Délamerikai Magyarság, 1934. április-június (6. évfolyam, 659-695. szám)

1934-04-03 / 659. szám

B8MK C3 «» UJ “ FRANQUEO A PAGAR CUENTA No. 112 gü S« TARIFA REDUCIDA CONCESION No. 409 DELAMERIKAf ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD DE LOS 200.000 HUNGARO» QUE VIVEN EN LA AMERI- CA DEL SUD, MAS DE 40.000 ESTAN EN LA ARGENTINA Y EN GENERAL LEEN EL „Délamerikai Magyarság’' . , DIRECCION — BS. AIRES LA VALLE 361 CASILLA CORLEO 1483 U. T. 31 - RETIRO 2819 Szerkesztőség és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavalie 381 ,U. T. ol. Retiro 2819. levélcím: „MAGYARSÁG" Casilla Correo 1483 — Buenos Aires Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton Fösaefkesztö FARAGÓ REZSŐ ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pesó Európába: l pesó 50 centavos Hirdetések dija hasábcentiméterenként 90 cty. — Bankok ?s hajótársaságok számára Pesó 1.80 Kedd, 1934 április hó 3. VI. évfolyam, 659. sz. AYALA di. paraguayi köztársasági elnök a parlamenthez intézett üzeneté­ben újból kijelentette, hogy Paraguay bármelyik pillanatban hajlandó közvet­lenül is béketárgyal ¡Tokba bocsájtkozni Bolíviával. Ennek előfeltétele az ellensé­geskedés megszüntetése és a kölcsönös meg-nem-támadás biztosítása. A PÁPA ezidén a Vatikán területén kívül álVó helyen, Castelgandolfoban fogja eltölteni a nyarat. Ugyancsak ide helyezik a nyaralás tartamára a pápai állam titkárságát is. A pápai nyaralás május közepén veszi kezdetét. ANGLIA repiilőgyáraiban különböző külföldi országok részére 400.000 font­sterling értékben rendeltek harci repü­lőgépeket. COLOMBIA és Peru között a leticiai határkérdés miatt újabb feszültség ál­lott be. Valószínű, hogy a Népszövetség külön bizottságot küld ki a helyzet meg­vizsgálására. — Kleconda csehszlovák tábornok, akit a colombiai hadsereg uj- jász'Tvezésére szerződtettek, már útban van. LINDBERGH ezredes, a világhírű re­pülő ellen gyilkos merényletet tervez­tek legutóbbi óceánrepülése alkalmával. Állítólag francia területen akarták a felbérelt gyilkosok lelőnni, hogy' így el­lentétet támasszanak az Unió és Fran­ciaország között, sőt esetleg háborús bo- nyadalmat idézzenek fel. Németország javaslatot fog ten­ni hitelezőinek, hogy egyrészt mérsékel­jék a jelenlegi kamat-tételeket, másrészt pedig elégedjenek meg az eddigi tör­lesztések felerészével. Amennyiben a hitelezők nem teljesítik a német köve­teléseket. ugy Németország nem (tid a jelenlegieknek eleget tenni. SEVERING volt porosz belügyminisz tor, egykori szocialista-vezér könyvet irt, amelyben bejelenti Hitlerhez való csatlakozását, Severing ezekután meg­kapja elkobzott, illetve megvont nyug­diját. -— A hirt az ex-miniszter fia egy kopiwnhágai újságban a leghatározot- tabitan megcáfolta és hozzáfűzte, hogy édesapja az elterjedt hírek okozta iz­galom következtében ágy'vin fekvő be­teg lett. URUGUAY egész területén, de külö­nösen a folyópart mentén rendkívül nagy károkat okozott a szélviharral párosult felhőszakadás, amely helyenként 14 li­ternyi vizet zuditott egy négyzetméter területre. A táviró- és tclefonhuzalok megrongálód! Uil»h apróbb vizijárniji Uj magyar ember * típust akar kinevelni Gömbös miniszterelnök! A magyar paraszt és a magyar gróf zseniális gyermekeiből együtt akarja a „positiv magyar ember”-t kitermelni Budapest, március 6 A Nemzeti Egység pártja kedden Sztranyovszky Sándor elnöklésével én* tekerő A ¡t tartott, amelyen Gömbös Gyula miniszterelnök is megjelent. Az értekezleten Hóman Bálint kultusz miniszter ismertette a középiskolai re­formról szóló javaslatot. Beszédében hangsúlyozta,1 hogy a kormánynak a munkatervében van az ifjúság nemzeti nevelése. A középiskolai szelekció kér­désében a kultuszminiszter kifejtette, hogy el kell távolítani a magasabb mű­veltségű pályáktól azokat, akik* a ma­gasabb szellemi képesség hiánya miatt nem odavalók. A magyar tehetségeket minden esz­közzel segiteni kell, azoknak azonban, akiknek nincs képessé-gük a magasabb műveltségű pályákra, olyan téren kell elhelyezkedniük, ahol szintén hasznos munkásai lehetnek a nemzetnek. Ezután Gömbös Gyula miniszterelnök emelkedett szólásra és nagy beszédet mondott. Bevezetőjében hangoztatta a miniszterelnök, hogy a nemzetnevelés kérdését a kultusztárca keretében kí­vánja a kormány megoldani, mert fel­fogása szerint ezzel a “tantárggyal” eddig senki sem foglalkozott, holott a nemzetnevelés mindennél fontosabb problémája Magyarországnak. — A független Magyarországnak csak egy célja lehet: eszközöket nevelni az öncélú magyar nemzet számára. Eszkö­zöket, hangsúlyozom, mert én az em­berben is csak eszközt Iátok a nemzet magasabb céljaink elérésére­Ezután arról szólt a miniszterelnök, hogy felfogása szerint milyen tényezők döntik el a nemzetnevelés sikeres, vagy sikertelen* voltát." — A tanárképzésnek is rendkívül nagy fontossága van. Olyan tanárokra van szükség, a-kik megértik a magyar gye­rek lelkét, beleilleszkednek gondolatvi­lágába. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban igen erősen hangoztatta a tanárnevplés- nek internátu.si rendszer alapján törté­nő megreformálását, majd arról beszélt, hogy helyesli a tanfelügyelet újabb sza­bályozását és modernizálását, — Nagy hibánk — folytatta Gömbös miniszterelnök — bogy ma sincs egy­séges nemzeti közvéleményünk. Nekünk itt Európa közepén olyan embertípust kell nevelnünk, amely biztos szemmel lát egyformán nyugat és kelet felé; lelkében egységes — és öntudatosan képviseli a magyar világnézetet, a ma­gyar álláspontot a világ négy tája felé. Aztán azt hangoztatta a miniszterel­nök, hogy meg kell menteni a tehetségeket a pusztulástól s a középiskolai nevelésnek arra is súlyt kell helyeznie, hogy le tudjon nyúlni a legmélyebb néprétegekbe és onnan is ki tudja emelni a nemzet számára azokat az értékeket, amelyeket osztály- és tár­sadalmi különbség nélkül osztott szét a Teremtő. 4f — Ezért felvetem egy oly magasabb- rendü intézmény létesítésének a tervét, amely a kimondottan és elismerten leg­kiválóbb magyar fiatalembereket fog­lalja össze abból a célból, hogy a maguk hajlamának és zsenialitásának megfele­lő kiképzésben részesüljenek, egységes, öntudatos magyar szellemben neveljék fel okét. — Feltétlenül szükség van egy olyan intézetre; amelyben a nemzet számára kinevelik a vezetésre hivatott jövőbeli polgári vezérkart, amely intézetbe az egész országból összpontosítják azokat a tehetségeket, akik tanáraik egyöntetű állásfoglalása szerint a magyar élet valamely vonalán valamikor hagy ered­ményeket érnek el a nemzet számár*. — Az intézetbe való felvételre csak * tehetség, jellem és erkölcs lehet * minő­sítő, kiválasztó tényező. Az intézetben a magyar parasztember' zseniális fia együtt nevelkedve a magyar gróf zs<* niális fiával: olyan uj embertípus nevelődik ki, « mely csak az egyetemes magyar szel­lemet, az egyetemes magyar érdeke­ket tartja szem előtt, hivatva lesz arra, hogy valamikor ennek a nemzetnek az élén álljon — mondotta Gömbös miniszterelnök percekig tartó taps közben, majd igy folytatta: Kedvenc gondolatom ilyen intéz­mény létesítése és mindent elkövetek, hogy ez valóra váljék. A nemzetnevelés problémáját »/. elemi iskolától a legfel sőbb oktatásig egy mondatban foglal­hatnám össze: pozitív magyar ember nevelése. «aj — Pozitív magyar emberekkel, akik­ben magasabb erkölesiség, magasabb ha­zafias szellem él és akiknél a köz ön­zetlen szolgálata irányadó szempont, ilyen pozitív magyarok villain akarom felépíteni az uj Magyarországot! Zajos éljenzéssel és iapssal fogadták a miniszterelnök beszédét. ki uj osztrák alkotmány lehetővé teszi a Habsburg-uralom visszaállítását A nemzetközi helyzettől függ Ottó császársága Becs, április 1 — Az United Press távirata — A közvélemény most már részleteiben is ismeri az uj osztrák alkotmányt, a mély meghatározza az államfő elmét, jogait és megválasztásának feltételeit, valamint időtartamát is. Meg lehet állapítani, hogy a közvéle­mény máris megoszlott atekintet ben, hogy az oj alkotmány csupán tekintve veszi-e, vagy egyenesen előmozdítja a monarchia visszaállításának lehetőségét. Az. hogy az államfőnek biztosítandó jo­gok már szinte teljesen azonosak »x úgynevezett “fclségrjogok’-’-kal, azt je­lenti, hogy Ottó főherceg most már csak egy alkalmas pillanatra kell, hogy várjon, amíg a nemzetközi helyzet meg­érik arra, hogy elfoglalja az osztrák császári trónt. Befizette már az előfize­tését? Nem? Még ma fizesse bet v>/ *.

Next

/
Thumbnails
Contents