Délvidéki Hirlap, 1949. október (1. évfolyam, 153-175. szám)

1949-10-04 / 153. szám

A békeligye igazésdiadalmaskodik 1 A nemzettözi békenapról a Pravda vezércikkben emléke* zeR m?er. mely többek között a következőket írta: Ezen r napon valamennyi férfi és nő teaintetét Moszkva, a Bzovjettuuió és a nagy Sztá­lin felé fordítja. A mostani íiomzéíközi békemozicalom* nak, mély az egész világ ha­irdo erőit megmozgatja, sem­mi köze. sincs a burzsoá-pasz- sziv tagadásához- A népek készek megvédeni az élethez való jogukat, a békét és biz­tonságod A békevédélmi vi- lágmozgalom azért erős- mert !t demokrácia és a szocializ­ál us óriási tábora támogatja * Szovjetunió vezetésével. A háborús' uszítok nem csitul­nak, továbbra is szítják a háborús hangulatot és láza- •an készülődnek ú.i háborúra. Nincs az a bűn, amely a háborús bűnösöket vissza­riasztaná. Rajk Lászlónak és társainak a magyar nép rencgíHtiasnak és árulóinak pere ezt világosan bebizonyí­totta. Az imperialisták tábrrrát bffvmásután érik a veresé" fcrek. Az erőviszonyok a béke !?s a demokrácia táborának javára- fejlődnek. A népek nem felejtették el. hogy a há­borús uszítok atombombával fenyegetőztek. Most az atom- diplomácia hívei megbuktak, az egész világon. A békéért és a háború■= uszítok ellen folytatott hnrö szempontjából óriási jelentő­ségű a kínai nép történelmi győzelme. Lz a győzelem a leg­súlyosabb csapás az imperialis. ták csendesóceáni támadó ter­veire. Az angol-amerikai im­perialisták sem a múlt. sem a jelen tanúságait nem vették fi. gyelembe. Ezt mutatja az Égve. sült Államok és Anglia küldött­ségének álláspontja az ENSz newyorki közgyűlésén, liz az álláspont kifejezésre jutott Acheson és Bevin beszédében. Az imperialistáknak minden érvelésük semmivé válik, ami­kor a szovjet küldöttség vezető­je konkrét és hatásos progra. mot helyez velük szembe a bé­ke és a biztonság megőrzésére. A béke és a biztonság meg. szilárdításának konkrét te.jes mértékben gyakorlati program­ja: a Szovjetunió újabb Hozzá­járulása a békéért folytatott ; harchoz. A béke és a demokrá­cia hívei olyan hatalmas erőt képviselnek, amely alkalmas a béke és a nemzetek biztonságá­nak megvédésére. A béke ügye igaz és diadalmaskodik. II nemzetközixtemapon világszerte milliós tömegek tettek hitet a béke mellett A Szovjetunió elismerte a Kínas Üépköstársaságot és megszakította a kapcsolatot a Kuomíntang-kormánnyal Október 2-án, a nemzetkö­zi békeuapon világszerte mil­liós tömegek tettek hitet h béke mellett, a háborús uszí­tok elleni harcban. A nagy­gyűléseken. ünnepség ken, felvonulásokon, a dolgozó tömegek újból kifejezték el­szántságukat, hogy megvédik a békét. A moszkvai, Gorkij park ben rendezett hatalmas tö- meg'gyűlés résztvevői hatá­rozatban emeljék fel szavu­kat a béko védelmében a h á- borús gyújtogatok ellen. Fel­szólítjuk a béke minden hí" vét, minden külföldi bará­tunkat — mondja a felhívás — vesrvék tudomásul, hogy a béke védelme mieden or­szág népének ügye- Tömörít- sük még szorosabbra sorain­kat, fokozzuk éberségünket, fáradhatatlanul leplezzük le az imperialisták bűnös ter­veit. A gyűlés résztvevői nagy lelkesedéssel üdvözlő üzenetet küldtek Sztálinnak, akinek neve a békéért foly­tatott harc jelképe­Leningrúdban a tömeggyű­lésen 270.000 dolgozó gyűlt egybe. Határozatban foglal­tak állást a béke világkong­resszus és a Szovjetunió össz- .«zövetségi békevédehni érte­kezleteinek határozatai mel­lett és megfogadták, hogy minden erejüket a békéért folytatott harc nieg-zilárdí• tására fordítják. A bukaresti egy elemi éren százezres tömegek jelenlété­ben Sadoveanu. a nagy nem­zetgyűlés elnöki tanácsának alelnöke hangoztatta: Meg vagyunk győződvo arról, hogy a világ népei megnye­rik a békét, hogy a Szovjet­unió és lángeszű vezetőjeT Sztálin, a béke győztesei lesz­nek­Prágában a lapok vezér­■ ............................................................ cikkben méltatták az impe* riaUstaellenes .erők békeküz" «elmének nagy jelentőségét é# mivel a ; mzttközi béke- nap csaknem pontosan egy­beesett a nyugati hatalmak müncheni árulásának H- év­fordulójával. hangoztatták, hegy a csehszlovák nép soha sem feledkezik meg erről a gyalázatos árulásról. Londonban is nagy béke" fe.vonulást rendeztek. Nagy lemegrk jelenlétében Ibikéi hangulatú békegyűlések vol­tak Szófiában, s több bolgár városban, Tiranában. Hágá­ban, Tokióban. Osabában, Telavivban és a világ szá« mos egyéb városában. Berlin szovjet övezetében és Keletnémetországban a dolgozók gyűléseken köve­telték. a bonni „kormány fék osztását“ és egységes német lemokratikus kormány meg­alakítását­Révai József békebeszéde kemény választ adott az imperialisták hazugságaira Október 2*áti Andrej G ro­den iko, a Szovjetunió kiilügy- teiuiszterhelyettese, a szov­jet kormány utasítására a következő nyilatkozatot adta in kantont kormány moszkvai (ügyvivőjének: „Azoknak a Kínában tör- Séut eseményeknek érövet kéz* kében, amelyek me:y válto­zásokat hoztak az ország ka­tonai. politikai és társadal­mi életében és amelyekuek Eredményeként megalakult a Kínai Népköztársaság és Kí­na Központi Népi Kormá­nya, — Jen-H-zi-San Kan­tonban székelő kormánya megszűnt a hatalmat ország- szerle .gyakorolni, kunion tartományi kormánnyá vált és elvesztette annak lehető­ségét, hogv Kína nevében diplomáciai kapcsolatokat tartson fenn idegen államok­kal. Ez a' körülmény arra ve. «■tett, hogv Kína diplomá­ciai kapcsolatai idegen orszá­gukkal megszűntek A szerv­iéi kormány mindezeket a körülményeket flgyelembe- svéve, megszűntnek tartja a VI i pl omáci aj ka pcsolatok ar Kantonnal és ©'határozta, ihogv Kantonból visszahívja diplomáciai kép viselői t,1* Október 2-án Andrea Gro* nüko. a Szovjetunió helyet­tes külügyminisztere, a Szov­jetunió kormányának utasí­tására a következő táviratot küldte Pekingbe Csu-En-Laj- nak, a Kínai Népköztársaság Központi Kormánya külügy­miniszterének: ,.A Szovjet Szocialista Köz. társaságok Szövetségének kormánya ezennel megerősíti Kína Központi Népi Kormá­nya ez év október 1-i nyilat­kozatának vételét, amely ja­vasolja a diplomáciai kap­csolatok megteremtését a Kínai Népköztársaság és s Szovjetunió között. Áttanul­mányozva a Kínai Köznoiű Népi Kormány javas atát. a szovjet kormányt vál'ozafta­rul az a törekvés vezeti, ho^v fenntartja a baráti ka peso a- trkat a kínai néppel és meg­győződve arról, hogy Kína Központi Népi Kormánya r. kínai nép túlnyomó többse. gének akaratát fejezi ki a szovjet kormány értesíti ö ‘. határozatot hozott a diploma, elai kapcsolatok megterem’’«s- stc ős a nagykövetek kicse­rélésére a Szovjetunió és a Népi Demokratikus Kína kö­zött. Vasárnap a magyar dolgozó nép országszerte nagy lelkese, (léssel kapcsolódon bele „ nem­zetközi békenap ünnepségeibe. A budapesti békenagygyülésen százezres tömeg vett részt és megjelent azon a magyar poll, tikai élet számos vezetője élü­kön Robi István miniszterelnök­kel. A nagygyűlés szónoka Révai József népművelési miniszter az erő jele és nem a gyenge­ségé. Leszögezte ezután, hogy á Szovjetunióban nincs válság, ah, kerrel fejezik be a háború utá­ni újjáépítés ötéves tervét. Per­cekig' tartó lelkes taps és üte­mes éljenzés közben állapított» meg, hogy a Szovjetunió növek­vő gazdasági és katonai erejé­vel együtt szilárdulnak meg politikailag és gazdaságilag » népi demokráciák is. Az imperialisták azt mondják hogy ezekben az országokban » bomlás jelei mutatkoznak, —* de hadd mondják: az éhes disz, nó makkal álmodik. A titóista- imperialista kémek, a Rajk. banda leleplezése éppen nens a gyengeség, hanem az erő jele. A békefroiirt erősödött, a kínai nép köztársaságának és kormá­nyának megalakulásával is. A nagygyűlés résztvevői per- cegik éljenezték a Kínai Nép. köztársaság kormányának veze­tőjét. Mao-Cse.Tung-ot. Révai József kiemelte, hogy a kínai nép győzelme az imperialisták ázsiai politikájának teljes és tö­kéletes csődjét jelenti, egyben nem kétséges, hogy a szabad- ságszeretö gyarmati népek to­vábbi megmozdulásainak forrá­sává lesz. Szólt ezután arról, hogy a Vatikán éppen most tai tolta szükségesnek azoknak a kom­munistáknak kiátkozását. akik a harcot vezetik Nyugaton a kenyérért és a szabadságért, — az átokkal azonban nem lehet visszafordítani az idő kerekét. IQ kW Ki T LV űm-'jf 17} DE1’.IDEM HÍRLAP Kedd, 1949. október 4 I FÜGGETLEN KISGflZDIPfiRT NRPILRPJI _________________Ara 60 fillér Főszerkesztő: Tóth r-.ntal. Szerkesztőbizottság : Koncz Antal Szeged, Korn^átky Lajos Hódmezővásárhely, Katona Sándor Makó \ 'ZA Nem lehet visszafordítani az idő kerekét Részletesen ismertette a Ma. gyár Népköztársaság gazdasági politikai és nem utolsó sorban katonai erejének növekedését az utolsó esztendőben, majd megemlékezett a Tervkötcsön hatalmas sikeréről, A különféle > fordulatokat» jósolgató suttogásokról szólva ezután kijelentette: — Ideje megérteni mindenki­nek, akit illet, hogy ez a mi né­pi demokráciánk egyben dikta­túra is. A Rajk-féle kémbanda felszámolásával az V. hadosz­lop felszámolása nem fejező­dött be. A munkát folytatjuk, akár tetszik ez a jós uraknak, akár nem. Pártunk erősebb é* egységesebb, mint valaha­volt, aki hangsúlyozta, hogy a béke nemzetközi seregszemlé­jén, a nemzetközi béketábor dolgozói mellett a magyar dől. gozók is megmutatják. hogy nemcsak szóbeszéd a Jelszó >Mcgvédjük a békét!». Kimutat­ta ezutsn a szónok, hogy a béko ellenségeinek tábora a2 elmúlt év alatt is gyengült, nyu. gáton állandóan nő a drágaság, csökken az életszínvonal és fo. kozódnak a sztrájkok. Növekszik a fejetlenség az Imperlalisia táborban val területi követeléseket mer­nek támasztani, Ausztriát és a Szudétaföldet követelik. A terjedő gazdasági válság ellenére a háborús párt növelni akarja és növelni fogja a fegy­verkezési versenyt. A kalando­rok és a bolondok tovább mű­ködnek, de ki hiszi el, hogv ez­Révai József ezután az »atom stratégia politikájáról« szólott Szavait időnként megszaküotla az egybegyült hatalmas tömeg ütemes kiáltozása: «,\ béketá­bor győzni fog, az atombomba megbukott«. Leszögezte, bogy a Szovjetuniónak nem ma és nem tegnap óta, hanem 1SM7 óta van atombombája. Az amerikai szenátus Truman nyilatkozata után gyorsan elfogadta a fegy­verkezési segélyről szóló tör­vényjavaslatot. Az amerikai uszitok szándékaitól függetle­nül azonban a Szovjetunió atom bombájáról szóló nyilatkozat növelte azok táborát, akik bé­kés megegyezést követelnek a béketáborral s ez különösen áll Angliára- és Franciaország­ra. Kimutatta ezután, hogy az imperialista táborban zavar van és növekszik a fejetlenség. Az imperial ista-fasiszta eiő. ke! Nyugatnémetórszágban sza. badjárg eresztették. Ma már százával jelennek meg Nyugat, németországban hitlerista újsá­gok s a nyugatnémet parla­mentben Amerika ióvábsavásá-

Next

/
Thumbnails
Contents