Cukoripar, 1992 (45. évfolyam, 1-4. szám)

1992-01-01 / 1. szám

TARTALOM Dr. Pozsgai Jenő: Cukorrépa-termesztés Magyarországon ................................ 2 D r. Eőri Teréz és Dr. Bene László: Állomány homogenizálás visszavágással. . 9 Dr. Zsigmond András, Megyeri Lajos: Rugalmas gőz- és cukoroldali séma terve­zése szimulációval......................................................................................... 13 Andrej Smelik: A szacharóz és olvadáspontja II................................................. 27 Tömördi Máté: Ülepítőrendszerek optikai elven alapuló fázishatármérése beme­rülő szonda segítségével................................................................................ 33 Dr. Lak ver Zoltán, Dr. Molnár András és Dr. Kocsondi József: A magyar cukor­ipari vertikum ökonómiai kérdései.............................................................. 35 CO NTENTS Szerkesztőbizottság: Dr. Vígh Albert fel. szerkesztő, Dr. Fábián Károly, Jetter János Dr. J. Pozsgai: Growing Sugar Beets in Hungary............................................. 2 D r. T. Eőri, dr. L. Bene: Homogenization of Stand by Cut-back..................... 9 D r. A. Zsigmond—L. Megyeri: Designing Flexible Steam- and Technological Systems by Simulation................................................................................. 13 A. Smelik: Saccharose and its Melting Point, II................................................. 20 S. Harris: Outlook of the World Sugar Market................................................. 27 D r. Z. Lakner & Alii: The Hungarian Verticum in the Sugar Industry........... 35 Kri eger Ödön, Dr. Magassy Lajos, Schottner Károly, MÉTE cukoripari szakosztály titkára I Dr. Vukov Konstantin 1 Wertán Pál szerkesztő, Dr. Zsigmond András CONTENU Dr. J. Pozsgai: Culture betteraviére en Hongrie................................................. 2 D r. T. Eőri—Dr. L. Bene: Homogénéisation de substance avec rapprochage . . 9 Dr. A. Zsigmond—L. Megyeri: Schéma élastique de coté vapeur et sucre avec simulation...................................................................................................... 13 A. Smelik: La saccharose et son point de fusion............................................... 20 S . Harris: Perspectives du marché mondial du sucre.......................................... 27 INHALT Dr. J. Pozsgai: Zuckerrüben-Anbau in Ungarn................................................. 2 D r. T. Eőri—dr. L. Bene: Homogenisierung des Standes durch Pflöcken........ 9 Dr. A. Zsigmond und L. Megyeri: Planung elastischer Schemata für den Dampf­und Zuckerhausbetrieb mittels Simulation................................................. 13 A . Smelik: Die Saccharose und ihr Schmelzpunkt. II........................................ 20 S. Harris: Aussichten des Weltzuckermarktes.................................................... 27 D r. Z. Lakner et al.: Vertikum der ungarischen Zuckerindustrie..................... 35 XLV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1992. JANUÁR—MÁRCIUS A szerkesztésért felel: dr. Vígh Albert Szerkesztőség címe: 1141 Budapest XIX., Komócsy u. 39—41. Telefon: 251-1999 Csekkszámlaszám: Cukoripari Közös Vállalat 216—37166 Felelős kiadó: Nemesné Nádor Mara igazgató Kiadja a Delta В Kereskedelmi Szolgáltató Lap- és Könyvkiadó Kft. 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 17. Telefonszáma: 117-4266 92. 120335 Petőfi Nyomda Rt., 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Felelős vezető: Sebesvári László vezérigazgató Belföldi terjesztés a szerkesztőség útján. Egyes szám ára: 50,— Ft. Előfizetés: Egész évre: 200,— Ft. Előfizethető a szerkesztőségnél. Megjelenik negyedévente. Külföldön terjeszti a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, 1389 Budapest, Pf. 149. Hirdetések felvétele: Delta Kiadó Lapelőállítási Csoportjánál: Bp. VI. Lázár u. 2. Telefon: 132-6529 HU ISSN 0011—2720

Next

/
Thumbnails
Contents