Szongott Kristóf: Szamosújvár Szabad Királyi Város monográfiája 1700-1900. II. kötet (Szamosújvár, 1901.)

LIV. Czikkely. Magyar nemzeti színház

— 535 Quietantia. A fennebb assignált 500 Rfkat, helybeli fungens allod. perceptor Czetz Bogdány űrtől, mint a nemes város részéről Nemzeti Játékszín felépítésére ajáltatott és a fels. kir. Gubernium által f. é. 1821. Jul, 9-én 2242 számok alatt helyben hagyott és az idei allod. jövedelmekből kifizetni parancsolt summát effective kezemhez vettem. Szamosújvár 8-ber 6-án 1821. Mály János J) királyi perceptor. 4. Fejezet. Az első színigazgató. Felépült a színház és hovatovább növekedett a színészek száma is, kik magyar szót hangoztattak és jó erkölcsöket terjesztettek. Rövid idő múlva eljött az első színtársulat, mely felerészben örményekből állott, hozzánk is, hol meglepő pártolásban részesült. Azután elég sürü közök­ben más meg más társulatok is jöttek falaink közé és mindnyájan a legnagyobb elismeréssel szólották —- mü- pártolásunkról. Tanácsunk 1837-ben az örmény eredetű Fehér Károly színigazgató részére a következő bizonyítványt állította ki: „Mi Szamosújvár szab. kir. városának Tanácsa hiva­talosan bizonyítunk arról, hogy nemes Fehér Károly úr, mint kormányozó színész társaival együtt ezen városban a múlt 1836. okt. 21-én megjelenvén, azóta a kormánya alatt levő színész-társaival egyetemben a városi nemes publioumot szép moralis darabok ügyes előadásával a meg­elégedésig mulatta és magát becsületesen viselte. Miről adjuk ezen városunk közönséges pecsétjével ellátott hiva­talos bizonyságlevelünket. Szamosújvárt 1837 febr. 14. tartott tanácsi gyűlésünkből. (Vár. lev. 1837—160 sz.). ő. Fejezet. Újabb segély adományunk. Az „erdélyi országos nemzeti színházi bizottság“ a következő két iratot küldötte városunk tanácsához: I. 12—1860 sz. Tekintetes Nemes Város! . A magas cs. k. helytartósági elnökség múlt évi ápril 24-kéről 1803. szám alatt kelt rendeleté által, az itten levő országos ') Ennek a fia volt a híres Mály István curiai biró, ki 1899-ben mint törvényszéki elnök halt el Temesváron. L. ennek arczképét és életrajzát az „ Armeniá“-ban.

Next

/
Thumbnails
Contents