Divatcsarnok, 1862 (10. évfolyam, 2-51. szám)

1862-01-14 / 2. szám

— (Felfordult világ) de nem a nagy világban, hanem a nemz. színházban. Nyakrafőre ott akarják hagyni sziliházunkat énekes, énekesnő, tánczosnők, chóristák, szóval, minden rendből és rangból búcsúra készülnek; szomorú dolog, hogy ez épen a jelesbekkel történik, még pedig okok miatt, melyeknél nem épen részükön az igazság, ■— (Veszélyes s é t a.) A befagyott Dunán a napokban többen tettek sétát a Mar- git-szigetre, az ilyen promenade gyakori ismétlése nem épen tanácsos. — (Egy kis leányt) Igaion a múlt napokban veszett eb mart meg, a beteg Dr. Halász keze alatt van s még eddig semmi szomorú változás nem tapasztaltatok. — (Zened e.) Debreczenben zenedét alapítanak, e czélra már 12,600 ft gyűlt össze. Alapitólag van 82 s évenkénti 6 frt fizetötag van 142.-A. próságok. — (Tévedés a vígjátékban.) A budai népszínház egy előadása alkalmával mely történetesen jutalomjáték volt, — a jutalmazott megjelentékor az elismerő tapsokra ne m ő, de egy kisasszony hajtá meg magát, nem kevesebb kellemmel, mint elbizottsággal ; a ju- talmazottnak koszorút is dobtak s im, megint akisasszony nyúlt utána. Aza kisasszony nagyon sokat akar magának, pedig bizony, az ilyen költséges világban kevesebbel is be le­hetne érni. — (Nevezetes crinoline.) Az angol-amerikai háború (legalább úgy mondják) szerelmi bajból támadt. Willkes kapitány és Slidell kapitány egy leánynak udvaroltak. Slidell nyerte meg a leány kezét — és nem is találkozott Willkessel többé — kivéve annyi év után most a „Trent“ hajó fedélzetén, hol illetőleg mint Willkes kapitány foglya sétálgatott. Kép­zelhetni Willkes kapitány meglepetését, midőn egyszersmind azt is megtudta, hogy foglyának neje (ki hajdan neki is imádottja volt), az a hires asszonyság, ki a sürgönyöket crinolineja alá rejtegette. Egyébiránt, hála Istennek, nem lesz angol-amerikai háború, Willkes és Slidell ki­békültek, sőt mint egy távirati sürgöny jelenti, Wilkess házi barátja lön Slidellnek. Hej, asz- szonyok, asszonyek ! ! — (A ki akarja, e 1 h i h e ti.) Bécsben egy gazdag ifjú házas nejének újévi aján- dokul egy csomag keztyiit hozott. A menyecske boszankodva e csekélységen, tüzbe dobta — de mennyire elhült, midőn férje kétségbeesett hangon feliedé előtte, hogy minden darabban egy-egy százas banknóta volt elrejtve. — (Bölcs intézmény.) Japánban a házaknál egy úgynevezett „haragszom szoba“ is van. Ha a szolgáló megégeti a rántást, vagy férjem uram későn vetődik haza, a házi asszony e szobába megy s ott duzzog, mérgelődik... Csak akkor szabad kijönnie, ha gerjedelme le­csillapodott. Aztán mondja valaki, hogy a japánok nem okos emberek. ! — (Schakespearenak) egy újabb, és mint mondják, egyedül hiteles arczké- pére akadtak. Kiváncsiak vagyunk rá, milyen arcza volt az óriás britt költőnek! Budai népszinliaz, bérlet-hirdetés. Mint a nemzet által emelt, Budafőváros községe, és a hazai testületek támogatása által építtetett ezen intézet vezetője — addig is, mig a népszínház megnyitása óta befolyt jövede­lem, a vállalat, úgy az alapítást terhelő költség és kiadásról általános és pontos számadást nyilvánossá téve, kötelességemet teljesíteném : bátor vagyok az ezen intézethez legközelebb álló testvérfőváros közönségét tisztelettel kérni, miszerint a jelen téli napok jövedelmetlensé-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents