Dél Keresztje, 1951 (1. évfolyam, 3-10. szám)

1951-04-15 / 3. szám

DEL KERESZTJE 3 Oldal UTOLSO NAPOM TELEKI GRÓFFAL Tíz év előtt április első napján a késödéíutáni órákban lelkigya­korlatra gyülekeztünk a budapesti Szt István bazilika kápolnája előtt. Marcell Mihály dr. tartotta a cserkésszövetség vezetősége és az öregcserkészek részére, harma­dik, befejező lelkigyakorlatát. A levegő telve volt uj háborús készülődések ellenőrizhetetlen hí­reivel, de mi akkor a Felvidék, Kárpátalja és Erdély magyar- többségű területeinek visszacsato­lását még frissen éreztük és nem néztünk borúlátón a jövőbe. Vár­tuk Witz atyával a Bazilika plé­bánosával és a cserkészek lelki­atyjával az élünkön a Föcserkész érkezését. Pontosan jött mint mindig, pe­dig bizony elfoglalt ember volt akkor a magyar ministerelnök. Mindenkihez volt pár szava Te­leki Pálnak vagy kérdése, mikor mosolyogva kezet fogott velünk. Mélyen a szemünkbe nézett mintha gondolatainkat olvasná. Mikor hozzám ért feleletet nem is Várva fel pillantott az áprilisi égre és azt kérdezte “na ti már felderítet­tétek, hogy mi lesz?’’ Azután bevonultunk a kis ká­polnába. A Föcserkész az első padsor szélen foglalt helyet. Jó magam Gábor barátommal együtt a második sorban mögötte ültem. Imádkoztunk. Marczell atya el­kezdte szentbeszédét összefoglalta mély okfejtéseit amivel értelmünk­höz és szivünkhöz egyaránt szolt. Taylor kapitány neve a választási harccal egyidö- ben lett ismeretes világszerte. Az ö nevéhez fűződik az első Ausz- trália-Délamerika közötti repülés. Taylor és társai “Catilina” tipusu vizirepülögéppel 13 nap alatt re­pültek Sydneyből Valparaisoba. Közben hét leszállást végeztek a 8500 mérföld hossz oceánfieletti utón. Azut Gráf ionból Noumea- Suva-Samoa-Cook-Tahiti-Low és Husvét szigetek érintésével veze­tett Quiníeroig. A legnagyobb ne­hézséget a Husvét szigeteknél való le és felezállás okozta, ahol a nyílt Óceánon nagy hullámzás­ban kellett manőverezni. A leg­hosszabb, leszálás nélküli útsza­kasz 2000 mérföld volt és azt a gép 16 óra alatt repülte be, A repülés gyakorlati célja az Ausztrália-Délamerika közti légi- forgalmi vonal, leszállási helyek és időjárási viszonyok tanulmá­nyozása volt. Taylor kapitány nyilatkozata szerint, nem vizigé- pek, hanem nagy szárazföldi gé­pek lesznek alkalmasak a forga­lom lebonyolitására, mert a Hus- vétszigeten megfelelő repülőtér építhető. Chilében a repülőket nagy ünnepléssel fogadták s ren- jelekkel tüuntették ki. A délame­rikai sajtó méltatta a repülés je­lentőségét. A rendszeres forgalom megnyitására előreláthatólag há­rom év múlva kerül sor. Nyilttér E rovatban közöltekért felelőssé­get nem vállalunk. “A Sydneyben működő “Comedy” Theatre Co. igazgatóságának tag­jai közül 1951 március 24-én ki­léptem. Tóth György s.k.”------o-----­Garázs és Házépítők Magánlakásban Lakok, Figyelem! Felszereljük a legmodernebb automata-elektro házfelszereléssel. Angol-Ausztrál jégszekrények, vil­lany fözö-sütö tűzhelyek, mosógé­pek, porszívók, rádiók, gramofonok stb. Nagy Valsztékban Fix árak, messzemenő fizetési kedvezmények 2-3 évre is. Képviselet: László Zólyomi Store — Blacktown (N.S.W.). Tel.: Blacktown 270 vagy 479. ------o-----­“Tanácsot ad Kele a múlt — a jelen — a jövö szorosan egymásba kapcsolódnak. 15 éves rendári és tapasztalat 20 éves gyakorlat, komoly sikerekkel. Levélbeli meg­keresésben Írja meg korát, nemét és kérdését. Családi, és üzleti ta­nácsok a legnagyobb titiktartás mellett. Kele Janos, Psyhografologus, 13/b Eggenfelden (Bavaria) Germany Schliesfach 102. Es elfogott mindnyájunkat valami érzés, ami nagy ünnepeken otthon mindig elővett. Ereztük az Ur közelségét. Lelkünk átformádó- dott, a sötétedő kápolnában ránk szállt a husvét áhitatata. Beszéde végén járt már Marc­zell professzor, mikor hangos csöngetéssel néhány villamos haladt el a Vilmos császár utón. A jó szónok belekapcsolódott a külső képbe és mondta tovább: “Igen testvérein, a villamosok csörömpölni fognak kint az utcán és mi már nem leszünk. De tud­juk és hiszük, hogy a földi elmú­lás nekünk az örök élet kezdetét fogja jelenteni”. A föcserkész feje kissé lehajlott, ami akkor nem is tűnt fel, mert mindnyájan megha­tottak voltunk. A lelkigyakorlat végétért, a gyónáshoz a Bazilikába mentünk át, ahol a gyóntatószékek körül kezdtünk elhelyezkedni. En Gábor barátommal együtt álltam az egyik még üres gyóntatószéknél, mikor Teleki Pál és Witz atya jöttek be a templomba és plébá­nosunk beült éppen abba a gyón­tatószékbe ahol álltunk. A föcser­kész hozzánk fordult: — Ti is Witz atyánál akartok gyónni ? — Igen — mondtuk, mire ö szelíd humorával folytatta: — Bár uniformisé az elsőség, de engedjetek engem, mert sür­gősen mennem kell. New life starts at the beginning of April in Hun­gary. It is springtime. It is the time when the new seed makes its first appearance above the black, humid soil of the Great Hungarian Plains and on the hill slopes of the Transdanubian Hills and in the valleys of the Northern and Eastern Mountains. The new seed which is to be ripe by July is then born. Yet, the hopeful month of April recalls three fatal dates in the history of the Hungar­ian people. The three mourn­ful April — days seem even to be internally connected by some fatal destiny. The first of those fatal April days dates back to 1242 — over 700 years ago. On that date — the day of ..the ..Mohi-battle ..— ..the flourishing, 200 years old Hungarian Christianity was crushed under the heels of Chingis Khans Mongolian hordes. Hungary was lost, but the Western Christianity sav­ed by the supreme sacrifice of the glorious Dead on the Mohi plains. Hungary’s heroic stand and the Khan’s sudden death has saved Europe from utter destruction. Hungary was then rebuilt by the efforts of the following generations be­cause the beautiful flower of life flourishes on the ruines, but the country has never be­come so powerful and strong as before the Mongol invasion and has never reached the grade of prosperity and strength of her western neigh­bours. So the country could not stand up against the second onslaught that came 300 years later: the unrush of the World- conquering Turkish Army. Yet Hungary defended the gates of the West for 159 years at the cost of enormous sacrifices. After the dissolution of the Turkish Empire, there remained only a weakened Hungary, bled almost to death and still fighting, this time Természetesen azonnal pár lé­pést hátra tettünk és átengedtük a elsőséget, amit ö eltávozása előtt még egy kézfogással meg­köszönt. Másnap reggel a fél nyolcas misére gyülekeztünk, negyedóra hosszat vártuk föcserkészünk érkezését, mikor Witz atya kiü­zent a templomból s mondta, hogy elkezdi a misét, mert föcserkész testvérünknek biztosan sürgős dolga akadt és nem tud jönni. Ez nyolc év óta most először fordult elő, de mi nem gondoltunk semmi rosszra. Megáldoztunk és mise után az egyházközség tanácster­mében megtérített asztalnál son­kás — teás reggelire voltunk — mint minden évben — hivatalosak. Beszélgettünk egymással, mikor megjött Witz atya és hiába kér­deztük — nem tudott semmit sem mondani föcserkész — testvérünk­ről, — illetve nem akart. Mintegy félóra múlva valamen­nyien dolgunkra mentünk, boldog húsvéti ünnepeket kivánva egy­másnak. ügy féltiz lehetett, ami­kor a budai siklónál először hal­lottam a megdöbbentő hirt: Teleki nem él...! Eszembe jutott Marczell atya mondata a csörömpölő villamosok­ról. Föcserkészünk ment el első­nek, mert többet tudott és mesz- szebb látott. Elöérzete megsúgta végzetünket, aminek súlya alatt nagy magyar lelke összeroppant. B. T. for her freedom and already rebuilding what could be re­built after almost two cen­turies of destruction. And then came the second black April day. A small and mutilated Hungary, wedged between East and West, be­came, once more the victim of another misfortunate war. On one April day, the count Te­leki, one of the greatest statesmen of Middle Europe, perhaps the most remarkable man of the Hungarian history, gave his life for his country. He offered his life as a pro­test against the brutality of the foe forces attacking Hun­gary from the West and from the East. Then the end of the second world war came. The armies of the West met the hordes of the East six years ago. This Asiatic conqueror claim­ed cynically to be the liberator of the country and its people. And the official date of that brutal “liberation” is, ironic­ally an April day again: the 4th day of the Month of Spring. With that day started the ruthless oriental occupa­tion of Hungary. Three tragic April days. One of them would have been enough to destroy a nation even bigger than Hungary was. The last one marked the milestone of the onrush of the armies from the Russian plains toward Europe. There they stand now, after the col­lapse of the small Hungarian bastion in front of the gates of the Cities built by the an­cient Western Civilisation treatening the whole western world built upon the base of Christianity. Thus the three Hungarian April days became more than the private business of a na­tion. Grown into international importance, they prove that there are no isolated nations in. this ever shrinking world and that there are no isolated islands to remain. The fate of Hungary was and is a matter of eminent importance and a cause common to the whole human race. Könyvek An historical outline of the An­cient Theatre címmel jelent meg Kardoss Jánosnak tavaly ősszel a Sydney egyetem elhangzott angol- nyelvű előadása az ókor színházi kultúrájáról. A kis füzet ízléses kiállításban a “Courrier Austra­lien” kiadásában jelent meg és újabb értékes bizonyítéka az ausztráliai magyarság sokoldalú tevékenységének. A “Katolikus Szemle” legújabb száma 5 s.-ért kapható a D. K. kiadóhivatalában. — “Kis Magyar Történelem Képekben” cimü 21 képből és mindegyik alatt rövid összefogla­lásból álló kiadvány kapható a kiadóhivatalban. — “A mi könyvünk címmel je­lent meg a Magyar cserkészszö­vetség kiadásában egy 165 oldalas kiadvány. Cserkészeknek szól, de minden magyar, aki ilyen kis ter­jedelemben, valóságos “pocket” kiadásban mindent tudni akar a szülőhazáról és annak népéről — a saját könyvének fogja tekinteni. A cserkészprőbák anyagán kívül népdalok, népi táncok, népmesék, népművészet, a magyar irodalom, történelem és földrajz rövid, ügyes illusztrált lexikona ez a könyv, melynél értékesebb nagyon kevés jelent meg eddig e tárgyból Ma­gyarországon kívül. A kötet ára 10 s., megrendelhető a Dél Ke­resztje kiadóhivatalában.------o-----­— Az “Uj Elet”, az ausztráliai magyar reformátusok részére szerkesztett folyóirat hosszabb szünetelés után ismét megjelent.------o-----­Személyi hírek — Paul Tibort, aki 1945-48 kö­zött a magyar rádió népszerű karnagya volt, az ABC karna­gyának hivták meg. Első nyilvános szereplését május 4-5.-én kezdi meg, amikor a “Queensland Sym­phony Orchestra” hangversenyét dirigálja. Kenvezését az ausztrál sajtó feltűnő helyen, fényképes cikkeben ismertette.------o------,. • Eljegyzés. Hunyor Mária és Ka- lotay Ottó április 8.-án eljegyez­ték egymást.------o-----­Egyesületek Üzen a “DEL KERESZTJE” A sok levélre, üzenetre, melyek az első két szám után érkeztek ezúton válaszolunk. Köszönjük a biztatást és kérjük első előfize­tőinket, hogy minnél több ma­gyarhoz segítsék eljutni a lapot. ------o-----­A Szt. István Egyesület április 7- ém jólsikerült összejövetelt ren­dezett melyen a megjelent ma­gyarok és ausztrál barátaik so­káig, jó hangulatban szórakoztak — Toronya József kiváló feketéje és Mrs. Dolmam magyar fánkja magyban emelte a hangulatot. ------o-----­MHBK Sydney területén lakó tag­jai jelentkezésüket Schindler Pál címére küldjék (55 John St., Woollakra). Uj tagok is ezen a címen jelentkezhetnek.------o-----­A “Dél Keresztje javára Sydney katolikus ifjúsága táncestélyt ren­dez április 14.-én este 8 órai kez­dettel, a St. F. Xavier Hallban (North Sydney állomás mögött). ------o-----­A “Thalia” Társulat április 25- én, szerdán este a St. James Hall­ban (Philip St. 171) második mű­sorát mutatja be, “Ki lesz a ka­pitány” címmel.------o-----­Sport Megkezdődnek az ausztrál lab­darugóbajnokságok és ezévben már két magyar csapat is részt vesz a mérökzéseken. A Metropo­litan Liga első osztályú bajnoksá­gán az itteni “Ferencváros” és a “Hungária” indulnak. A “Ferenc­város” már többször mérkőzött ausztrál csapatokkal, mig a “Hun­gária” ebben a bajnoki forduló­ban bizonyítja be képességeit. Sportrovatunkban rendzeres tá­jékoztatást adunk majd — remél­hetőleg sok győzelemről és kevés vereségről. A két csapatnév — kötelez!------o-----­— A Magyar Cserkészszö­vetség Németországból átköltözött az USA-ba, California államba, az ausztráliai “Magyar Cserkész Hí­radó” közlése szerint. Időleges enyhülés a kolhozositás térén Bécsi értesülések szerint a bu­dapesti kormány annyira a tények hatása alatt áll a mezőgazdasági termelés visszaesésével kapcsolat­ban, hogy időleges enyhítéseket volt kénytelen kiadni az eddigi rendeletek mellé... A két éve folyó erőltetett termelösziö v e t k e z et moz-galom és a tavalyi rendkívül száraz nyár már hónapokkal eze­lőtt is érezhető közellátási nehé­zségeket okozott. A termény, állat és kész élelmiszerárak 1949-50 hez viszonyítva átiag 80%-al emel­kedtek. A jelentések szerint ezévben nem szerveznek újabb termelő szövetkezeteket, hanem a már meglévőket akarják átszervezni és megerősíteni. Erre az időre a törpebirtokosokat minden termé­nybeadási kötelezettség alól men­tésitették és megengedték, hogy termelvényeiket szabad piacon értékesíthessék. A középgazdák — 5-25 k.h. között — a gabona 33, a hús és zsir 40 és a burgonya- termés 12%-át kötelesek beszol­gáltatni. A 25.k. holdhál nagyobb birtokosok, a “kulákok” minden termelvényük 40%-át szolgáltat­ják be. A készletgyüjtés fontosságára való tekintettel a beszolgáltatást maradéktalanul teljesítőket adó és iparcikk-beszerzési kedvezmények" ben részesítik.------o-----­Magyar pódium Sydneyben Több műkedvelő próbálkozás után ugylátszik sikerűit életre kelteni Ausztráliában is az első magyar színtársulatot. A “Thalia” színházi társaság husvét óta már három alkalommal sikerrel és táb.ás ház eiött valódi színpadon, idézte a régi pesti Pódium hangu­latát. A müosr jól összeválogatott. A színház nagy érdeme, hogy elő­ször tudta egy fedél alá hozni a műsor keretében, vidám jelenetek, önmagunk karikatúrái, balett és néhány komoly szám—mint pl.Ady versek Thuróczy Gyula tolmácso­lásában és Szénássy Károly hege- düszámai — szórakoztatta a közön séget. Deák Klári, Evelyn Rivera,' Vija Vetra, Szamossy Lici, Szent- léleky Gyula, Fodor Jenő és Sza­bó Zoltán sokoldalú, friss játék­kal szerepeltek — az együttes zenei vezetőjével, Dolecskó Bélá­val együtt, aki színpadon is olyan sikert aratott, mint — a zongora mellett. Dán Klári magyar pa- rasztnőtái és két egészen — egyértelmű kupléja ugyan megne­vetette a közönséget de akork, amidőn a Sydney magyarok csak egy magyar színpad előadásait látogathatják, a sikamlós számo­kat el lehetett volna hagyni. Olyan művésznek, mint amilyen Dán Klári a paarasztnótákhoz, vagy más sanzonszerü darabokhoz ha­sonló számok éneklésével is sikere lett volna. A két kupié azonban rontotta a többi szám által nyúj­tott művészi hatást. N.-------O------­TASMANIAI MAGYAROK paprika, darált mák, szalámi, ser­tészsír, torma, savany uborka, bab, tarhonya és más magyar élelmiszerek beszerzési forrása — vidékre is — “Your Grocer” ke­reskedésben. Cim: 40 Wentworth St., South Hobart. Jo szemüveget ? Nap szemüveget? Optikai cikkeket ? a leggyorsabban és a legolcsóbban beszerezheti az Optonál 430, Bourk Street Melbourne C. 1. - Phone MU 4093. c/o A. & W. Payne, Electrical ------o-----­Melboume-ban, és Victoriaban kapható a Délkeresztje. Előfizethet a Melboumi megbízottunknál 32. May Rd., Toorak. Tel.: BJ 5175.------o-----­Költözködés előtt — áruszálitás előtt hivja Kordokóvits Vilmos teherautófuvarozót. R e d f e r n, Thurlow st. 22. Megbízható - pon­tos olcsó.------o-----­Teherautó, kitűnő állapotban, csu­kott, egy tonnás 330 f-ért eladó. Deposit: 185 £, heti 2 1/2 £ részlet. Szülök figyelmébe: A “Dél Kersztje” kiadóhivatalában kapható: Katolikus Elet; hittankönyv a gyermekek számára. A könyv a legsszebb összeálitásban adja a hitigazságokat a bibliai történetekkel és a| gyakorlati kersztény életelvekkel. Ara füzetenkint £-/2/- (két füzet litografálva). Engeszteljük az Urat, ima és énekeskönyv. Ara £-/3/- Meséskönyv. Gulliver a törpék orazágában. Ara £-/2/6. Szives megrendeléseket az árak előzetes beküldése után küldjük. OLVASD es TERJESZD A DEL KERESZTJÉT ! Black Aprils In Hungarian History

Next

/
Thumbnails
Contents