Délamerikai Magyarság, 1934. október-december (6. évfolyam, 735-771. szám)

1934-10-02 / 735. szám

2 Délamerikai „Magyarság’ 1934. október hó 2, több képviselő társaságában vadásza­ton vett részt. Minthogy a vadászven­dégek minden zsákmány nélkül tértek vissza a fővárosba, azt hiszik, hogy nem vadászat, hanem bizalmas politikai megbeszélés folyt a fővárostól távol. f Budapest, október 1 (Havas-távirat.) Nemrégiben hire járt, hogy Gömbös még varsói látoga- ,tása előtt Rómába megy és ott Musso- linivel tanácskozik, azonban most már 'egészen bizonyos, hogy a magyar kor- .mányelnök csak varsói útja után keresi fel Mussolinit. Beküldött hírek: — Az egyesületek által köz­lés végett hozzánkjuttatott .hírek, jelentések stb. formá­jáért es tartalmáért azok be­küldői tartoznak kizárólagos t.l()lnc¿p^l —. A LYRA-dalkör dalóráit minden hé­ten szerdán este 9—11 óráig tartja klubhelyiségében Rivera 1599 (Dorrego sarok.) Uj dalosokat szívesen lát a Yczetőség. — A LYRA-dalkör zenekara megalakult. Felkéretnek a komoly zene­kedvelők, hogy mielőbb jelentkezzenek a dalkör helyiségében minden szerdán este 9—11 óráig. A zenekar vezetője Szliacsán József. A HUNGÁRIA SPORTKLUB HÍREI ’ Amint már a “Magyarság” előző szá- ~v>»iHn jeleztük, október hó 6-án, szom- *, i este 9 órai kezdettel klubházunS > /iségeiben tombolával egybekötött acestélyt rendezünk a következő mü- ! rral. 1. Argentínai Himnusz 2. Magyar Himnusz 3. Megemlékezés az aradi vértanukról. Tartja: Túli Béla titkár 4. Szavalat. Dvorzsák Lajos 5. Ének. Ungváry Béla 6. Szavalat. Mayer Annuska 7. Szavalat. Geicsnek Ferenc 8. Szózat. A tombolán a nemzetközi vásárról visszamaradt értékes tárgyakat sorsol­juk ki és a befolyt összeget a Magyar Nők Jótékonysági Egyesületén keresz­tül jótékonycélra bocsájtjuk. Egyesületünk büfféje meglepően olcsó árakon nyújtja a magyaros Ízléssel ké­szített ételeket és napi áron az italokat. A tánc- és szórakoztató-zenét a ház­avatásunkon közreműködött felerősített zenekarunk szolgáltatja. Magyaros vendégszeretettel várunk minden honfitársunkat; egyébként a meghívóra igényt tartókat kérjük, hogy forduljanak az egyesületünk titkársá­gához calle Superi 2544 szám alatt. Titkár. Ágostai Hitvallású Evangélikus Magyarok! Október hó 14-én Istenti atelettel egybekötött alakuló közgyü!ést tartunk Felhívjuk hittestvéreinket, hogy men­nél nagyobb számban jelenjenek meg, hogy a meglevő összeíró iveken lehető­leg mindannyian szerepeljenek. * A Magyar Evangélikus Református Gyülekezet minden vasárnap délután 5 órakor Istentiszteletet tart az Almiran­te Brown 1050 szám alatt levő temp­lomban. RÁKÓCZI S. V. Értesítjük klubunk kedves tagjait, is­merőseit, hogy október hó 11-én a Ger­mania helyiségében (calle Alsina 2513) teáestélyt tartunk. Belépődíj tetszés mm Ez a három szép yankee—leány a nyári vakációt a tengeren töltötte, egy yacht fedélzetén: minden „szolgálatét” ök maguk látták el és az eleséget is maguk szerezték meg maguknak, szolgálatmentes időben horgásztak a yachtról.... Azok a reménytelen koca-halászok, akik néha naphosszat is elüldögélnek a folyó-partokon és mégis eredménytelenül térnek vissza, sóhajtva mondják: I — Jönnyü nekik! Ilyen szép nők horgára önként is jelentkeznek a halak!..... Még lámpagyujtogatónak sem maradhat meg a magyar Erdélyben szerint. Ezen teaestélyünkre mindenkit szivesen vár és lát a Vezetőség. A pinoyroi Magyar Jótékonycélu Mű­kedvelő Gárda uj h*yiségbe költözött: calle Chile 1676 (Pineyro) szám alá. A Victoria Sportklub október 13-án műsorral egybekötött táncmulatságot rendez az Imperio nagy szalonban, Av. Galicia 357 (Pineyro) a. 9 órai kezdettel amelyre a magyar kolóniát tisztelettel meghívja a rentezőség. Az Uruguay-i Magyar Zsidó Egye­sület összes alosztályával karöltve ok­tóber hó 6-án rendezi szokásos évi r.agy Szimehesz-Thóra bálját a követ­kező műsorral: — Bevezető beszédet mond Dr. Hegedűs Istvánné, konferál: Kupfer Géza, — * ' 1. Ez is van Montéban. Irta Forgó György. Játszák Forgó és Weisz. 2. Verseket rzaval Weiner M.-né 3. La Serenata: Schubert; Traviatar Verdi; La Andalusa: E Pesart. — Zongorán előadja: Leib Babuci. 4. Héber dalokat énekel: Goldstein B.-né. 5. Mohácsi vész. Bohózat 2 képben- Irta: Rejtő Jenő. Előadás után tánc reggelig. — Két zenekar. — A bi^ffét olcsó árak mellett a Nöegylet adja. * Az Uxuguay-i Zsidó Egyesület októ­ber hó 7-én, délután 4 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyre az egyesület tagjait ezúton hívja meg a Vezetőség. (I. M. KOS HÍREI: Ősit- Canelones 1417, Az Uruguayi Magyar Iskola október 7-én, vasárnap délután 6 órai kezdet- 1*1 nagyszabású gyermek-előadást ren­dez az iskola javára. Kolozsvárról jelentik: Nem múlik el nap, hogy valami ke­serű meglepetés ne érje az üldözött er­délyi magyarságot. Antonescu igazság­ügyminiszter minap kijelentette az or­szágos ügyvédkongresszus nagyváradi megnyitásán, hogy boldog lehet, aki Romániában él, mert mig másutt a köz­szabadságokat állandóan nyirbálják, itt sem közületek. sem magánosok nem szenvednek semmi jogsérelmet. Ugyan akkor Titulescu külügyminiszter a Petit Parisienne munkatársának azt mesélte, hogy Romániában nem tesznek különb­séget nemzetiség és anyanyelv szerint az állampolgárok között. Mig a miniszterek ily vakmerő fer­dítésekkel vezetik félre a külföldet, — alantasaik korlátlanul garázdálkodnak a magyar életek és sorsok felett. A temesvári törvényszék ép minap utasította el a piarista rend felebbezé- sét, temesvári ingatlanának egyszerű áttclekkönyvezéssel való elrablása mi­att s igy most birói Ítélet hagyja jóvá a piaristák telkének és iskolájának jog­talan elkobzását anélkül, hegy egyide­jűleg visszaitélte volna a rendnek azt a telket, amelyet 1907-ben jogerős szer­ződéssel adtak át a most elkobzott telek helyett. Marosvásárhelyt Dandea ideiglenes polgármester váratlanul elb. csájtotta állásából a városi villamos-müveknél alkalmazott hat lámpagujtogató asz- szonyt, mert — magyarok voltak. Nehány nappal ezelőtt a városi uc- caseprők közül boesájtotta el a magyar nemzetiségüeket. Székelyudvarhelyről Írják; December 1-én tizenkilenc székelyföl­di község postamesterétől veszi el a ke­nyerét a román kormányzat. Ugyanis a posta vezérigazgatósága az Árkos, Mál­nás, Nagybácon, Bikszád. Bodok, Nagy- borosnyó, Barátos, Szén‘.hatolna, Esz­telnek, Gidófalva, Maksa, Pólyán, Szent­lélek, Torja. Kőröspatak, Zabola közsé­gek 1934. december 1-én megüresedő postamesterségeire pályázatot hirdetett és a pályázatok főfeltétele az etnikai román eredet. így a színtiszta székely magyar községek román póstafőnököt kapnak s természetesen a gyakornokok és kiadók is románok lesznek. (S tör­ténik ez akkor, amikor Vajda volt mi- niszterelnök egy budapesti újságírónak, aki a magyar tisztviselők nyelvvizs­gájára nézve kijelentette, hogy Romá­niában egyáltalában nem lesznek kü­lönbséget az állami alkalmazásoknál románok és magyarok kozott.) Kolozsvárról jelentik; A kolozsvári felekezeti elemi isko­lákból 200 gyermeket a névelemezés alapján kitiltottak, ezek csak miniszteri engedélyekkel iratkozhatnak be újra a régi iskoláikba- A Marianum középis­kolai tagozatából kilencven növendéket tiltottak el a beiratkozástól ugyancsak a névelemezés alapján. Sakkozók figyelmébe! A Tóth László szerkesztésében megjelenő — Magyar Sakkvilág havi folyóiratból kívánatra ingyen küld mutatványszámot a Ma­gyarság könyvosztálya- j------------------------------------- - -

Next

/
Thumbnails
Contents