Független Magyarország, 1958 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1958-01-01 / 1. szám

2. oidai FÜGGETLEN MÁGYÁRÖRSZÁÖ 1958. január 1. Független Magyarország 1951-56 KÖZÖTT: “DÉL KERESZTJE” Felelős kiadó és szerkesztő: Dr. Nagy Kázmér Főmű nk;i társ: Jászay Antal (Oxford) Megjelenik: minden hó 1.-én és 15.-én. Levelezési cím: Box 3933, G.P.O., Sydney, Australia, Telefon: XB 1965 Előfizetés egy évre 2 font. FREE HUNGARY (1951 ío 1956: SOUTHERN CROSS) Independent Hungarian Neswpaper Correspondence: Box 3933, G.P.O., Sydney, Australia .Phone: XB 1965. Published & Edited by Dr. K. Nagy, 2 Little Arthur Street, North Sydney. Printed by the New Life Printery, 275 Enmore Road, Marrickville. “FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG” SYDNEYBEN A KÖVETKEZŐ LAPÁRÚSITÓKNÁL KAPHATÓ: Globe Könyvesbolt, 173 Pitt Street, City. — Dymock’s kioszkt, G.P.O. Ge­orge Street-i sarkána. —> Rash ton’s uj- ságosbolt, Kings Cross! — Kiss kávézó, Kings Cross. — Porter ujságosbolt, Bat­hurst St. és Castlereagh St. sarkán, City. — Mathis ujságosbolt, Rawson Place, a Central közelében. — Slavik fűszeres- bolt, 203 Hay Street, Haymarket. — Electro Centre, 95 Oxford St., Bondi Junction. — Swiss órajavító kioszkban, a Hunter St.-en és a King St.-en. — Palotás csemegiizletben, 2 Second St., Ashbury. Értesítem honfitársaimat, hogy 11 Botany Road, Waterlooban HASZNÁLT RUHAÜZLETET nyitottam. Nagy választék férfi és női ruhákban! Ha ruhacsomagot akar Ma­gyarországba küldeni, nálam olcsón beszerezheti. Soros Artur, 11 Boany Rd., Waterloo, (Sydney). A “Botany” villa­mos 24. megállójától 1 percre. Telj MX 5314 SZERETI A SZÉP RUHÁT? Budapesti szabású, I. osztályú ruhát príma szövetekből £30-ért készítek. TARI ISTVÁN DIVATSZABÓSÁG 560 Anzac Parade, Kingsford Tel.: FJ 4355 % 34. villamosmegálló MÁR £ 3/10/0-tői budapesti szabású NŐI ÉS FÉRFI CIPŐK ELIZABETH SHOES 1 Kings X Rd., Kings Cross 211 Elizabeth Street (Park St. sarok) BALLETISKOLA a BONDI JUNCTIONBAN. Klasszikus ballet és gyógytorna. Csávolyi Éva balletmester, a budapesti Opera ballatmesterének asszisztense. Felvilágosítás: FW 6268 számon. A gyermekekért értemegyünk és haza visszük. BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KEDVES FOGYASZTÓINAK az IRISH WAFER magyar édességgyár. 90” (2j yard) széles LEPEDŐVÁSZON dupla és szimpla ágyra MÉG KAPHATÓ! PHOENIX FABRICS 30 CAMPBELL ST., SYDNEY TELEFON: MA 2348 Magyarul beszélünk! GLOBE BOOK C O. MAGYAR KÖLCSÖNKÖNYVTÁR Nagy választék! • Iratkozzék be! 173 Pitt Street, 2. emelet 8. Sydney (közvetlenül a G.P.O. mellett) Telefon: BL 2935 (Folytatás az 1. oldalról.) FEBRUÁR Az Aranypart néven ismert angol gyarmat Ghana néven önálló állammá alakul át. Bulgáriában rehabilitálják az 1949- ben kivégzett Kostovot. Bulganyin levelet intéz Adenauerhez, a szovjet-német viszony megjavítása ü- gyében. Az USA-ban évek óta működő szov­jet kémeket tartóztatnak le. Az osztrák kormány kitiltja Bécsből a “Béke Világtanácsát”, mint kommu­nista fedőszervezetet. * A keleteurópai kommunista pártok vezetőinek értekezlete Budapesten. Gromiko követi Sepilovot a szovjet külügyminiszteri székben. Fagerholm finn miniszterelnök hiva­talos látogatáson Moszkvában. Egyiptom kiutasítja az angol, francia, állampolgárságnélküli és zsidó személye­ket. A szuezi incidens utóhatásaként ben­zinhiány Európában. Három évre szóló francia-orosz ke­reskedelmi megállapodást köt a két ál­lam. Lengyelország leértékeli a zloty-t. Bormi jelentés: 1956-ban 280 ezer em­ber menekült át Nyugatnémetországba Keletnémetországból. Az ENSZ ötös Bizottsága megkezdi a magyar forradalomra vonatkozó adat­gyűjtést és a tanuk kihallgatását. MÁRCIUS Az USA képviselőháza elfogadja Ei­senhower elnök középkeleti politikáját. A decemberben megkezdett indonéziai katonai lázadás folytatódik, de megin­dulnak a lázadók és a központi kor­mány közti tárgyalások. Közzéteszik a február végi lengyel vá­lasztások végeredményét: a 458 képvise­lőből 237 a kommunista párt, 119 a pa­rasztpárt, 39 a demokratapárt tagja és 63 képviselő mint pártoitkívüli került be a lengyel parlamentbe. Czyrankiewicz az új miniszterelnök. A Benelux államok tanácskozó testü­letének első ülése Brüsszelben befejező­dik. - < A Sztálin alatt 1943-44-bcn deportált öt kis néptörzset eredeti lakóhelyükre te­lepítik vissza és autonóm területi közigaz­gatásukat visszakapják. Az öt néptörzs: a balkar, csecsen, ingus, karacsai és a kalmük, össz lélekszámúk: 750 ezer volt 1939-ben. A fenti időben a németekkel való együttműködés miatt Belsőszibériá- ba deportált félmillió Volga-németet és 200 ezer krimiai tatárt nem “rehabilitál­ják”. Izrael kivonja csapatait a Gaza vonal­ból és az Akaba öböl vidékéről. Szaudi Arábia királya Washingtonba látogat. Az USA katonai segítséget nyújt Szaudi Arábiának. A Délkeletázsiai Védelmi Közösség (SEATO) Canberrában ülésezik. Japánban megbukik az Ishibashi kor­mány és az addigi külügyminiszter, Ki- shi alakít új kormányt. Magsaysay, a Fülöpszigetek köztársa­sági elnöke légiszerencsétlenség áldoza­ta lesz. Elsenhower elnök és Macmillan angol miniszterelnök Bermudában védelmi ü- gyekben tanácskozik. A kínai miniszterelnök ázsiai és eu­rópai országokba látogat el. Budapesten is megfordul. Makariosz ciprusi görögkeleti érseket az angolok visszaengedik a száműzetés­ből. Új ciprusi politikát kezdeményez London. Az ENSZ 11-ik Közgyűlése, mely 1956. nov. 12.-én ült össze, március elején befejezte működését. A közgyűlés tárgyalta a magyar, a középkeleti, szue­zi, a ciprusi, a francia-algíriai, a dél­afrikai kérdést. ÁPRILIS Az USA-ban bejelentik, hogy Borazon néven a gyémántnál kétszer keményebb mesterséges gyémántot állítottak elő. Az angol királynő és férje állami lá­togatást tesz Franciaországban. Mikoján szovjet miniszter hivatalos látogatása Becsben. Szovjet-lengyel egyezmény a háború alatt, vagy után a Szovjetunióba depor­tált, vagy a volt lengyel területekkel Oroszországhoz került lengyelek repat­riálásáról. Anglia és Kanada egyezményt köt egy második tengeszinalatti kábel építésére. A kábel 2000 mérföld hosszú, 8 millió fontba kerül és 1961-ben kapcsolják be a telefonforgalomba. Aden és Yemen között határinciden­sek kezdődnek. Anglia tiltakozik az ENSZ biztonsági tanácsa előtt. Ausztrália megkezedl a hadseregfelszc- relés amerikai szabványok szerinti gyár­tását. A március közepén lezajlott indiai vá­lasztások végeredménye: a kongresszusi párt (Nehru) 365, a szocialista párt 19, a kommunista párt 29 képviselői man­dátumot szerzett. A pártonkívüli és ki­sebb pártok képviselői 75 helyet kaptak. Orosz-román egyezmény a Romániá­ban állomásozó szovjet csapatok ügyé­ben. MÁJUS Bermudából visszavonják az angol csapatokat. A gyarmaton 1701-től kezd­ve állomásoztak kisebb egységek. Angol-amerikai és orosz hidrogénbom- ba robbantások Szibériában, az USA te­rületén és a Csendes óceán felett. Az osztrák népszavazás eredménye­ként Ausztria új elnökévé Dr. Schaerfet választják meg. 1945 óta mint a szociál­demokrata párt képviselője alkancellár- ként vett részt a koalíciós kormányban. Az USA gazdasági segítséget szavaz meg Marokkónak. Befejezik a Szuezi Csatorna megtisz­títását és átadják a nemzetközi forga­lomnak. Az angol hajók igen, a franciák nem használják a csatornát. Választások Dániában. Végeredmény: 70 szocialista, 45 parasztpárti, 30 kon­zervatív, 14 radikális, 6 kommunista és 10 kisebb pártokhoz tartozó képvl- se!ő. Wisinszky lengyel bíboros látogatása a Vatikánban. Jordániában kiéleződk a helyzet. Az USA földközi tengeri flottáját mozgó­sítják. Ostromállapot Jordániában. Ha­tárincidensek Jordánia és Szíria között. A finn Fagerholm-kormány lemond. Dr. Sukselainen, a parasztpárt vezetője alakít új kormányt. Nehru indiai miniszterelnök Ceylon­ba látogat. Határvillongás a délamerikai Nicara­gua és Honduras között. Hruscsov bejelenti a szovjet ipar át­szervezését: a 25 központi minisztérium feloszlatását és az iparigazgatás és ter­melés decentralizálását. Dr. Adenauer német kancellár Wash­ingtonban és Londonban Németország egységesítéséről és Nyugatnémetország­nak a NATO-ban való szerepéről tár­gyal. Gazdasági egyezmény a Szovjetunió és Mongólia között. Az orosz-mongol közös-vállalatokat átadják Mongóliának. A Szíriába folyó szovjet fegyverszál­lítmányok ellen az USA erélyesen tilta­kozik. Szovjetbarát katonai diktatúra veszi át a tényleges hatalmat Damasz- kuszban. Cseh, lengyel, keletnémet parlamenti küldöttségek megbeszélése Nyugatnémet­ország ellen irányuló éllel. Eden volt angol miniszterelnök sú­lyos betegsége miatt végleg visszavonul a politikai élettől. Az USA visszautasítja a magyar kor­mánynak a budapesti amerikai követség létszámát szabályozni kívánó jegyzékét. Megbukik a Mollet-kormány. A fran­cia elnök Bourges-Maunoury-t bízza meg új kormány alakításával. Az angol királynő és férje Dániában : állami látogatást tesz. JUNIUS Egyiptom három szovjet tengeralatt­járót vásárol. Izrael és Anglia tiltako­zik. Az USA gazdasági segélyt folyósít Lengyelországnak, kereken 50 millió dolláros hitel formájában, melynek ke­retében Lengyelország élelmiszert vásá­rok Franciaország beszünteti a Szuezi Csa­torna elleni bojkottját. Trans-Europ-Express névvel a francia, belga, luxemburgi, holland, német, sváj­ci és olasz vasutak közötti megállapodás életbelép és 63 európai nagyváros kö­zött megindulnak a TEE első gyorsvo­natjáratai. A kanadai választásokon a kormány­párt (liberális) megbukik. Eredmények: 110 haladó-konzervatív, 104 liberális, 44 szocialista és 6 kisebb pártokhoz tartazó mandátum. Hruscsov és Bulganyin Finnországba látogat. A Bagdadi Paktumba az USA, mint a katonai bizottság tagja, hivatalosan is belép. Junius 20.-án az ENSZ közzéteszi a magyar forradalomról készült különje- lentést. JÚLIUS A szovjet kormány megtiltja a Vladi- vcsztok előtti Nagy Péter öböl haszná­latát idegen hajóknak, illetve az öböl fölött átrepülő idegen repülőgépeknek. Japán, Anglia és az USA tiltakozik. A brit népközösség tagállamainak mi­niszterelnökei befejezik szokásos évi ta­nácskozásaikat Londonban. Molotov, Malenkov, Kaganovics, Se- pilov, Pcrvukhin és Saburov szovjet ve­zetőket “pártellenes tevékenység” címén beosztásukból elmozdítják. A Krupp-művek és a török kormány között megállapodás jön létre a török acélipar és vasúti hálózat fejlesztésére. Hruscsov és Bulganyin Csehszlová­kiába látogat. Az utolsó angol egységek is elhagy­ják Jordánia területét. Nyilvánosságra hozzák az amerikai közelkeleti politika ügyében kiküldött Rlchards-misszíó jelentését, mely szerint Libanon, Líbia, Törökország, Perzsia, Pakisztán, Irak, Izrael, Görögország, Tu­nisz és Marokkó támogatja az amerikai kormány közelkeleti politikáját. Indiában megkezdik az angol uralom­ra emlékeztető emlékművek lebontását. Spanyolországban hivatalosan közük, hogy Franco államfő halála vagy nyu- galombavonulása esetén visszaállítják a királyság intézményét. Novosibirskben felavatják az Ob fo­lyó mellett épült 200 km. hosszú és 25 km. széles mesterséges tavat. Dulles amerikai külügyminiszter beszé­de az amerikai-kínai kapcsolatok állásá­ról. Közzéteszik Mao Cse-tung kínai el­nök júniusi beszédét a kommunista álla­mokon belül létező ellentmondásokról. Nyugati és szovjet jegyzékek Német­ország egyesítése ügyében. A tuniszi parlament kimondja a mo­narchia megszűnését, és kikiáltja a köz­társaságot. AUGUSZTUS Malaja, mint önálló állam, az angol- malajai tárgyalások eredményeképpen továbbra is a brit népközosseg tagja marad. .. , . Kanada és az USA közös légvédelmi parancsnokságot állít fel az északameri­kai kontinens védelmére. A “Distant Early Warning Line” (DEW) néven is­mert védelmi rendszer kiépítését 1954- ben kezdték el és 600 millió dollárba került. A DEW Észak-Alaszkától a mexikói öbölig húzódik. Ciprusban az angol kormányzó beje­lenti a biztonsági intézkedések enyhíté­S6t> Neil H. McElroy, az egyik legnagyobb amerikai szappangyár elnöke az Eisen­hower kormány új honvédelmi miniszte­re lesz. Charles E. Wilson lemondott. Szovjet gazdasági és műszaki segély­nyújtási egyezményt írnak alá a szíriai és a szovjet kormány között. Marokkóban a szultán felvette a kirá­lyi címet (V. Mohamed) és Marokkó a jövőben mint királyság szerepel. Afganisztán királya, Mohamed Zahír, hivatalos látogatást tesz Moszkvában. Forradalom Ománban (Aden közelé­ben). Az omani uralkodó szultán angol segítséget kap. Délvietnamban államosítják a volt császár (Bao Dai) és támogatóinak bir­tokait. Mussolini holttestét végleges sírban, szülőfalujában helyezik el. A Szuezi Csatorna Társaság és az an­gol kormány között megkezdődnek a francia-angol partot összekötő tenger- alatti alagút létesítésére vonatkozó tár­gyalások. Jugoszláv-szovjet tárgyalások Romá­niában, Tito, Kardelj, Rankovics, iUetve Hruscsov, Mikoján és Kuusinen között. VII. Haakon norvég király 85 éves korában meghal. Utóda V. Olav. Az Angol Bank 5-ről 7 százalékra e- meli fel a kamatlábat. A Szovjetunióban rendeletet hoznak élő személyekről való utca-, intézmény-, város, stb. elnevezések megszüntetéséről. Az élő személyekről elnevezett városok, stb. nevét megváltoztatják. SZEPTEMBER Az Egyesült Államok fegyverszállítmá­nya megérkezik Jordániába. Szíriából küldöttség utazik Moszkvába. Molotov volt szovjet külügyminisz­tert mongóliai nagykövetté nevezik ki. Választások Nyugatnémetországban. Eredmények: kereszténydemokraták 270, szociáldemokraták 169, demokratapártiak 41, a német párt 17 mandátumot ka­pott. A többi tíz induló párt egy kép­viselőt sem tud küldeni a parlamentbe. Az önállósult Maláját felveszik az ENSZ tagjai közé. Gomulka és Tito megbeszélései Bel- grádbar. Mr. Holland, Újzéland miniszterelnö­ke, egészségi állapota miatt lemond. Utóda. Mr. Holyoake. Az ENSZ. 12. Kögyűlése ismét foglal­kozik Magyarország ügyével és ismét el­ítéli a szovjet beavatkozást. Nyugatnémet-kínai kereskedelmi e- gyezményt kötnek Pekingben. Az USA déli államaiban több helyen (Little Rock, stb.) súlyos zavargások törnek ki a négerek egyenjogúsítása ellen. OKTÓBER Október 4.-én kilövik a Szovjetunió­ban az első mesterséges bolygót. Keletnémetországban Pieck elnököt is­mét megválasztják a köztársaság elnöké­vé. Az angol-csehszlovák légügyi egyez­ményt felújítják és Prága-London kö­zött ismét mégindul a polgári légiforga­lom. A norvég választások eredménye: 78 szociáldemokrata, 29 konzervatív, 15-15 liberális és parasztpárti, 12 kereténypárti és 1 kommunista mandátum. A Szíria-Törökország közti feszültség fokozódik. Moszkva Washingtont okolja és viszont. Egyiptom csapatokat küld Szíria “megsegítésére”. Jugoszlávia elismeri a keletnémet kor­mányt is. Nyugatnémetország megszakít­ja a diplomáciai vsízonyt Jugoszláviával. Gyilasz, Jugoszlávia volt alelnöke kül­földön kiadott könyve miatt bíróság elé kerül. Hét évre ítélik. Macmillan angol miniszterelnök Wash­ingtonban és Ottawában védelmi ügyek­ről tárgyal. A keletnémet márkát leértékelik és átbélyegzik. Hruscsov levélben felszólítja a nyugat- európai szociáldemokrata és munkáspár­tokat, hogy támogassák a szovjet javas­latot a közelkeleti válság megoldásá­ban. A felszólítással a nyugateurópai pártok nem foglalkoznak. Nehru hivatalos látogatást tesz Japán­ban. San Marinoban eltávolítják a kommu­nista kormányzótanácsot. A török választások eredménye: 421 demokrata, 173 republikánus, 4 szabad­ságpárti és 4 nemzeti párti képviselő. Zsukov marsai, szovjet hadügyminisz­tert elmozdítják állásából. Az izraeli parlamentben bombát dob­nak a kormány közé. Ben Gurion min. elnök és több minisztere megsebesül. Budapesten visszautasítják az ENSZ megbízottjának, Wan hercegnek beutazá­sát. Török-francia egyezmény értelmében megkezdik a Boszporusz öblöt átszelő híd építését. Leszavazzák a francia kormányt NOVEMBER November 3.-án kilövik a második szovjet mesterséges bolygót, a “Sputnik II”-t. Moszkvában bejelentik a TU-114 típu­sú, 220 személy szállítására alkalmas re­pülőgép elkészülését. F. Gaillard, a radikális-szocialista párt egyik képviselője megalakítja a legújabb francia kormányt. Az ENSZ Közgyűlése Szíria panaszát tárgyalja: Törökország támadó szándék­kal mozgósított a szíriai határon. Orosz segélynyújtási szerződést írtak alá Szíriában. Gomulka bejelenti, hogy az 1 millió 300 ezer párttag közül a sztálinistákat és a liberális elhajlókat kizárják. Az USA-ban megkezdődik a képvise­lőház különbizottságának vizsgálata az amerikai rakéta és műbolygókészítés visszamaradásának okairól. Az USA-ban közük, hogy sikerült megoldani a tengervíz átalakítását friss ivóvízzé. Zapotoczky csehszlovák köztársasági elnök elhúnyt. Macmillan angol miniszterelnök a nyugati államok szorosabb szövetségét sürgető beszédet mond. A moszkvai katonai parádén, az orosz forradalom kitörésének 40. évfordulóján 20 méter hosszú rakétalövegeket és a- tomágyúkat vonultattak fel. Eisenhower elnök televíziós beszédé­ben kijelenti, hogy a Nyugat katonai ereje lényegesen nagyobb, mint a Szov­jetunióé. Az amerikai rakétakisérletek egyike sikeresen visszairányított a Föld­re egy, a világűrbe fellőtt rakétát. A NATO párizsi értekezletén hivata­losan is közölték, hogy a Védelmi Szö­vetség mitegy 2000 korszerű gépből ál­ló légierejének “egy része” állandó ria­dókészültségben és bevetésre készen áll. MAGYAR ÉS NÉMET KÖLCSÖNKÖNYVTÁR Fiat 4, 29 Penkivil Street, Bondi Sydney. — Tel.: FW 7321 Személyes érdeklődés bármely idő­ben. Vidékre postán küldünk és cse­rélünk könyveket. Magyar és német ________könyveket veszünk. BUDAPESTI MODERN DI V ATSZ ABÓSÁGOM AT ITT FOLYTATOM VARGA MIHÁLY úri és női (kosztüm) szabó 140 Coogee Bay Road, Coogee Sydney Tel.: ML 4575 KÉZIMUNKÁVAL KÉSZÜLT CIPŐK • HAZAI SZABÁS • IMPORTÁLT ANYAGBÓL • £5.5.0-ÉRT! ROTH SHOES 111 OXFORD ST., BONDI JUNCT. MAGYAR és minden más bélyeget, borítékot jó áron vásárolok. Nagy választék eu­rópai és egyéb bélyegekből, albu­mokból. Régi katalógusát újra be­cserélem. Keresse fel bizalommal üzletemet. RÉGI PÉNZEKET VESZEK ÉS ELADOK! DÁNIEL 20 ROYAL ARCADE, SYDNEY KÜLDJÖN HASZNÁLT RUHÁT MAGYARORSZÁGRA! OLCSÓ, J6MINŐSÍGÜ HASZNÁLT TÉLI-NYÁRI RUHANEMŰ VELVÁRTNAL KAPHATÓ 181 Victoria Street, King’s Cross. — FA 4639 298 Darling Street, Balmain — WB 2624 • BIZTOSÍTSON • BIZALOMMAL • GOMBOSNÁL BETEG-, ORVOSI-, ÉLET- ÉS KÁRB1ZTOSITÁSOK GEORGE GOMBOS 10 Wilfred Avenue, CHATSWOOD JA 7681 — BL 1531

Next

/
Thumbnails
Contents