Debreceni Szemle, 1928 (2. évfolyam, 1-10. szám)

Már megjelent és kapható a DEBRECENI SZEMLE igen díszes és csinos kiállítású bekötési táblája kék és sárga színben ; 1 pengőért a kiadóhivatalnál lehet megrendelni. tudományos élet minden ágának minden friss hajtását bemu­tatni a magyar olvasónak : ez a DEBRECENI SZEMLE célja. Közönséget akar nevelni, amely számára a Tudás nem­csak hatalom, hanem leikiszükséglet, mindennapi kenyér. Hasáb - ; ain a legkiválóbb magyar és külföldi tudósok találkoznak a magyar közön­séggel. A DEBRECENI SZEMLE cikkeinek tárgyát és súlyát tudósokhoz szabja, érdekességét és művészi formáját pedig a legszélesebbkörű olvasótáborhoz. A DEBRECENI SZEMLE az első magyar egyetemesen tudományos revue. A DEBRECENI SZEMLE páratlan hónapokban szellemtudományi, páros hónapokban természettudományi számot ad. Különös gondot fordít Debrecen és Keletmagyarország ismeretlen kul­turális kincseinek feltárására, amelyek nemcsak az egész magyarság, hanem a külföld tudományos közvéleményét és érdekelhetik. Nyíregyháza, Sárospatak, Miskolc, Szolnok, a hajdú-városok és sok más város nagyszerű történeti, művészi, könyvészeti értékeit külön számokban teszi hozzáférhetővé minden művelt ember számára. A DEBRECENI SZEMLE nem reprodukál, nem közvetít, hanem alkot és irányít. Minden tudományágra nézve van saját programmja, friss reform­terve. Figyelő- és szemlerovatai mellett egész csomó, a jövőben egyre szaporodó eredeti rovat lesz bizonysága sokirányú kezdeményezésének. * A DEBRECENI SZEMLE szerkesztői : Hankiss János (szellemtudományi sorozat) és Milleker Rezső ^természettudományi sorozat). Címük : Debrecen, Egyetem. A kéziratokat az ő címükre kell küldeni. A DEBRECENI SZEMLE mindenütt kapható, ahol újságot vagy könyvet árulnak. Megrendelni Budapesten, a Csáthy r.-t. könyvkereskedésében, I. kér., Krisztina-körút 133., vagy közvetlenül a debreceni egyetem földrajzi intézete útján lehet (Debrecen, Ferenc József-út 24., III.). Előfizetések befizetése leg­egyszerűbben az 57,799. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára történhetik (Debreceni Szemle, dr. Hankiss János) bármely postahivatalnál. A DEBRECENI SZEMLE július és augusztus kivételével havonkint kb. 60 oldal terjedelemben jelenik meg. Előfizetési ára egy évre 16 pengő, félévre 8 pengő. Egyes szám ára 2 pengő. * A DEBRECENI SZEMLE januári számának műmellékletei : Muukácsy : A fasor, Filippino Lippi (?) : Keresztelő János, El Greco : Bűnbánó Magdolna, Francia művész : Szűz Mária, Riemenschneider : Szűz Mária (a budapesti Szép- művészeti Múzeumból), Mécs László arcképe, Benedek Elek arcképe. * A DEBRECENI SZEMLE legközelebbi cikkeiből megemlítjük a követ­kezőket : Az epekő röntgendiagnosztikája (Elischer Gyulától), A kőszén és a petróleum harca (Hoffer Andrástól), Túlnépesedés ? (Udvardy Miklósnétól), Néhány feltűnő mimikri-eset (Sajó Lászlótól), Néphit és természettudomány (Rothschneck Jenőtől), Az asztronómus féreg (Monoszlay Lászlótól) stb. * Kérjük igen t. előfizetőinket, akiknek a DEBRECENI SZEMLE fel­virágoztatásában eddig is olyan nagy részük volt, hogy az előfizetési díj pontos beküldésével az expedició zavartalan folyását megkönnyíteni szíveskedjenek. * Márciusi számunkat 2 pengőért visszaváltjuk. Kérjük a fölösleges pél­dányokat a kiadóhivatalnak beküldeni.

Next

/
Thumbnails
Contents