Délamerikai Magyarság, 1939. április-június (11. évfolyam, 1413-1449. szám)

1939-04-01 / 1413. szám

,Délamerikai Magyarság’1 1939, április 1. HOL VAN A SPANYOL ARANY? Eltűnt a spanyol nemzeti bank 900 millió dolí árra becsült készlete A spanyol heMhora ’**■'* * kiemelkedő szakaszai-SPORT ­Magyar atléták Olaszországban Fóma, március 30 CUnited-távirat) A mai napon hiva­talosan bejelentették, hogy a magyar atléták résztvesznek a Milánóban ezévi julius hónapban rendezendő játékok­ban. «escsesGseaeeeoeaBBeeeaeGGOi , Diviértese en 6 k $ it n o v A MAIPU 320 E! “cabaret” de los artistas Megnyiit az “EL GITANO” Pénteken este mutatták be az argen­tínai sajtó képviselőinek és ezzel hiva­talosan megnyiit Buenos Aires legújabb kávéháza és egyben legnagyobb látvá­nyos szenzációja. A kávéház, amely a maga nemében páratlan az egész világon, egy cigány­tábort ábrázol. Messzi a városon kí­vül, ahol sátrakban tanyázik “Farao népe”, áll egy zöldponyvával betakart, esoverte, szélfujta sátoros szekér s ab­ban — stilizált cigányruhában — Hor­váth Sándor és 12 tagú valódi cigány- zenekara ... Olyan, mint egy álom-kép és vele szemben a valóság: egy ragyogó pom­pájú, minden kényelemmel ellátott er­kélysoros kávéház, — amelynek falusi hangulatot árasztó muskátlis ablakai előtt levő páholyokban tulipános széke­ken szórakozik a közönség... Az uj kávéház újszerűségével és han­gulatával rendkívül tetszett a sajtó em­bereinek és mindenki biztosra vette, hogy az ‘‘EB GITANO” egy csapásra meghódítja az argentínai közönséget, st Horváth Sándor kávéháza a nagykö­zönség részére ma, szombaton délután 3 órakor nyílik meg, de máris annyi az előre lefoglalt asztal, hogy “zsúfolt ház” előtt fog megtörténni az uj-kávé- ház-avatás. Buenos Aires, március 31 (Ti* mátok kivonatta) Franco tábor- j nők csapatai Madridban csaknem telje­sen kifosztva találták a spanyol Nem­zeti Bank kincstárát, amelynek valen­ciai fiókintézete szántén üresen várta a nacionalista hatóságokat. Joggal tehető fel tehát a kérdés, amelyet az egyik angol napilap intéz a közvéleményhez.: — Hol van a spanyol arany? A spanyol Nemzeti Bank aranykészle­te a polgárháború előtt 740 millió dol­lárt tett ki, amihez még mintegy 100 millió dollár értékű aranykincs a bank központi intézetének madridi páncél- kamráiban volt elhelyezve, aminek most csak hűlt helye van. A köztársasági kormány által Fran­ciaországba szállított aranykészlet állí­tólag 50 millióra rúg, azaz még tiz szá­zalékát sem teszi ki a spanyol arany összeségének, amelynek hollétét egyelő- ■ re még a legnagyobb homály födi. A nacionalista csapatok máris befe­jezték a volt köztársasági zóna meg­szállását. Valencia, Cartagena, Sagun- to, Ciudad Real és Jaén városokban a Francoval szimpatizáló lakosság, a na­cionalista csapatok közeledésének híré­re magához ragadta a hatalmat és fog­lyul ejtette a kommunista és anarkista érzelmű vezetőket. Gandía kikötőjében így estek foglyul a menekülni szándékozó Nemzeti Ta­nács összes tagjai is, Miaja tábornok kivételével, akinek tisztjeivé!, 21 re­pülőgépen még idejekorán sikerült el­menekülnie. Miaja jelenleg a francia fennhatóság alatt levő Algerben van, onnan Egyptomba készül, ahol az egyik fia tartózkodik már néhány hónap óta. Casado tábornokot és Julian Besteiro szocialista vezért, Franco rendeletére, Burgosba vitték, ahol valószínűleg hadi törvényszék elé fognak kerülni. * A nacionalista hatóságok statáriumot hirdettek ki a megszállott zónában és felhívták a lakosságot a fegyverek és lőszerek azonnali beszolgáltatására. — Egyúttal falragaszokon közölték a la­kossággal, hogy csupán a közönséges bűncselekmények elkövetői kerülnek a haditörvényszék elé, amelyek működése máris megkezdődött. Úgy Madridban, mint Valenciában a rend lassan helyreáll és az élelmiszer­ellátás is normális keretek közé szorul. 1936. Julius 18. — Franco tábornok meg­kezdi a zendülést a spanyol kormány el­len, Spanyol-Marokkóban. Augusztus 16. — A felkelők elfoglal­ják Badajoz várost, a Portugál határ közelében. Szeptember 28. — Toledo a felkelők kezébe került. November 6. — Madrid ostroma meg­kezdődik, a lojalista kormány Valenciá­ba költözik. 1937. Március 18. — A lojalisták nagy ve­reséget mérnek a Briega melletti olasz csapatokra, amelyeket Mussolini kül­dött Francohoz. Junius 19, — A felkelők elfoglalják Bilbaet. Julius 23. — A lojalisták elfoglalják Brunetet. Október 22. •— A felkelők elfoglalják Gibont, a lojalista kormány Barceloná­ba költözik. Madrid egész környékéről visszaverték a felkelőket, a lojalisták támadásba mennék át. December 22. — A lojalisták elfoglal­ják Teruel t. 1938. Február 22. — A felkelők visszaveszik Teruelt. Március 29. -— A felkelők elfoglalják Viñarozt, elszakítva Catalóniát a loja­lista területektől. Julius 25. — A lojalisták borzalmas vereséget mérnek a Franco mellett küz­dő olasz hadtestekre; az olaszok tütnyo- mörésze elmenekült, sokszáz halott ma­radt a küzdőtéren, a tankok tucatjait, munciók és gépfegyverek nagy halmazát zsákmányolják a lojalisták. A nagyobb létszámuk dacára szétvert olaszok ha­zamennek, a helyettük érkező uj, még nagyobb hadtesteket Franco a front mö­gé helyezi. December 23. —- A felkelők megkezdik Catalonia megszállását. 1939. Január 13—24. — A felkelők elfoglal­ják Tortosát és Tarragonát. Ostromol­ni kezdik Barcelonát, a lojalista kor­mány székhelyét. Január 27. — A felkelők elfoglalják Barcelonát. Február 7. — Franco elfoglalja Ca­taluña! Negrin kormánya elmenekül. - Argentina és a legtöbb állam nem-lé­Február 18 —28. — Azafia elnök sza­kit a Negrin kormánnyal s Anglia, Fran ciaország, Argentina is elismeri Franco kormányát. Március 2—9. — Azaña elnök lemond, a köztársasági zónában kikiáltották a Szovjet-államot. Madridban kommunis­ta ellenforradalom tör ki és véres uc- cai harcok folynak. Március 14—24. — Madridban lever­ték a kommunista forradalmat, megin­dulnak a fegyverszüneti tárgyalások. A fővárost éh-halál fenyegeti. — Franco visszautasítja Miaja tábornok feltéte­leit, feltétel nélküli megadást követel. Március 28. — Madrid megadja ma­gát, a bevonuló nemzeti csapatok élén (olasz önkéntesek lépnek először a fő* ¡ város területére és — bár itt-ott még szórványos ellenállás nyilvánul meg —■ kezdetét veszi az egész ‘“köztársasági" terület vértelen megszállása... KEMtZÖ CSttlIfi AlATTSZÜLETETT? 10.000 ¡hoyen _ Amikor a nyilvánosságra jutott, hogy 16.000 horoszkóp (csillagkép) készül tel­jesen ingyen, a ROXROY STUDIG-ban, Den Haag-ban a szó szoros értelmében megrohanták az INGYEN HOROSZKÓP, utáni érdeklődésekkel. Naponta számta­lan köszönőlevél ér­kezik be azoktól, a kik már megkapták ingyenes csillagké­püket, amely szü­letésük időpontjá­nak jelentőségét fel tárja s leírja a Zo- diakal- befolyásokat az élet minden meg nyű vaníliására, sze­relem, üzlet, utazás, változások, barátok, ellenségek, -nemkü­lönben az élet leg­bizalmasabb jelen­ségeire is. Egy ilyen ingyenes horoszkóp elnye­réséhez elegendő, ha Ön olvashatóan le­írja nevét, címét, születési adatait s azt beküldi, megjegyezvén, hogy férfi ,asz- szony, vagy leány, a ROXROY STU­DIOS, Dep. 8661B, Emmastraat 40—42 Den Haag, Hollandia címre. Ha tetszik: mellékelhet 50 centavost levélbélyegben a költségek fedezésére. — A Hollandiá­ba szóló levélre 20 centavos bélyeget kell ragasztani. IMI OF. UeXKOY a csillagaszati "T jiiv end üm«i»dá s in.-cs ter-r enidsze ró­nék feltalálója Szerelmi bánat írta; ICaééMty Slüiátjr I. Tibor a sportszálló halijában ült és elkeseredetten fújta szivarja füstjét. — Három hete, hogy menyasszonya sza­kított vele és azóta pokol az élete.. — Azokhoz a férfiakhoz tartozott, akik irtóznak a változatosságtól és inkább szenvednek, semhogy egy másik nőben kéressenek vigasztalást. Sebzett szivé­vel bejárta azokat a helyeket, ahol Bel­lával valamikor annyi felejthetetlen na- ppt töltött és enyhülést talált az emlé­kezés boldog fájdalmában. Itt a Mát­rában tavaly volt utoljára Bellával egy sítúrán. Jólesett most eljönnie ide, — hogy elhagyatottságát fűszerezze a ha­vas táj költészeté, amelyhez annyi em­lék fűzte. Amikor Pesten, a Mussolini téren reggel felszállt az gutocarra, sze­rette volna, ha utitárs nélkül tetté voi- ná meg az utat Mátraházáig. A társas kocsi azonban zsúfolásig tömve volt. — üáellette egy hölgy' ült, 'erősen ruzsozjott szájjal, vékonyra festett szemöldökkel. Nem találta rokonszenvesnek az ar cát ég szinte tüntetőleg fordította el te­kinteté. Nem akart ismeretséget kötni. Újságjába temetkezett és egyáltalán nem vett tudomást unatkozó utitársnő- jéröl. Gyöngyösön azonban a hölgy megszó­lította : — Hány óra lehet most, kérem? — Sajnos, nincs órám — válaszolta Tibor olyan kimért udvariassággal, a mely végérvényesen elzárta a társal­gás lehetőségét. A hölgy duzzogva for­dult el és púderpamacsával foglalatos­kodott olyan ingerülten, hogy Tibor azonnal észrevette a sértődöttséget. — Esze ágában sem volt jóváteni a hibá­ját, örült, hogy végre egy örök életre elintézte a nőt. Amikor Mátraházán leszállt, még csak nem is köszönt neki. Valósággal fel­lélegzett,- hogy- végre egyedül lehet. Egész napja azzal ' telt el, hogy vé­gigjárta a völgyet, ahol tavaly még olyan boldog volt. Sütött a nap, szik­rázva fénylett a porhő, a síelők kiálto­zása visszhangzott a hegyoldalon. A : sportdresszes hölgyek. közül csak azo­•j ■ • ‘ -V • • • ¡•■•■■V •• ¡ kát nézte meg, akik legalább alakban j hasonlítottak Bellához. De ahogy job- j ban szemügyre vette őket, csalódottan menekült emlékeihez. Nem talált olyan nőre, aki képzeletében pótolni tudta volna Bellát. Szenvedett. II. A hallban egy ismerősre talált. Pé­terre, akit már régen nem látott. — Hát te mit keresel itt? Tibor legyintett: — Ne kérdezz? — Hát nem is kérdezem. A felelet rá van irva az arcodra. A fénytelen sze­medre. A borús homlokodra. Neked sze­relmi bánatod van. — Hagyjuk ezt a témát, Péter. — Nézd, Tibor, vagyok olyan jó ba­rátod, hogy azt a keserűséget, amit a tekintetedből kiolvasok, ne nézzem tét­lenül. Segítségedre akarok lenni. — Fölösleges. —- Tibor, hidd el, semmi értelme nin­csen ennek a gyötrődésnek. Gombház, ha leszakad, lesz más. Hiszen annyi nő van a világon. — Ez a legnagyobb hazugság, amit kitaláltak! Ha az ember boldogtalan, nincs a számára más nő, csak az aki­től szenved. A többi nem számit. Szivarjára gyújtott és folytatta.-— A legfurcsább lelkiállapot ez, kér­lek. Keressük az uj nőt, aki felejtetni tudja a régit eszeveszett kétségbeesés­sel, kutatunk utána, de sehol se talál­juk. S ha olykor azt gondoljuk: — no, végre, ez az! — akkor másnap hideg szemmel tárgyilagosan olyan hibákat fedezünk fel rajta, hogy máris roha­nunk tovább. Ez a lelkiállapot az, á mikor elkeseredetten hajszoljuk a nő­ket és mindegyikben azt a régit keres­sük. S mert egyikben sem találjuk meg azt, akit elvesztettünk, örökre lemon­dunk róla, hogy valaha is még szerel­mesek legyünk. Igen, barátom, — még nem érkezett el számomra az az idő, amikor segíteni lehetne rajtam. Kérlelt tehát, ne is fáradj. De Péter hajthatatlan maradt: , — Kicsi, szőke, magas, móléit,, kar­csú, fekete? .. . \ • t ; — Magas, fekete, királynői termet, — Hopp, megvan! Ma délelőtt a nagy szállóban láttam egy nőt. Pontosan a te zsánered. Azzal a nővel meg kell is­merkedned; m. Tibor harmadap már Budapesten volt

Next

/
Thumbnails
Contents