Corvina, 1951 (74. évfolyam, 1-10. szám)

1951-01-06 / 1. szám

IXXVI. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1951. JANUÁR 6 1. SZÁM CORVINA KÖNYV-, ANTIKVÁRIUS-, PAPÍR- ÉS IRŰSZERSZAKLAP 1951 A könyvkereskedelmi magánszektor erős karácsonyi vásár után megkezdte az új üzletévet. Az ünnepek előtt meglepően nagy érdeklődés mutatkozott mindenfajta könyv iránt és akik idejében nem biztosítottak megfelelő készletet, nem vásároltak elegendő új kiadású könyvet, később megbánták óvatosságukat. Számos keresett munka már jóval karácsony előtt teljesen kifogyott és közvetlenül a karácsony előtti napokban az ifjúsági és szépirodalmi művek egész sora beszerezhetetlenné vált. Az utcákon hullámzó hatalmas vevőközönség jórésze kereste fel a könyvkereskedéseket és a multévinél is nagyobb forgalmat értek el azok a könyvkereskedők, akik megfelelő készlettel rendelkeztek. A történtek mindenben igazolták a haladó szellemű könyvkereskedők álláspontját, akik azt hirdették: nyugod­tan tovább kell folytatni azt a munkát, amelyet kiskeres­kedői vonalon elvégezni kötelességünk és amely szerény megélhetésünket is biztosítja. Nincs helye és nincs értelme az ellenséges propaganda által szított nyugtalanságnak. Ez a propaganda már 1949. évben is azt híresztelte, hogy a karácsonyi vásárt már nem éri meg a könyvkiskereskedelem, mert a könyvkereskedőket még a karácsony előtt államosít­ják. Az 1950. évben ugyanilyen híreket terjesztettek, ugyan­csak alaptalanul. A könyvkereskedők nemcsak hogy lebonyolították a két karácsonyi vásárt, de a helyesen szá­mítók még jelentős forgalomemelkedést is biztosítottak. Mi a tanulság ebből? Az, hogy ne higyjünk a kishitűeknek és a kételkedőknek, az ellenséges propaganda terjesztőinek, hanem azok szavára hallgassunk, akik az ország gazdasági életét irányítják és a mi utunkat is kijelölték. Emlékezzünk arra, amit Rákosi vagy Gerő elvtársak a kiskereskedelemre vonatkozólag mondottak. Gerő elvtársnak a közelmúltban a Szabad Nép-ben megjelent nagy cikke minden kételyt eloszlatott a kiskereskedelem helyzetére vonatkozólag. De nemcsak szavakban, hanem cselekedetekben is tapasztalhat­juk a jóindulatot. Az ellenséges propaganda az utóbbi napokban azt híresztelte, hogy a kereskedők nem részesül­nek a kedvezményes áru cukor- és lisztellátásban. Ez a MEGHÍVÓ A könyvkereskedők Szakcsoportja f. hó 18*án, d. u. 6 órakor tartja legközelebbi szakmai taggyűlését. Részletes tárgysoro* zatot legközelebbi számunkban közlünk. , Addig is kérjük kartársainkat, jegyezzék elő maguknak, hogy 18*án feltétlenül jöjjenek el összejövetelünkre. híresztelés is valótlannak bizonyult. A kedvezményes cukor- és lisztellátásában a Népköztáraság minden polgára része­sül, tekintet nélkül foglalkozására. Mi, könyvkereskedők az elmúlt évben több alkalommal is tapasztaltuk a kormányzati szervek megértését. Kereseti adónkat kedvezményes kulcs alapján vetették ki, egyesületi életünket tovább folytathattuk, visszakaptuk a „Corvina44 megjelenési jogát, stb. Minden okunk megvan arra, hogy nyugodtan folytassuk könyvterjesztői munkánkat, olyan munkát, amelyet a szocializmust építő ország vezetői első­rendű fontosságúnak mondottak. Ennél a munkánál tartsuk szemelőtt a következő főszempontokat: Elsősorban képez­zük magunkat, ismerjük meg a szovjet irodalmat és a népi demokráciák haladó szellemű irodalmát, hogy kellőképpen felkészülve szolgálhassuk a szocialista könyvterjesztést és tájékoztatást nyújthassunk az érdeklődőknek. Álljunk be magunk is a háború ellen küzdők sorába, akik annyit vesz­tettünk a második világháborúban. Rántsuk le a leplet magunk is a háborús uszítókról, mutassunk rá az imperia­lizmus szörnyű bűneire és hazugságaira. Ismertessük és ajánljuk mindazokat a munkákat, amelyek a béke megőrzé­sét vannak hivatva szolgálni. Szakmánknak mindig hivatása volt a béke, a fejlődés, a kultúra szolgálata, a haladó esz­mék terjesztése, nem kell tehát ismeretlen talajon folytat­nunk hivatásunkat. Fontos kötelességünk még minden vonalon betartani és betartatni népi demokráciánk kormányának gazdasági vonatkozású rendelkezéseit. Törekedjünk a legaprólékosabb és mindenre kiterjedő takarékosságra. Fejlesszük az adó­morált és mindenekelőtt és mindennél előbb adófizetési kötelezettségünknek tegyünk eleget. Vegyünk fokozottabb mértékben részt a párt-, illetve tömegszervezeti munkában, építsük a nép országát, vegyük ki részünket az ötéves terv megvalósításában. Ha teljesítjük azt, amit a népi demokrácia tőlünk meg­kíván, nincs okunk aggódni a jövőnkért: a szocialista állam gondoskodik dolgozó polgárairól. K. 1. A Corvina előfizetőihez Kérjük mindazokat, akiknek 1950 végével előfizetésük lejárt, hogy 45 604. számú csekkszámlánkra az előfizetési díjat mielőbb adják fel. Előfizetési áraink: a Corvina 1 évre 60 forint, félévre 32 forint, negyedévre 18 forint, egy hó­napra 6 forint. Az előfizetéseket annál is inkább kérjük sürgősen beküldeni, mert szigorú utasításra nem hitelezhet­jük a lapot és csak azokra a címekre küldhetjük, amelyekre az előfizetés összege befolyt. Kiadó: Kiskereskedők Országos Szabadszervezete. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI, Eötvös-u. 4. I. Telefon: 421-139 és 421-186. A lap engedélyszáma: 7043/1947. Felelős szerkesztő: Kőműves Imre. _____________________Felelős kiadó: Ruttkay Zoltán______________________ Ö 3 920 — Egyetemi Nyomda, Budapest (F.j Mező Sándor)

Next

/
Thumbnails
Contents