Dunántúl, 1920. szeptember (10. évfolyam, 173-197. szám)

1920-09-16 / 185. szám

ii- tvjoSeam (85. szám. Csütörtök Pécs, 1020. szeptember !6. Előfizetési ár; Wp85 Egész évre . 240 300 Félévre 120 150 Negyedévre 60 75 Egy hóra . 20 25 E«y szám Ara helyben 1-40 nitér Egy szám Ara vidéken I SO fillér KiadASivatal: Lyeeum-utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222. Több koporsó, mint bölcsö flz egyke okairól Szerkesztőség: Lyceum-utca 4, szám. Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetés díjszabás szerint Nyilttér soronkint 4 kor. HÍREK Belgáid, szept, 15. — A bolgár front 1918. szeptember 15-én történt áttörését ina az egész SHS. államban megünnepelték. A felsőcSaszországi földrengés pusztításai Róma, szept. 15. — Újabb jelentések rész­letesebben számolnak be annak a szeren­csétlenségnek megdöbbentő hatásáról, a mely Olaszországot érte. A földrengés pusztító erejének rádiusza sokkal nagyobb volt, mint eredetileg hitték. A currarai már­ványbányák eltűntek, egy földcsuszamlás eltakarta őket. A tosikánai Appeninek vidé­ke romhalmaz. Castiglione, San Domino és Montignosa, a Firenzéből Venuába vezető ut mentén fekvő gyönyörű helyek súlyosan megsérültek, sőt részben elpusztultak. Pislolában a Madonna del Umilta pompás kápolnája rombadölt. Pisában a megrémült lakosság pánikja több áldozatba került, mint maga a földrengés. Leirhatatlan pánik tört is Bolognebcn is. Már arról beszélnek, hogy az áldozatok száma elérte az ezret, A magyarországi zöld infer* nacionafe szervezkedése Budapest, szept. 15. — Magyar politikai körökben sok szó esik az Országos Pöld- mivelö Szövetség alakulásáról. Meskó Zol­tán államtitkár az uj alakulásról a követke­zőket mondotta: — Az Országos Földműves Szövetség alakítására az impulzust az osztrák Bauern­bund vezetőségének múltkori budapesti lá­togatása adta meg. Amit mi tervezünk, nem más, mint a zöld' internacionalé magyaror­szági szervezete. A szövetség egységes po­litikai szervezetbe tömöríti a nagybirtoko­sokat, a törpebirtokosokat, a kozépbirto- kosokat és a niucsetleneket. A Faluszövet­ség, amely nemrégiben alakult meg, nem keresztezi ezt a mozgalmat, mert tiszaira kulturális jellegű. Beláthatatlan az a pers­pektíva, amelyet a világ összes termeiéinek közös célokra való egyesülése nyújt. Való­színűleg vasárnap alakul meg a szövetség, amelynek elnökei lesznek Rubinek Gyula és nagyatádi Szabó István miniszterek. Az angol tnunkásküidöliscg bírálata a szovjefuraiomrói London, szept. 15. — Az az angol mun­kásküldöttség, amely nemrégen tért vissza Oroszországból, most tetie közzé befejező jelentősét, amely szigorú birálata a szovjet­uralomnak, A személyes szabadság, mondja a jelentés, a szólás- és a propaganda szabad sága a legszűkebb korlátok közé szorul min­den olyan esetben, anol a személy szabad­sága veszélyeztetné a szovjetek uralmát. Az orosz parasztot nem sikerüli a szocíauz- musnak megnyerni. A paraszt aira szorít­kozik, hogy passzív módon engedelmeske­dik a szovjeíuralom törvényeinek, de na­gyon íuvul ált attól, hogy védekezni akarna -mz eileniorrauatom btivtyása elten, Millerand a diktatúrák ellen Bécs, szept. 15. — Millerand tiszteletére tegnap bankettet adtak, amelyen a francia miniszteremök beszédet mondott és többek között igy nyilatkozott: — Őrület volna azt megengedni, hogy a nép egy része diktatúrát állítson iel és nem­csak óráiét, hunéin közvetlen lenyegetés volna, ha uzt engednék meg, hogy a dikta­túrát és anarchiát * magában iogluló iruuy akadálytalanul terjessze egesz turupuuun a föloszlás csiráit. őrület volna megengedni azt, hogy a vi­lág minden fővárosában szövetséget szer­vezzenek, amelynek egyenes megbízása an­nak az országnak föloszlásba kergetese. 1200 ukrán vörös katona Máramarosba hát­rált a lengyelek elől Bécs, szeptember 15. — A Neues Wie­ner Journal jelenti, hogy szeptember 1-én .1200 ukrán katona lépte át a határt. A kato­nák Petrusevics hadseregéhez tartoz­nak és a lengyelek elől hátráltak ki Galíciá­ból. Az ukránokat a cseh katonaság lefegy- vereat* ás konenntrániés táborokba szállí­totta. Rablótámadás fényes nappal Pécs, szept. 15. — A közerkölcsökre na­gyon szomorú világot vet az alábbi eset. Már a saját lakásában sincs biztonságban senki, mert akadnak vakmerő elvetemültek, akik fényes nappal megtámadják és kira­bolják. Így járt tegnap délután Éber Bálint zongorahangoló felesége a belváros köze­pén, a Deák-utca 1. szánni házban levő la­kásán. Ebemé tegnap délután egyedül volt otthon. Fél 3 óra tájban beállít hozzá két ismeretlen, akik azt adták elő, hogy zon­gorát akarnak venni. Ebemé megmutatta zongorájukat, amire azt kérték, játsszon valamit rajia, hogy a zongora hangját ki­próbálják. Az asszony készséggel ült a zongorához. Alig hogy játszani kezdett, a két férfi rárohant, összekötözték, a száját betömték és a földre fektették. Majd hogy még inkább ártalmatlanná tegyék, egy var­rógépet hengeritetíek a mellére, hogy fel ne tudjon kelni. Ekkor hozzáfogtak a pénz- és ékszerke­reséshez. Pénzt nem találtak, de elvitték az asszony fülbevalóit és összes ékszereit. Ezután a rablók otthogyták a megrémült asszonyt és elmenekültek. A vakmerő rabló­támadás jellemzi az elfajult közállapotokat. Ilyen eset Pécsett fényes nappal a belváros közepén emberemlékezet óta nem történt. De sajnos csak egy példa kell és a többi köveim szokta. Éberék feljelentésére a rendőrség megindította a nyomozást. Anglia megszakította a tárgya­lásokat Szovjetoroszországgai Paris, szept. 15. — A Petit Párisién sze­rint Kamenev nem fog többé visszatérni Angliába.és távozását politikai körökben a Szovjetoroszországgai való diplomáciai vi­szony megszakításának tekintik. Pál is, szept. 15. — A Petit Párisién lon­doni jelentése szerint Lloyd George Krasz- szinnal és Karnenevvel a kereskedelmi for­galom újra való felvételéről tárgyalt. Kame­nev szombaton utazott el Moszkvába, ahol a Lloyd Georgéval megvitatott kérdéseket kormánya elé íogja terjeszteni, Krasszin Londonban maradt. Politikai körökben az a felfogás, hogy ha Moszkva kielégítő választ ad, a tárgyalásokat Karnenevvel újra felve­szik, Páris, szept. 15. — Moszkvai sürgönyje- lentés szerint az ukrán-orosz békedelegáció Rigába uiazolt. Weygand tábornok Wränge! csapataihoz megy Bécs, szept. 15, — Párisi távirat szerint Weygand tábornok nem tér vissza Varsóba, mert Lengyelországban helyreállt a katonai egyensúly, hanem Wrangel tábornok hadse­regéhez megy. Románia nem enged jogaiból London, szept. 15. — A Morningpost le­velezője eiőtt Károly román herceg kijelen­tette, hogy Románia és az orosz határálla­mok között közeledés lehetséges bizonyos feltételek mellett. Hozzáfűzte azonban, hogy Romániának nincs szándékában a bé­keszerződésben neki Ítélt jogokról lemon­dani. Franciaország támogatja Bulgáriát Szófia, szept. 15. — Georg Picot francia meghatalmazott miniszter Boris királynak átnyújtotta megbízó levélét és hangsúlyoz­ta, hogy Franciaország hozzá akarja segí­teni Bulgáriát a békéhez és a munkához, amelyhez joga van. A lapok élénken kom­it mentálják a követ bemutatkozását és meg- | állapítják, hogy Franciaország az első győ­I zehnes hatalom, ameíy felvette a diplomá­ciai érintkezés folyamát. ffiegseiiitnisiieffék a török naeionalista csapatokat Róma, szept. 15. — Á Temps konstanti­nápolyi jelentése szerint a ciciliai harcok al­kalmával a francia és amerikai megszálló csapatok csaknem teljesen megsemmisítet­ték a nacionalistákat. A csatatéren IMS halott maradt. III. Pécs, szept. 15 — Nem kis mértékben já­rul a népesség pusztulásához egyes nemzet- gazdászok — főképpen a szociáldemokrata berkekben — azon balhiedelme, hogy a né­pesség csökkenésével javul majd a munkás­ság helyzete, több lesz a munkaalkalom, emelkednek a bérek s nyomában megoldó­dik a szociális problémák egész sorozata. Ezért olvashatjuk a szociálista irodalomban, mily szép jövő vár a munkásságra, ha az egyke általánosságban megvalósul. Elgon­dolhatjuk hány és hány gyakorlati megvaló­sítója akad ennek az elméletnek. Pedig az egész felfogás nem más, mint nagy csaló­dás. „Es lässt sich mit absoluter Sicherheit sagen — irja Gruber: Ursachen und Be­kämpfung des Geburtenrückganges im Deutschen Reiche 46. — dass mit dem Sin­ken der Bevölkerung die Erwerbsgelegen­heit ganz ausserordentlich abnehmen wird, dass infolgedessen sehr Laid ein Missver­hältnis eintreten muss zwischen der Zahl der Arbeitswilligen und Arbeitsgelegenhei­ten. Trotz abnahtne der Zahl der Arbeiter, werden daher rie Löhne nicht steigen, son­dern sinken. Unsere ganze heutige deutsche Volkswirtschaft ist durch und durch auf der Voraussetzung des jährlichen Geburten­überschusses aufgebaut.“ Az a vélemény — irja Giesswein — hogy a szaporodás mesterséges megakadályozása a nemzeti jólétet és haladást gyarapítja, ellene van minden szociológiának és szociális tudo­mánynak, Achiile Loria '— a nagy olasz szociálista Író állítja iel azt a nagyon he­lyes tételt, hogy az a hajtó erő, amely a kulturális fejlődést előre mozgatja, főként a népesség szaporodása. Ha ugyanis a ha­lász- vagy vadásznép annyiro elszaparodik, hogy ebből a keresetből már nem tud meg­élni s máshol sent talál helyet, ahol ezzel a foglakozással fenntarthatja magát, akkor kénytelen a marhatenyésztésre adni magát s ha ez sem biztosítja megélhetését, föidmi- velésre adja magát, majd meg iparüző nép lesz! Sok helyen már annyira belefészkelte magát az egyke, hogy szinte az lesz a közvé lemény előtt tisztességes, ami tisztességte­len s a tisztességet meg már teljesen szám­űzik. Megesik, hogy az anya azt mondja a lakodalom után — aztán csúffá ne tedd leá­nyomat 3—4 év előtt. Másutt meg valóság-, gal a guuy tárgya lesz, ha két gyermeknél tobbnek^merne életet adni. Mintha csak az erkölcstelen pogány világ légkörében mo­zognánk! A felhozott okok mellett a veszélyt még csak növeli sok orvosnak lelkiismeretlen­sége, Sok orvos annyira megy, hogy pénz­szerzés céjából a maga tudásával szintén beáll az életgyilkolás eme kufárlelkei közé. Ahelyett, hogy a hozzájuk forduló betegek­nek — irja Mercier kardinális — vezetőik volnának s hivatásuknál fogva figyelmeztet­nék őket cselekedetük erkölcstelenségére, még magtik is lealacsonyodnak hozzájuk s kedveznek a betegek önző szenvedélyeinek s segédkezet nyújtanak a titkos, gonosz ma­nipulációkhoz, nem egyszer a szülésznők is. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a szemtelen propagandát sem, amely már egészen nyíltan — uton-utfélen mutat­ja és kínálja az elnéptelenedés előmozdítá­sára szolgáló eszközöket. Az újságok tár­cái, apróhirdetései, a regények nagyon sok­szor szegődnek ezen rettenetes hűn szolgá- gálatába; máshol meg konferenciáznak, gyüléseznek a népesség csökkenése érdeké­ben. Ha ennyi okot látunk, amelyek mind a népesség csökkenésére törekszenek, ne cso­dálkozzunk, ha annyi ember végre legyő- zetve áll s szintén odasorakozik a konkoly- liintők közé. A csodálkozás azonban mit sem ér! Annak megértésére kell jutnunk, hogy ez az ut a romlás felé vezet s a tönk szélére juttatja a művelt világot, amelynek romjain csakhamar egy idegen, vad horda építi majd a maga világát! Göndör Lajos. (Vére.) .. ~~ Veni Sancte a iogakadémlán. A pécsi püspöki jogakadémia ünnepélyes-Yeni Sanc- teja csütörtökön, szeptember ló-á^ireggel * órakor lesz a Lyceum-templomban. VA misét Késmárky István dr. apát, jogakadémiai igazgató celebrálja fényes segédlettel. A mise alatt a pécsi joghallgatók egyesületé­nek énekkara Griesbacher G-dur miséjét énekli. Az előadások a jogakadémián pénte­ken, szeptember 17-én kezdődnek. — Aranymenyegzö. Csermák Ede kir. tanácsos, nyug. vasúti főfelügyelő szeptem­ber 16-án, csiitöitökön d. e. 9 órakor a Cor- pus_ Christi kápolnában tartja aranymenyeg­zőjét, ahol esküvőjét és ezüstmenyegzőiét is tartotta. — A ciszterci rend ui generális iöapátja. Mehreránból jelentik: A ciszterci rend Van Rossum bíboros elnöklésével itt ülésező ál­talános nagy káptalanja az ez év tavaszán elhunyt De Bie Amadé Gellert generális fő­apát helyébe Haid Kasaián Jeréf wettingen- mehrerani apátot választotta meg a rend főelőljárójává. — A Mecsek-Egyesiilet turista társasá­ga vasárnap, 19-én sétakirándulást rendez. Útirány Frtihweisz-.völgy, Emil-pihenő, Szaniszló-ut, Kisrét, Kantavár. Indulás dél­után 1 órakor a felső sétatérről. Vezető Weisz Ferenc. — Negyven éves tanítói jubileum. S o m s i c h Sándor keszüi igazgató tanitó a napokban ülte meg tanítói működésének negyven éves jubileumát. A kiváló pedagó­gus busz éve működik Keszuben, ahol a nép szereti és becsüli. A jubileum alkalmából Zichy Gyula gróf megyéspüspök meleg­hangú levelet intézett a jubilánshoz, akit tanitótársai is elhalmoztak jókivánatokkal. — A zempléni kulturegyesületeket a sá­toraljaújhelyi zsupán feloszlatta. A kultur- egyesiiletek közt van huszonnyolc kaszinó, tornaklub és jótékonysági intézmény. •— SHS. tanfelügyelői kinevezés. A Voj­vodina közoktatási székhelye ezideig Novi- sad volt. Szeptember közepétől ez is bele­olvad a központi kormány közok­tatási osztályába. A régens most Bácska, Bánát és Baranya SHS impérium alá kerü­lő részére tanfelügyelőket nevezett ki és Felső-Bácska és Baranya részére Subotica székhellyel Szvetin Hatlzsics jagodinai tanítóképző intézeti igazgatót nevezte ki tanfelügyelővé. — Cieraenceau Indiába utazik. A londoni Daily Mail közli, hogy C 1 e m e n c e a u há­rom hónapra Indiába készül. Cletnenceau szeptember 20-án útra kel, először Singa- purba megy, onnan pedig Kalkuttába. — Találmány a peronoszpóra ellen. Zempléni Gyula budapesti egyetemi ta­nár olyan szert talált fel, amely több szőlő- telepen végzett kísérletek eredményeinek tanúsága szerint teljesen megmenti a szóim a peronoszpórától. Az újfajta permetezés lé­nyegesen olcsóbb a kékgálicnál. ►— A mohácsi szentferencrendi zárdatem­plom orgonájára az alábbi adományok foly­tak be: Tonhauser Antal és családja 3000, dr. Prakatur Tamásné, Prakatur Tamás dr., özv. Landauer Józsefné, Schmidt Lajos 2-^2000, Dotnbovics Nátidorné 1400, Keesz Kornél, Sziebert Ferenc, Sepatz Elek, özv. Kovacsics Józsefné, Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank, Bizony János 1000—1000, özv. Keesz Kornélné, Rüll János dr.. Mohácsi Takarékpénztár Részvénytársaság, AubeU Tivadar dr. 500—500, Lacher János, Huth János 400, N. N. 300, Schmidt Károlyné, Brand F.de, Varga Lajos, Pgller Antónia, Flesz Lajos, Vincze István, Teppert Ferenc, Mohácsi Német Lipót dr., Szablár András, Szentgyörgyváry Károly (Siklós), Paleszter Imre (Gyüd), Bencze István, Mo.izes Ferenc- né, Schum János, Falttdi Ádáin, Krivitz Ta­más, Fridrich Oszkár 200—200, Gombos György (Siklós) 250, Schmidt Károly, Ivso- vics Ferenc 150—150, Haili János 120, Mar­gitéi Lajos, Húsvétit István, Keserics Ferenc, Rüll Béla dr., Pazaurek Ferenc, özv. Varga Ferencné, Batter Vilmos, Koncz Adolf, Ptippi János, Varga Lajos dr.. Bánovics József, Szokodi Árpád, özv. Auber Istvánné, Grizer Katalin, Mohácsi Közgazdasági Bank, Mo­hácsi Általános Takarékpénztár, Horváth Béla (Németi), Iselstöger Lajos (Olasz), Szeitz József (Gyüd), Amberger Béla, Vin- csek János, Angyal Gáborné, id. Szingstein Jánosné, Mayer Ferenc, Mayer Vilmosné, Amberger Margit, Hainesz Elemér, Pacsai János, Pécsi Katalin, Uhl József és neje, Adler Gusztávné, Gundrtim István, Alföldi Ferencné. Allenspacher Györgync, Menczin- ger József, Szépe Árpád, özv. Vöő Jánosné, Jörg János 100—100, Zeitvogel N„ Schaub Ödön 80—80, N. N„ Hamberger János 70—70, di. K. ü„ Kecskés Ferenc, Reiter Józsefné, Schneider Lajos, Weinacht Kálmán 60—60, Witt József, Hoffmann Rudolf. Bauer Ká­roly, Schaffer Antal, N. N„ Polgár József, Simon Gyula, Heinrich Károly, Stocker Már­ton (Gyüd), özv. Schmidt Jánosné, Sepatz József, Gorjánácz Mártomié. Kovacsevics Józsefné, Spolarics István, Vorisek Lajos, N. N., Vaskovics János, Katteler Mihályné, Gundrum Antónia, Klombauer Antal, Keesz nővérek, Szabó Teréz, Plank Kamill, Né­met Károly, Cziegler József, Vesztergombi János, Szajkó Mária 50—50 kor. Egyes sxáni ára helyben 1-4(9 K, vidéken 8‘SO 2.

Next

/
Thumbnails
Contents