma korlátozva nincs. Szabad adás-vétel tárgyát képezhetik, csak pontos nyilvántartás vezetendő a bejelentett könyvek adásvételéről, hogy a kereskedő bármikor számot adhasson arról, kihez jutott Hole a bejelentett könyvritkaság. Név, foglalkozás ér cím szerinti nyilvántartás vezetendő tehát az ilyen könyvek vásárlóiról és a vevő felhívandó, hogy a vétel után ő tartozik bejelentést tenni a Múzeumok és Műemlékek Országos Kö»­pontjához, Budapest, VIII., Bródy Sándor-utca 16. a meg­szerzett könyvritkaságról. Ennek a bejelentésnek a mintája a következő: A Népköztársaság Elnöki Tanácsának a múzeumokról és Щп emlékekről szóló 1949. évi 13. sz. Törvényerejű rendelet« 13. tj-ára hivatkozással bejelentem, hogy az alábbi muzeális értékű könyv (kézirat) jutott birtokomba: (Itt következik a köny, illetve kézirat pontos leírása). A könyvet (kéziratot) ...... ,-tól vásároltam. A köny (kézirat) őrzési helye: , Kelet. Aláírás (név, foglalkozás, lakcím). TÖRLÉS A TAGOK SORABÖL: Budai István, VIII., Aggteleki-u. 17. (Iparát visszaadta.) Fokvári Ciézánc, XI. Bocskay-út 22. (Iparát visszaadta.) Szecsey Edit, VIII. József-kőrút 17. (Kilépés folytán.) Dr. Szentirmay Lászlóné, IL, Mártirok-útja 62. (Kilép, folyt.) Fejes Anna, V. József nádor-tér 10. (Iparát szünetelteti) Dr. Keszthelyi Zoltánné, II., Szilágyi Dezső-tér 4. (Iparári visszaadta.) Dr. Sas Agnes, IV., Fehérhajó-u. 8—10. (Iparát visszaadta.) Varga Armin utóda, X., B. Jászberényi-út 14. (Kilép, folyt) Lőrinrz Margit, VI. Podmaniczky-u. 43. (Iparát visszaadta) Magvető könyvkeresk., VI. Aradi-u. 48. (Iparát visszaadta) Gajdusek Vilmos, VI., Teréz-körút 5. (Kilépés folytán.)

Next

/
Thumbnails
Contents