Független Magyarország, 1960 (10. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-01 / 1. szám

2. oldal FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG 1960. január 1. Független Magyarország Megjelenik: minden hónap 1. és 15-én Kiadja és a szerkesztésért felelős: Dr. Nagy Kázmér főszerkesztő. Európai főmunkatárs és külpolitikai rovatvezető: Jászay Antal Ausztráliai főmunkatárs: Dettre András Postacím: BOX 3933, G.P.O., SYDNEY Telefon: XB 1965 VAGY XB 2665 Szerkesztőség és kiadóhivatal: M.S.I. BUILDING, 16-18 MOUNT ST., NTH. SYDNEY I. EMELET, 28. SZÁM. Félfogadás: előzetes telefonbejelentés után HÉTFŐ-PÉNTEK KÖZÖTT D.U. 3-T6L ESTE 7-IG, Előfizetés egy évre £2, Ausztrálián kívül 5 dollár. Légipostával helyi: £3/4/0, Ausztrálián kívül 10 dollár. Az (x) jelű közlemények fizetett hir­detések. ___________________ FREE HUNGARY Independent Hungarian Forthnightly. Correspondence: Box 3933, G.P.O., Sydney, Australia. Phone: XB 1965. Published & Edited by Dr. K. Nagy, MSI Bldg., 16 Mount St., Nth. Sydney Printed by the New Life Printery, 54 Rcnwick Street, MarrickviUe. A budapesti “Gyémántház” volt órásmestere LÁSZLÓ KAROLY (C. L. Leslie) hosszú svájci gyakorlata után meg­nyitotta órásüzletét Sydneyben a Taylor Square és Flinders St. sarkán. Legmondernabb gépi felszerelés. Ere­deti alkatrészek, órajavítás bgy éves jótállással. Specialista automata-nap- tár-stopper órák javításában. Kar-, zseb-, ébresztőórák, valamint bőr és fém karláncok állandóan nagy vá­lasztékban! H. K Ó T A FOGÁSZATI LABORATÓRIUMA 777/b GEORGE STREET, SYDNEY A Railway Square-nél. Room 5. Tel.: MA 4525; órák után: FY3862. Pontos és megbízható fogtechnikai munka, hidak, műfogak. Javítások 2 óra alatt! AZ ÉKSZER ITT MEGENGEDHETŐ ÉS SZEMÉLYES AJÁNDÉK Készítést, javítást, átalakítást saját, hozott 9, 14 vagy 18 karátos anyagá­ból is vállalok! L. KAHANE ARANYMŰVES MESTER 81 Elizabeth St., Sydney (“Temple Court”, 5 em. 40-es szoba) Tel.: BW 9537 MAGYAR és minden más bélyeget, borítékot jó áron vásárolok. Nagy választék eu­rópai és egyéb bélyegekből, albu­mokból. Régi katalógusát újra be­cserélem. Keresse fel bizalommal üzletemet. RÉGI PÉNZEKET VESZEK ÉS ELADOK! DÁNIEL 20 ROYAL ARCADE, SYDNEY BUDAPESTI MODERN DI V ATSZ ABÓSÁGOM AT ITT FOLYTATOM VARGA MIHÁLY úri és női (kosztüm) szabó 140 Coogee Bay Road, Ceogee Sydney Tel.: ML 4575 HÁZ JAVÍTÁST — ALAKÍTÁST VÁLLALUNK RÉSZLETRE Minden ezzel kapcsolatos szakmunkát vállalunk. Tel.: UJ 6009, este LW 1855 A magyar nép számokban A háború előtt Magyarország­nak 9.2 millió lakosa volt. Tíz esztendővel később, 1949-ben szinte pontosan ugyanannyi volt, a csonkaország lakosainak száma, annak ellenére, hogy a várható növekedése mintegy félmillióval kellett volna hogy növelje az or­szág népességét. Áz ok közismert. Mintegy 378.000-re tehető hábo­rús veszteség és a 320.000 mene­kült (beleszámítva a kitelepített sváb lakosságot) hétszázezerrel csökkentetteaz ország lakossá­gát. Ezt csak kisrészben ellensú­lyozta a mintegy 70.000 Romá­niából érkezett székely és csán­gó, valamint a 23.000 Csehszlo­vákiából “kicserélt” magyar. Becslések szerint Magyaror­szágnak 1976 táján mintegy 12 millió lakosa lesz, ha újabb há­ború, forradalom, vagy szabad­jára engedett kivándorlás nem jön közbe. Békés körülmények között ezt a számot már ig6o- ban el kellett volna hogy érje az ország. A csonkaország lakossá­ga, a régi nagymagyarországi szá­mokat a jelenlegi országhatárok­hoz átszámítva, így alakult az utóbbi száz esztendőben: Év Lélekszám Svájc 21.6 15.7 Olaszország 6.8 19.1 Magyarország 21.7 30.9 Nyugatberlin 33.9 27.2 Finnország 21.9 36.1 Dánia 22.5 4.3 1841 3,954.000 Átlagos évi növe­kedés %-ban 1870 5,011.000 0.8 folytán 1881 5,329.000 0.6 Hong Kong ? 1891 6,009.000 1.2 Japán 24.0 1901 6,854.000 1.3 Ausztrália 12.1 1911 7,612.000 1.0 Űjzéiand 9.5 1921 7,987.000 0.5 Norvégia 7.2 1931 8,685.000 0.8 Svédország 20.1 1941 9,316.000 0.7 1949 9,205.000 —0.2 1911 1920-1924 7958 9,825.000 0.7 198 192.2 80.1 41.6 5.6 7.2 9.1 8.6 Az átlagos évi növekedés a száz esztendő alatt tehát a —0.2%-os veszteség és a magas 1.3% lakosságemelkedés között váltakozott. Feltűnő, hogy a po­litikai események mennyire ha­tottak a lakosság számának emel­kedésére, vagy stagnálására. A legnagyobb fejlődés a “boldog békeidőkben”, a kiegyezés és az első világháború közötti időszak­ban mutatkozott, amikor az évi növekedés sohasem volt egy szá­zalék alatt. Az évi növekedés kulcsszámát számos tényező alakítja. Ezek között — a be- és kivándorlástól eltekintve — legfontosabb a szü­letés és a halálozás évi rátája. A születések arányszáma a vi­lág minden országában hatalma­san csökkent az utóbbi nyolcvan esztendőben. A magyar nép nem hogy nem kivétel, hanem egyike lett a legkevésbé szaporáknak. Az alábbi táblázat az 1949-äs és 1957-es születési rátákat mutat­ja, azaz az ezer lakosra eső évi születések számát: Ausztria Bulgária Csehszlovákia Dánia Franciaország Keletnémetország Nyugatnémetország Magyarország Írország Olaszország Hollandia Lengyelország Románia Svédország Nagybritannia A magyar lakosság születési rá­tája tehát nemcsak hogy .egyike a legrosszabbaknak, hanem az ország különleges földrajzi hely­zetében egyenesen megdöbbentő következményekkel járhat, ha összehasonlítjuk a jugoszláv, csehszlovák és a magas román számokkal. A halálozási rátát minden százezer lakos után számítják. Magyarorszg halálozási statiszti­kája bár nem jó, túlzottan rossz­nak sem mondható. Magyaror­szágon 1957-ben minden száz­ezer lakosból évente 1056 halt 1911 198 Csecsemőhalálozás 1930-1934 1948 1957 156.7 94.1 63.1 Az eredeti, 1940 előtti statisztikák szerint valójában ez a kép: 1920-1924 1933 1948 1957 —i 139 94.1 63.1 Ha figyelembe vesszük, hogy 1948 és 1957 között szinte min­den országban felére csökkent a csecsemőhalandóság, akkor ért­jük meg, hogy miért szolgáltat félrevezető adatokat a magyar kormány. A civilizált államokban a cse­Románia 81.5 Lengyelország 76.9 Bulgária 72 Magyarország 63.1 Spanyolország 53.7 Keletnémetország 45.4 Oroszország 45 A magyar nép életére vonat­kozó statisztikai adatok európai viszonylatban még mindig, sőt csemőhalandóság 1000 születés egyes esetekben fokozódó hátra- közül 1957-ben 20—40 között maradottságot mutatnak. Euró­volt. Míg a leghaladottabb álla- pai viszonylatot emlitettünk, és mok (Hollandia, Svédország, európai számokkal vetettük össze stb.) ezt a számot húsz alá szőri- eddig a magyarországi számokat, tották, a sereghajtó fehér orszá- Nehéz megállni, hogy össze ne gok sora a következő: Jugoszlávia Portugália / • vessük ausztrál számokkal is a IO1.7 magyar népmozgalmi számokat. 88 Az eredmény elgondolkodtató: Magyarország Ausztrália 10.0 7.5 1.8 0.7 17.0 22.9 10.6 8.8 63.1 21.4 0.9 0.6 6.4 14.1 1948 1957 17.7 17 24.6 19.5 23.4 18.9 20.3 16.7 21.2 18.6 13.0 15.9 17.0 17.0 21.0 17.0 22.1 21.2 21.9 18.2 25.3 21.2 29.3 27.5 23.9 22.9 18.4 14.6 18.1 16.5 Házasság: ezer lakosból évi Válás: ezer lakosból évi Születés: minden ezer lakosra esik évi Halálozás: minden ezer lakos közül évi Csecsemőhalandóság: minden ezer születésből Anyahalálozás: minden ezer szülésre Természetes szaporulat: minden ezer lakos után évi Forráisok; United Nations Demo- Budapest, 1936. — Elekes Dezső: Ha- graphic Year Book, New York, 1958. — zánk, népünk, szomszédaink, Budapest, The population of Hungary. U.S, Dept. 1941. of Commerce, Bureau of the Census. Wash. 1958. — Révai Kis Lexikona, K.E. VÁSÁROLJON KÉNYELMESEN CSOKOLÁDÉT - FRISS KÁVÉT a “Central” állomás közelében Sydney legrégibb magyar szaküzletében! ALEXANDERS’ 691 GEORGE STREET, HAYMARKET Telefon: MA 2711 A legfinomabb KARÁCSONYI csomagolású csokoládék. Naponta frissen pörkölt kávé. Magyar Patika a Cityben GYÓGYSZERT MAGYARORSZÁGRA SZÁLLÍTUNK, RENDELÉSE­KET TELEFONON IS FELVESZÜNK. FÉNYKÉPEZŐGÉPEK NAGY VÁLASZTÉKBAN, RÉSZLETRE IS! “GÁBRIS” PHARMACY 414/a GEORGE STREET, CITY. TELEFON: BL 3984 (A Strand Aracade és Nicholson között.) MINDEN MAGYART MINDEN 1-ÉN ÉS 15-EN a “Független Magyarország” MINDENRŐL TÁJÉKOZTAT AMI FONTOS ÉS AMIT MÁSHOL MEG NEM TALÁLHAT! OLVASSA! TERJESSZE! Egy évre csak £ 2. MAGYAR ÉS NÉMET KÖLCSÖNKÖNYVTÁR Fiat 4, 29 PenkivlI Street, Bondi Sydney. — Tel.: FW 7321 Személyes érdeklődés bármely idő­ben. Vidékre postán küldünk és cse­rélünk könyveket. Magyar és német __________könyveket veszünk. FÉNYKÉPET? Természetesen HELEN fotótól! Nagyítások — Portréfelvételek — Gyermek sorozatok — Színesképek kidolgozása — Esküvő és lakásfelvé­telek — Reprodukciók. 165 Norton St, Leichhardt. LM 6271 KÖLCSÖN £50—5.000-ig ház építés, üzlet vagy ház vétel, avagy személyi célra kapható, ha betegség-, élet- cs általános biztosí­tásait cégünkön keresztül köti. Dr. Ár­vái (Arvé) Frigyes, 2nd floor, 13 O’Con- nel Street, Sydney. Telefon: BW 2661, lakás: FU 1826. Kérésére lakásán köte­lezettség nélkül felkeresem. B. GYURASITS volt Budapest, Nagymező utcai SZABÓMESTER új címe: 158 Bondi Road, Bondi, N.S.W. 33. villamosmegállónál Telefon: 38-7930 ÓRÁSÜZLETEMET újra megnyitot­tam. Javításokat 24 órán belül is vállalok a Budapest, Thököly út 34- ből ismert pontos munkámmal! SEBESTYÉN ÓRÁSMESTER Hyde Park Watchmakers & Jewellers Sydney, Museum Railway Station-ben Elizabeth St.-en, Bathurst St.-el szemben. Üzleti telefon: BM 3952. Lakás: FX 6572 MARRICKVILLEBEN HÁZY JÓZSEF ‘ ROBIN HOOD ÉTTERME 7 NAPON ÁT NYITVA! Menürendszer — Előfizetéses étkezés Halkülönlegességek 427 lllawarra Road MarrickviUe. Tel.: LL2311 ÉLET, BETEGSÉG, ÜZLETI ÉS LAKÁSBIZTOSÍTÁS Biztosítson Bizalommal Gombosnál G. GOMBOS INSURANCE AGENCIES io Wilfred Ave Chatswood, N.S.W. JA 7681 • BU 6519 a naiaiozasi szám egyik igen komoly tényezője a születést kö­vető első esztendő folyamán meghalt csecsemők száma. A cse­csemőhalandóság Magyarorszá­gon mindig igen magas volt, s bár állandó javulás mutatkozott az utóbbi ötven esztendőben, ma Magyarország a külföldhöz viszo­nyítva a nyugati világ legelma­radottabb országai közé tartozik. A jelenlegi hivatalos szervek ezt azzal akarják szépíteni, hogy az amúgyis hatalmas 1945 előtti csecsemőhalandósági számokat eltúlozzák. Ez a jellegzetes sta­tisztikai zsonglőrködés azonban túl átlátszó: senkisem tudja ellen­őrizni a mai statisztikai adato­kat, hiszen más, mint a minden­kori állam, képtelen összeszedni elégséges adatot egy pontos sta­tisztika elkészítéséhez. Viszont éppúgy képtelen a mai rezsim “revideálni” az elmúlt 50 eszten­dő adatait. Revízióról tehát nem lehet szó, csupán merész hamisí­tásról, amelyet azok, akik a régi statisztikai adatok birtokában vannak, könnyen felfedezhetnek. Hogy az ezer születés közül el­halálozott 63.1 csecsemő számát (ez a hivatalos adat) “enyhít­sék”, a régi statisztikát a követ­kezőképpen változtatták meg: meg. (Ausztria 1276, Belgium 1218, Nyugat-Berlin 1450, Finn­ország 939, Bulgária 736.) Figye­lembe kell azonban venni, hogy azokban az országokban, ahol i magasabb valószínű életkort már régebben elérték, a halálo- ;ási arányszám magasabb, mert íz idősebb korú lakosság arány- izáma nagyobb. Magyarország lakosságának ralálozási arányszáma jobb len­ié, ha nem pusztítaná a lakos- iágot két teljesen felesleges és szinte elkerülhető csapás: tüdő- iaj és öngyilkosság. A tüdőbaj- ran való elhalálozás a régi Ma­gyarország hagyatéka, bár az el­ső világháború előtti szégyenletes 350-es elhalálozást sikerült a har­mincas évek végére 140-re leszál­lítani. A jelenlegi 1957-es 30.9-es szám bár viszonylag javulást je­lent, még mindig igen rossz szám. A világviszonylatban is magas öngyilkossági mutatószám sajnos nem más, mint a politikai és gaz­dasági helyzet tűrhetetlen voltá­nak döbbenetes matematikai kép­lete. összehasonlításul szolgál az alábbi, legjobb és legrosszabb szá­mokból kiválasztott táblázat: Százezer lakos közül évente meshal

Next

/
Thumbnails
Contents