Csongrádvármegye hivatalos lapja, 1934. (26. évfolyam, 1-34. szám)

1934-01-12 / 1. szám

if. IIL^:iLTALANO£ _______• RSN DELETEK-értesítés Mi ÉS IL^S KCZLEIAÉMYEK. sesss s síTT' Az úrbéri közös legelők engedély nélküli felosztásának utólsgos bí­rói jóváhagyása.­8574Alisp. 1953.szára« Polgármesterek ^ Községi elöljáróságok ! Tudomás és miheztartás végett azzal hivora fel Cim figyelmét a múlt évi Belügyi Közlöny 53,számában a fenti tárgyban megjelent^ 87,292A933.B.M7sz.körrendeletrejhogy araainyiben halós^ területén a rendeletben említett jóváhagyás nélküli úrbéri legelő felosztások történtek volna,úgy utasítsa az érdekeltedet,hogy ezen felosztás ^bí­rói »^illetve löldmivelésügyi miniszteri jóváhagyása iránt a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék folyamatba.- Szentes,1934.évi január hó 4-ér. Dr .Cs ergo',alispán. f.PÁLY.áZATOK,HIVATALOS HIRDETÉSÜK ÉS KQRÖZVÉNYEK. Kimutatás a Gsongrád vármegye területén fennálló ragadós állati beteg­ségekről.- “ , Lép feneminds zen ti járás :Derekegyház 1. Sertéspestis :csor)grádi já­rás : láb iáns ebes ty én 1. Baromi ildo Tér a: kis kundorozsraai járás iKiskun- dorozsma község 3, Ebből uj 1, —m— Gsongrád vármegye alispánjától. 8406/a 1 is p. 1935 .szám, zes „ Jaksa Pál 18,éves,r„katho jnőtlenjmindSBBnti születéisü,ma­gyar’honos, földmi vés ,,katona nem volt,vag3rntálán Mindszent V.ker. lol .sz .a .lakos verekedésért l.napi eízárá^ helyttesitő 5.pengő pénzbüntetésre Ítél tetett,Nevezett a jogerős Ítélet^elsszenvedése előtt ismeretlen iielyre távozott és azóta legutóbb állítólag Budapes­ten tartózkodott,Neveze'tt országos körözését'’elrendelem.- Szentes5l933,december'há 20-én, Dr.Csergő s.k, alispán. Csanád-Arad-Torontál k,e,e„vármegyék alispánjától. 26377 A933,al. Körözés Bogár János és Keresztesi Zsuzsanna kihágással kapcsolatban aurájuk kirótt elzárás büntetés elszenvedése elől .ismeretlen helyre távoztak. Bo^ár János és Keresztesi Zsuzsanna részletes személyi ada­tai a következők:^ Bogár János 33, ót es ,Med gyes egy házán ,Cs an .ád vármegyében szü­letett,avang,p«Jlásu,vadhásas ^magyar honos ,gyümölcsárus »anyanyelve tót,beszél tótul és magyaruls-niedgyese,syházai* illetőségű.-Személyleirá- sa:arca szügletes„haja~g,barna»szeme barna.bajusza nyirott,szakalla borotvált, termete magas .Legutóbbi lakhelye Cs-anádpalota község volt. Különös ismertető jele :hal .rar ján tetoválás, KeresztcíSi Zsuzsanna: 1891,julius hó 1,napján Tótkomlós községben Békés yármcgyécen született,ev3gcVAlásu,vadházas,gyümölcs- árus',med gyes egyházai illetőségű,anya,nyelve tót,beszél tótul es magyja- rul.-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents