Csanád- Arad- Torontál Vármegye Hivatalos Lapja, 1937 (35. évfolyam, 1-56. szám)

1937-01-02 / 1. szám

ÜBK 13. Ugyanannak előterjesztése a nagylaki vasúti párhuzamos ut területi kér­déseinek rendezése tárgyában. (Ref.: Ring Béla vm. főjegyző.) 14. Ugyanannak jelentése a földeák! Hangya árusitási ügyében tartott vizsgá­lat eredményéről. (Ref.: Ring Béla vm. főjegyző.) 15. Ugyanannak bejelentése a törvényhatósági bizottságnak a szőregi Petro- leumgyár R. T. és a szőregi Aszfalt és Kátrányipar R. T. által fizetendő kövezetvám átalányösszegének megállapítása tárgyában hozott határozatának a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter ur által történt jóváhagyása tárgyában. (Ref.: Ring Béla vm. főjegyző.) 16. Ugyanannak előterjesztése azon vármegyei alkalmazottak baleset esetére való ellátásáról szóló vármegyei szabályrendelet alkotása iránt, akik a vármegyei nyugdíjalapnak nem tagjai. (Ref.: Fodor Sándor vm. aljegyző, tb. főszolgabíró.) 17. Ugyanannak jelentésé a várm. központi választmányban megüresedett tag­sági helyekről. (Ref.: Tamay Ivor alispán.) 18. A vármegyei központi választmányban megüresedett három tagsági hely betöltése. (Ref.: Tarnay Ivor alispán.) 19. A vármegye közúti alapjának 1937. évi pótköltségvetése. (Ref.: Ring Béla vm. főjegyző.) 20. A száraonkérőszék jegyzőkönyve. ' > i 21. Makó város polgármesterének kérelme a város közmunkaváltság-részesedése tárgyában. (Ref.: Ring Béla vm. főjegyző.) 22. Nagylak község képviselőtestületének kérelme a nagylaki vasúti párhuza­mos útnak a tvh. utak hálózatába való felvétele tárgyában. (Ref.: Ring Béla vm. főjegyző.) 23. Dr. Fodor Sándor vm. aljegyző, tb. főszolgabíró kérelme az első személyi pótlék megszavazáza iránt. (Ref.: dr. Harsány! László tb. aljegyző.) 24. Szilágyi (Stand) Pál tb. főszolgabíró kérelme a VIII. fizetési osztályba való előléptetése iránt. (Ref.: dr. Fodor Sándor vm. aljegyző, tb. főszolgabíró.) 25. A Csanádvármegyei és Makó városi Szarvasmarhatenyésztő Egyesület kérelme támogatás nyújtása iránt. (Ref.: Tarnay Ivor alispán.) 26. Az Aszfalt- és Kátrányipar R.-T. és a Szőregi Petróleumgyár R.-T, kérelme kövezetvám ügyében egyezség meghosszabbítása ügyében. (Ref,: Ring Béla vármegyei főjegyző.) Makó, 1937. évi január hó 1. Tarnay Ivor, alispán. Kivonat Csanád-Arad-Torontái k. e. e. vármegyék törvényhatósági bizottságának Makón, 1936. éyi december hó 19. napján tartott rend­kívüli közgyűlése jegyzőkönyvéből. 280. kgy. 31,430. ikt. 1936. Az igazoló választmány tagjainak választásához az elnöklő főispán a névszerinti titkos szavazást elrendel­vén, a szavazás megejtéséhez négy szavatszedő küldöttséget alakit. Az I. számú (A—E) küldöttség elnökéül felkéri Antalffy Lajos tagjaiul Borcsányi Nándor és Emődi Ferenc bizottsági tagokat. szavazatszedő A II. számú (F—K) szavazatszedő küldöttség elnökéül felkéri Husztik Lajos tagjaiul dr. Istók Barnabás és Jung Ferenc bizottsági tagokat. A 111. számú (L—R) küldöttség elnökéül felkéri dr. Lukács István tagjaiul Návay László és Papp János bizottsági tagokat. szavazatszedő A IV. számú (S—Z) küldöttség elnökéül felkéri izavaza tszedő Sármezey Endre tagjaiul

Next

/
Thumbnails
Contents