Délamerikai Magyarság, 1936. január-március (8. évfolyam, 927-963. szám)

1936-01-04 / 927. szám

FRANQUEO A PAGAR UJ * CUENTA N* 112 Q UÜ TARIFA REDUCIDA CONCESION N9 409 ORGANO DE LA COLECTIVIDAD HUNGARA EN LA AMERICA DEL SUD Szerkesztősét: és kiadóhivatal BUENOS AIRES Calle Lavaile 381 U. T. 31 Retiro 281¡» Levélcím : „MAGYAES4 G“ Casilla Correo 1483 — Buidos Air«v Megjelenik kedden, csütörtökön és szombaton FŐSZERKESZTŐ FARAGÓ REZSŐ DE LOS 200-000 HUNGAI QUE VIVEN EN LA AMI CA DEL SUD, MAS DE 40 ESTAN EN LA ARGENT! Y EN GENERAL LEEN „Dclaroerikai Magyars; DIRECCION C ¿.SILLA CORREO 148 B*. /.IRES, LAVALLE U. T. 31 - RETIRO - 281 \ ÁRA 10 CENTAVOS Előfizetési árak: Egy hónapra 1 argentínai pe Európába: 1 peso 50 ceniav; Hirdetések dija hasábcentiméter< 90 ctv. — Bankok és hajótársi számára Pesó 1.80. VIII. évfolyam 927 sz. Szombat, 1936, január 4. ALEXANDRIA közelél on (Egyptom) lezuhant egy személysállitó angol re­pülőgép és 12 utasa szörnyethalt. BRAZÍLIA kormánya elhatározta, hogy a folyó év első hón-apjában fel­mondja az összes még érvényben levő kereskedelmi szerződéseit és helyettük iijakat fog kötni a mai viszonyoknak megfelelő feltételek mellett. GöBBELS nemet propagandaminisz­ter az újév alkalmából nagy fcoszédet mondott, amelyben hangoztatta, hogy nz elmúlt évben sikerült Németország, rak régi becsületét visszaszerezni és életfeltételeit is megjavítani, anélkül, hogy ezzel a békét veszélyeztette volna. JUGOSZLÁVIA lakosainak száma a legújabb népszámlálás adatai szerint 15 mi'lió. Ezek közül több, mint 4000 ha­ladta tul a századik életévét, sőt 62 oly lakosa is van, aki 120 évesnél idősebb. PALESZTINA tervezett kormányzó- tanácsának megalakítása az arabok el­lenállása folytán- egyre nehezebben va­lósítható meg. SANTIAGO de Chilében megkezdték az amerikai államok közötti munkakon­ferenciát, amelyen a genfi nemzetközi munkaügyi hivatal igazgatója 3 29 szak értője is résztvesz. SPANYOLORSZÁG parlamentjét a kormány váratlanul elnapolta és ig.v február 1-ig a vá!ság, amelyet a par. lamer-1 feloszlatásával és uj választás kiirá.iival akartak megoldani, eltoló­dott. URUGUAY kormánya közkegyelem­ben részesítette a politikai menekültek egyrcszét, kik, lassanként valamer.-nyien visszatérnek elhagyott otthonaikba. VENEZUELA elnökévé López Contre­ras tábornokot választották meg, aki már meg is alakította kormányát. Az ul kormány az ország belső rendjér.ok helyreállítását tűzte ki legfőbb cél­jául. A buencsairesi “La Nación” január elsején megjelent számában a követ­kező eredeti budapesti táviratot — (Especial dg La NACION) közölte “Maurice Negre” nevű tudósítójának név.aláirásáva:: Budapest, december 31. j “A magyar kormány kulturális előnvö- j két nyújt a német kisebbségnek, azon- í ban védekeznie kell a pán.germanizmns ' ellen. A magyar nemzet, amely kényei- metlenül érzi magát uj határai között és visszakövetel kétmillió személyt, akik magyar eredetűek és most csehszlovák, jugoszláv, osztrák és román területen élnek, úgy látja, hogy saját területén is felmerül a kisebbségi kérdés A legjelentékenyebb, úgy számánál, mint tevékenységénél fogva, a német kisebbség, amely Magyarország lakos­ságának 12 százalékát képezi, vagyis körülbelül másfél milliót. Ebből a ténv. ből egy igen különös helyzet alakul ki. Miközben a magyar kormány igen ba­rátságos viszonyt tart fenn a nemet kormánnyal, megalapítást nyert, hogy Egy nemlétező állapot hangoztatásá­val, épenugy, mint Moszkva, mely kü­lönbséget tesz az összes társadalmi sza­bályokat betartó és udvaiias szovjet­kormány, valamint a Harmadik Inter- nacionálé között, amely a kommunista propagandát az egész világia kiterjesz­ti. épugy Berlin is különbséget akar tenni a hivatalos kormány-tevékenv. ség és a nazi-párt, valamint annak szer­vezetei és a külföldön élő németek szö­vetségei akciói között, melyek ki akar­ják terjeszteni hatalmukat mindazokra, akiket német eredetüeknek i irtanak, le­gyenek azok bármilyen álV.mpolgá'ok. A pángermán propaganda, mely kel­lemetlen a nagy nemzetek részére, a mennyiben “emésztési zavarokat” idézhe fel, halálos ehet egy oyan nemzetre, ! amely nem rendelkezik több népesség­gel, mint nyolc millió lakossal és amely úgy poitikai, mint gazdasági • szem- nontböl erős kapcsolatban van Német­országgal. Ha Magyarország jóindulattal kezeli az ország területén azok között a nénié- ja német kisebbséget, annak a veszély. tek között, akik magyar állampolgárok, igen erős kormányellenes propagandát folytatnak, amely annál komolyabb — mert azt egy 60 milliós külföldi nép irányítja és mert azt a nacionalszoei- aüsta mozgalom ereje táplálja. nek teszi ki magát, hogy a n. *netek vé­gül úgy lógnak beszélni Magyarország­ról. mint ami az ő tulajdonuk, másrész­ről pedig akkor ugyanolyan bánásmó­dot igényelhetnek a szlovákok és ju- goszlávok is. akik te'ületén élnek. Ha ellenben megtagadják ezel nemzetiségi jogokat, akkor eg magára vonhatja a németek hai másrészt elveszítheti a jogot pan saját nemzetiségei sérelmét, aim kisentente államaiban szenvednél mi ma egyik legértékesebb propa eszköze is egyben A két veszedelem között a G< kormány most úgy választott, hof turális téren elmegy a lehető le szebb határig, amíg azt a mag lám érdeke engedi, ellenben p< vonatkozásban meg fog akad; minden u. n. kisebbségi propagan Az erre vonatkozó rendelet m pitja a kisebbségi iskolák működ lét Ezekben az iskolákban az e s rom osztályban a gyermekek an vükön tanulhatnak, a felsőbb ősz bar azonban csak a magyar n együtt. Ezzel szemben a kormány a 1' rozottabban fog fellépni ateki: hogy a német kiaafrbség sajtójs bizható kezekbe örüljön. A kisebbségi iskolák létesítési megelégedéssel fogadták, azonbi n bizonyos időre van szükség, hog; vehetők legyenek azok az eredi amelyeket a pángermán propaga leni intézkedések hozni fognak.” Üj béke-ajánlatot tesznek Qenfben íz olasz-etióp iái háború befejezés Olaszország erősen készülődik a fegyveres befejezés meggyorsitásárí Nagy izgalom a svéd Vörös Kereszt-kórház bombázása miatt Mit ér a pesó. 1235. DEC. 30-iki SZABADFORGALMI VRAK 100.— pengő ........................... 70.3S 1000.— lei .,..........'.............’.. 25.10 1000.— nsehkorona .................. 154.70 10 00.— dinár ...................... 34.40 ICO.— dollár ................... 370.60. 1.— angol font ..................... 18.25 B uenos Aire3, január 3 Beléptünk tehát az uj esztendőbe és a nemzetközi helyzet talán még söté- tebb, mint volt pár hét előtt. Minden­ki azzal a nyomasztó érzéssel néz a kö­zelgő napok eseményei elé, hogy azok­ból semmi jót, de nagyon sok háborús veszélyt lehet csak előresejtpni... Londonban és Párizsban tovább foly­nak az úgynevezett diplomáciai csatá­rozások; Laval különösen élénk tevé­kenységet fejtett ki az elmúlt utolsó és az újév első napjeiban' is, többször és hosszasan tanácskozott Cerutti párizsi olasz nagykövettel, aki egy idő óta a legfontosabb szerepet látszik, betölteni az egész konfliktusban, azorhan Géni­ben úgy tudják, hogy egy másik hatalomnak fog sikerülni a béke-müvet megteremteni. Hogy ez a hatalom melyik, arra néz­ve csak találgatások folyna* — Sem Anglia, sem Franciaoiszág, de bizonyo­san Svédország sem, mely most ugyan­csak haragszik Rómára; Németország tös” állam marad már, melytől a béke ségnek, így azután nem is sok “jelen­az uj békejavaslat, mely ugyan te- zöld ágát olyan biztosan remélik az il­letékesek. . . Genfi jelentés szerint január első fe­lében a Népszövetség elé kerül ez az uj bákejovasiat, mely ugyan te­rületi engedményekben kevesebbet ígér, mint a Hoare-Laval ée«.v, — azonban mégis közelebb kér olasz igényekhez, ugy, hogy ennek sikerét szir előre leszámítolják, mert ugy lini, mint a Négus által elfogj nak tartják. Hogy az uj javaslatról mi a nye Mussoüninek, azt talán' ak fogjuk megtudni, ha a javaslí t ban testet ölt és Genfbe kerül, < a az olaszok minden törekvése az. háborús tényekkel és sikerek! remtrrék meg a béke előfelt és addig is minednre felkészülve az eseményeket. A harct'ren való siker kierő. . sát nagyszabású repülőtámac fog iák megindítani és amennyib r A Gömbös-kormány nem tü; i tovább I a pán-germán agitációt Magyarországi ! Rendezik a kisebbségi oktatás ügyét, de véget vetnek a féktelen izgatás ..................................... ”----------— t.-------------------------TI- _____ ,

Next

/
Thumbnails
Contents