Független Magyarország, 1967 (17. évfolyam, 1-9. szám)

1967-01-01 / 1. szám

Arra a kérdésre, hogy ez a [kapcsolat valóságos-e s nem csak önáltatás, Margaret Gor­man azt válaszolta, hogy a kí­sérleti tudomány módszereivel természetesen nem igazolható amit mond. Az igazolást az eredmény: a Legfelsőbb Való­sággal kapcsolatban álló élő emberek és közösségek életének megváltozása adja. (Amiről Jé­zus beszélt, a termő gyümölcs­fáról és a tüzre-való kiszáradt fáról szóló példabeszédében ...) Gorman szerint — ami itt ujdonságszámba ment, — lehet egy életet tudományosan eltöl­teni, az isteni tulajdonságokat ide-oda skatulyázva és céduláz- va nyilvántartani, aminek sem­mi köze az igazi valláshoz. Utóbbit minden kereten-szerve- zeten belül meg lehet találni. Szerinte egy buddhista, aki éle­tére szóló változtató hatással megtalálta az ismeretlen, de megtapasztalható valósággal — amit Gorman „X”-nek nevez — a kapcsolatot, lényegében ke­resztény. (Természetesen ugyanezt mondhatja el egy, az „X”-el kapcsolódó keresztényről egy buddhista is.) De akkor mire valók a vallá­sos egyházi szervezetek?! Erre a kérdésre Margaret Gorman azt mondotta, hogy a társadalomban élő ember szük­ségletei, de csak addig van lét- jogosultságuk, amig a társadal­mi igényeket a változó korok szerint kielégítik. Vonatkozik ez a közössésgi „X”-tiszetelek- re, liturgiákra, módszerekre egy­aránt. Elsősorban az emberiség mintegy kétharmadának igénye­it elégitik ki, akik — szerinte — a tedd-ne tedd, szabad-nem sza­bad, lelkileg kiskorú fázisában élnek. Az emberek mintegy 100 százaléka, ha ugyan nem több. a „nekem jó-nekem rossz” szem­pontból éli az életét és mintegy ugyanekkora azoknak az arány­száma. akik evangéliumi érte­lemben „szabadok”. Nem azért tesznek-nem tesznek valamit, mert elő van irva, vagy tiltva van. Nem azért, mert nekik jó. vagy rossz, hanem azért, mert kapcsolatban vannak az Egyet­len valósággal, az Ismeretlen­nel, az „X”-el és ebből a tapasz­talásból fakadó szeretetük irá­nyítja életüket, másokhoz való magatartásukat. A TV beszélgetésnek ez volt a lényege. Az ezt követő forrongásé pe­dig a következő: Sydney segéd­püspöke valakinek a kérdésére válaszolva egyszerűen ostobának, felfuvalkodott nőnek nevezte Margaret Gormant. A levél nyil­vánosságra és sajtóba került, mire a Sydney-i egyetem fiatal katolikus előadóinak csoportja nyilvános gyűlést hivott egybe — a püspök keresztényieden, azaz nem szeretettelj es nyilat­kozatát elitélendő. A gyűlésre a püspököt is meghívták. Ott is volt, fel is szólalt. Beszédét sű­rűn félbeszakították, lehurrog­ták. Végülis a püspök vissza­vonulót fújt és lényegében bo­csánatot kért az időközben már Amerikába visszatért Margaret Gorman tói. A „vallása ir, nemzetisége ka­tolikus” jelzővel ugratott auszt­rál katolikus egyházon belül ilyen esemény forradalmian uj és egyben késői megnyilvánulá­sa annak a folyamatnak, ami más országokban évek óta zaj­lik. Talán úgy lehetne összegez­ni e folyamat lényegét, hogy az eddig a püspökökre-papokra korlátozott „Egyházból”, (az „egyháziakból” (kis kezdőbetű­vel írandó, önmagát vizsgáló és különös jelenségeket felfedező egyházak alakulnak ki. Felfedezték, hogy a látványos és művészi ceremóniák, a nem egyszer rendőrséggel-csendőr- állami adóhivatallal fenntartott világhóditásról beszélő — de ha­zug — statisztikák alatt az a bizonyos 900 millió, „keresz­tény”, távolról sem az. Mint ahogy a hasonló létszámú budd­histák között is ez lehet az arány. A lemorzsolódás oka: a for­malizmus és szaktudományos vallásosság az eleven, élményt a közösséget nyújtó, a Margaret Gorman által X-nek, Teilhard de Chardin által „Omegának” (a végső központnak) nevezett Valósággal való kapcsolat he­lyett. Világszerte észlelhető jelen­ség — Ausztráliában uj csak, hogy a születés-nevelés szerint más-más „akiokba” tartozó em­berek, egyszerűen krisztianistá- nak, kereszténynek, Krisztus­követőnek érzik, s nevezik ma­gukat. Akkor is, ha a római, kál­vini, lutheri vagy anglikán tra­díciók szerint formulázzák még gondolakatikat. Nem kétséges, hogy ez a buddhista, mohame­dán vagy más rendszerek kere­tén belül élő, de az „X”-el ott kapcsolódó és élő emberekre, a velük való közösségre is áll. Bi­zonyítva s igazolva Pál apostolt, aki arról irt 1900 évvel ezelőtt, hogy Benne megszűnik zsidó, római, görög, perzsa . . . Hogy helyet adjon az uj embernek. Ausztráliában az ir-angol és más nemzeti jellegű „keresz­tény” gettók helyett — az „X” felé kitáruló keresztényeknek. Független Magyarország Megjelenik minden l.én. Előfizetés egy évre $3; Ausztrálián kivül: $5. Kiadja és szerkeszti: Dr. Nagy Kázmér. Postacím: G.P.O., Box 13141., Melbourne, Vic. “FREE HUNGARY" An independent Monthly Journal since 1951. Publisher and Editor: Dr. K. Nagy. Postal Address: G.P.O., Box 1314L., Melboure, Vic. Tel.: 26 2007. A TIZENHETEDIK évfolyam kezdetén köszöntjük az Olvasót és köszönjük, hogy szinte kivétel nélkül, immár tiz, illetve tizenhét éve (ki mikor érkezett Ausztráliába) minden előfizetőnk, olvasónk 1966-ban is elősegítette a F.M. kiadását. Tiz évvel ezelőtt, amikor • az ak­kori követelmények hatására a kis kétheti lapból egyszerre nagyformátumú újsággá alakul­tunk át, számoltunk azzal, hogy 8—10 év múlva, tehát ennek a» évtizednek közepére csökkenni fognak azok az igények, ame­lyek 1957 körül még általánosak voltak. Ennek megfelelően — miután hirdetők és olvasók a lap fenntartói és nem ameri­kai—ausztrál—orosz, vagy ép-t pen hazai támogatásból kell megélnie a lapnak, a FM meg­jelenési ideje és formátuma is megváltozott. Megtaláltuk igy is a belünket és az elmúlt években kapott hozzászólások, levelek, azt bizonyítják, hogy az ittélő magyar tízezrek legjobbjai, fog­lalkozásra és iskolai végzettség­re való tekintet nélkül, tovább­ra is a FM barátai maradtak. Mi pedig a XVII-ik évfoyamban is szerény keretek. között, sze­gényen, de függetlenül és szín­vonalasan folytatjuk tájékozta­tó és véleményt nyilvánító mun­kánkat. Ehhez kérjük Olvasóink és Hirdetőink további segítsék gét, S ismételten köszönjük anyagi és erkölcsi támogatásu­kat, amit az elmúlt évben nyúj­tottak. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVSXXXXXXXVX 1 a ,,FM” hirdetéseit f í MINDENKI OLVASSA, i í. AKI SZÁMIT!- £ 2 HIRDESSEN 1 MEGÉRI! g vXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXVSX FREE HUNGARY,- 1967. I. • 3

Next

/
Thumbnails
Contents