Református gimnázium, Csurgó, 1922

A csurgói ref. főgimnáziumban 1923|24. tanévben használandó tankönyvek. I. osztály- Farkas : О és ujszöv. kijelentés. Dr. Dékány : Bibliai olv. R. kath. nagyobb katekizmus. Gulyás Mitrovics: Magyar olv. I. Szinnyei: Magyar nyelvtan I. Dr. Hiltrich: Latin nyelvtan. Dr. Hitlrich : Latin olnasó. Dr. Héjjas: Földrajz I. Kogutovitz: Atlasz. His K.: Számtan. Szuppán-Szirtes : Planimetria. Dr. Szilády: Ter­mészetrajz I. Murányi: Bibliai szemelv. II. osztály. Farkas: О és ujszöv. kijelentés. Murányi: Bibliai szemelvények. R. kath. nagyobb katekizmus. Pokorny: Bibliai tört. (rk.) Dékány: Bibliai olv. (izr.) Gulyás-Mitrovics: Magyar olvasókönyv II. Hiltrich: Latin nyelvtan I. Hittrich: Latin olvasó II. Dr. Héjjas: Földrajz II. Kogutovitz: Földrajzi Atlasz. Kiss : Szám­tan. Szuppán-Szirtes: Stereometria. Szilády: Természetrajz II. III. osztály. Kiss ].: Hit és erkölcstan (ref.) Murányi: Bibliai szemelvények. Nagyobb katekizmus. Dr. Pokorny: Ujsz. Bibi. tört. Dr. Weisz : A szenlirás. Gulyás-Mitrovics: Magy. olv. III. Szinnyei: Magyar nyelvtan III. Gvadányi: A peleskei-nótárius. Kisfaludy S.: Válogatott regéi. Dr. Hittrich Latin nyelvtan. Dr. Hittrich: Latin mondattan. Dr. Hittrich: Latin olv. III—IV. Schuster: Német nyelv­tan I. Sebestyén: Történelem. Schürger: Fizikai földrajz. Dr. Héjjas : Földrajz II. Kis: Számtan. Szuppán-Szirtes: Constr. planim. Rajz­minták I.—II. IV. osztály. Kis: Hit és erkölcstan (ref.) Murányi: Bibliai szemelvények. Pokorny: Kath. szertartástan. Schön: Zsidók tör­ténete I Ady-Endrey : Magyar stilisztika. Erődy: Mikes Kelemen levelei. Jókai műveiből szemelvények. Arany-Lehr: Toldi. Pirchala : Latin olvasó I—II. Hittrich: Latin nyelvtan. I -II. Schuster: Német nyelv és olv. könyv. 1. Sebestyén: A magyar nemzet története II. Ormándy: Növénytan. Kis: Algebra. Szuppán-Szirtes: Constr. planimetria. Simkovits: Növényhatározó. Zsitvay : RajzmintáklII— IV. Károlyi-Varga : Magyar föld és élete. V. osztáiy. S. Szabó : A kér. egyház története I. Uhlyarik : Kath hittan. Büchler: Zsidók története II. Riedl: Rhetorika. Széchenyi: Hitel. Arany : Toldi estéje. Kölcsey: Szónoki beszédek. Kazinczy válogatott levelei. Köpesdy: Cicero de imperio. Csengery : Szemelvények Ovidiusból. Molnár: Latin stylusgyakorlatok I. Dr. Hittrich : Latin nyelvtan I—II. Veres: Latin-magyar szótár. Veres : Magyar-latin szótár. Cserép : Római régiségek. Schuster : Német nyelvtan II. Endrey-Szele: Német nyelvkönyv II. Orosz : Német stylusgyakorlatok. Kelemen : Német-magyar szótár. Kele­men : Magycy-német szótár. Mangold : Világtörténelem 1. Kogu­tovitz : Történelmi atlasz 1. Búza : Állattan. Kis : Algebra: Ábel- Lévay-Polikeit: Mértan I. Dóczy : Görög nyelvtan. Dóczy: Görög olvasó- és gyakorlókönyv I. Gyomlay: Odyssea. Csengery: Ilias. Geréb: Herodotos Bodies: Magyar Írod. olvasókönyv. VI. osztály. S. Szabó: Keresztyén egyháztört. (ref.) Matuszka : Kath. erkölcstan. Büchler: Zsidók tört. (izr.) Riedl: Poétika. Schakespeare : Coriolan Vörösmarty: Zalán futása. Vörösmarty: Csongor és Tünde Beöthy-Gregus : Balladák. Zlinszky: Szemel­vények. Kisfaludy : Iréné. Kisfaludy : Csalódások. Cserép : Római régiségek. Cserép-Virgil : Aenis. Iványi: Livius XX. könyve. Dr, (Folytatás a boríték 3-ik oldalán.)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents