Delta, 1980 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1. szám

TARTALOM-CO AEPM AH WE - CONTENTS - SOMMAIRE - INHALT HÍREK HOBOCTM — NEWS — NOUVELLES — NACHRICHTEN ................................................................................................................ 3 AZ EGÉSZSÉG BIOLÓGIÁJA BHOJIOriíH SROPOBbH — BIOLOGY OF THE HEALTH’S — LA BIOLOGIE DE LA SANTÉ — DIE BIOLOGIE DER GESUNDHEIT ................................................................................................................................................................................................ 8 EGYKRISTÁLY-SZOBRÁSZAT MO IIO K PHCT A JIJI-C KWI LUT V PA — MONOCRYSTAL-SCULPTURE! — MONOCRISTAL-SCULPTURE — EIN­KRISTALL-BILDHAUERKUNST ..................................................................................................................................................................... 12 KINCSESBÁNYA AZ ANTARKTISZI JÉGPÁNCÉL ALATT aO.ÍIOTOEJI HO IIOJI AHTAPKTHHECKOn JlE/IflHOÍl EPOHbK) — GOLD-MINE UNDER THE THICK ICE OF THE ANTARCTIC — UNE MINE DE TRÉSOR SOUS LE MANTEAU DE GLACE DE L’ANTARCTICE — FUND­GRUBE UNTER DER EISSCHICHT DER ANTARKTIS ..................................................................................................................... 16 MAGYAR FELFEDEZÉS A MATEMATIKAI KALENDÁRIUMBAN BEHFEPCKOE OTKPBITIIE B MATEMATHMECKOM KAJIEHRAPE — HUNGARIAN DISCOVERY IN THE MATHEMATICAL CALENDAR — UNE DÉCOUVERTE HONGROISE DANS LE CALENDRIER MATHÉMATIQUE . _ — UNGARISCHE ENTDECKUNG IN MATEMATISCHEN KALENDER...................................................................................... 19 KÖNNYŰ KEREKEK NEHÉZ IDŐKRE JIErKHE KOJIECA HA THJKR IblE TOHbl — LIGHTS WHEELS FOR HARD TIMES — DES ROUES LEGERES __ POUR LES TEMPS DURS — LEICHTE RÄDER FÜR SCHWERE ZEITEN................................................................................. 22 TELEPESEK A VILÁGŰRBEN nOCEJIEHUbl B KOCMOCE — SETTLERS IN THE COSMOS — PIONNIERS DANS LE COSMOS — ANSIEDLER IM WELTRAUM ........................................................................................................................................................................................................ 24 HADISTEN CIKLONJAI HIIKJIOHbl BOTA BOÍlHbl — CYCLONES OF WAR-GOD — LES CYCLONES DU DIEU DE LA GUERRE — DIE ZYKLONEN DES KRIEGESGOTTES ............................................................................................................................................................. 28 MEGAWATTOK A SZÉLBŐL METABATTbl 113 BETPA — MEGAWATTS FROM THE WIND — DES MEGAWATTS ISSUS DU VENT — MEGA- _ _ WATTS AUS DEM WIND .................................................................................................................................................................................... 29 TUDÓSÍTÁS EGY KÖZÉPKORI ÉPÍTŐ MŰHELYRŐL PEIIOPTAIK OB Oil HO II CPERHEBE KOBOft CTPOIITEJlbHOÍl MACTEPCKOÍ1 REPORT ON A BUILDING WORKSHOP OF THE MIDDLE' AGES — COMPTE RENDU D’UN ATÉLIER DE CONSTRUCTION DU MOYEN ÄGE — BERICHT ÜBER EINE M ITTER ALT ERLICHE HAUBETRIEBSWERKSTATT................................................. 30 A FÁG-ÜRHAJÓ FÜRKÉSZÉSE PA3bICKIIBAHIIE KOCMIIHECKOIT) OA1-ROPABJIH — SEARCHING OF THE FAG-' SPACI SHIP“ — LE FUKE- TAGE DU PIIAG-tCOSMONEF« — DAS SPÄHEN DES PHAG-„RAUMSCHIFFES“ ............................................................ 32 ÖTLET, TALÁLMÁNY, ÚJDONSÁG IlJIEII, II30BPETEHHH, HOBIIHKII — IDEAS, INVENTIONS, INNOVATIONS--IDÉES, INVENTIONS, NOU- VEAUTÉS - IDEEN, ERFINDUNGEN, NEUIGKEITEN................................................................................................................. 34 FÉREGSZÖRNYEK AZ ÓCEÁN MÉLYÉN FAH-MyUOBIIIUE B rJiyBIIHE OKÉ AHA — VERMIN-MONSTERS IN THE DEPHTS OF THE OCEAN — VERMINE-MONSTRES AU FOND DE L’OCEAN — WURMUNGEHEUER IN DER TIEFE DES OZEANS........... 36 AZ ELHÍZÁS LÁNCREAKCIÓJA IIEIIHAH PEAKIRIH O/KIIPI JIIIH — CHAIN REACTION OF THE FATNESS — LA REACTION EN CHAÍNE DE L’OBÉSITÉ — DIE KETTENREAKTION DER FETTSUCHT ................................................................................................ 3g A GYÓGYÍTHATÓ SKOLIÓZIS IirUiyMIIMbin II1K0JIH03 - THE CURABLE SCOLIOSIS — LA SCOLIOSE CURABLE — DIE HEILBARE SKOLIOSE.................................................................................................................................................................................................................... 40 A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG TERMÉSZETTUDOMÁNYOS - TECHNIKAI MAGAZINJA Főszerkesztő: VÁRHELYI TAMÁS Szerkesztőség: Budapest V., Münnich Ferenc utca 15. Telefon: 125-245 Levélcím: Budapest, Pf. 26 1361 Kiadóhivatal: Budapest, 1374 Révay utca 16. Telefon: 116-660 Beküldött kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza Megjelenik havonta — Egy szám ára B,— Ft Előfizetési díj fél évre 48,— Ft, negyed évre 24,— Ft. Előfizethető minden postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál közvetlenül vagy postautalványra, valamint átutalással a Központi Hírlap Iroda 215-96 162 pénz- forgalmi jelzőszámára. Levélcím: Budapest, 1900 Jó­zsef nádor tér 1. INDEX: 2519S Felelős kiadó: DR. PETRUS GYÖRGY, az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat igazgatója 79.3314 Athenaeum Nyomda Kozma utcai üzeme, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató ISSN 0011-7994 14 ÉVFOLYAM o J A N U A R

Next

/
Thumbnails
Contents