Dunántúl, 1920. szeptember (10. évfolyam, 173-197. szám)

1920-09-16 / 185. szám

2. oldal DUNÁNTÚL Csütörtök', Szeptember 16. •— A PÁC. atlétikai tréningjei ezentúl mindenkor délután fél 5 órakor kezdődnek a BTC. Siklósi-utcai sporttelepén. — Dömötör Pál nyugalmazott táblabiró, jőnevii poéta 76 éves korában meghalt Zomborban. — Magyar lapot indít Bukarestben Var- jassy Lajos dr., a Károlyi-kormány volt aradi főispánja. A lap felelős szerkesztője M a j 1 á t h gróf volt főispán lesz. Az újság október elsején indul meg és vetélytársa lesz a Bécsi Magyar Ujság-nak, amelyet a román kormány kitiltott az Ország területé­ről. . — Tűz Martoníán. Török János mar- tonfai kisgazda lakóháza tegnapelőtt éjjel kigyuladt és a berendezéssel együtt csak­nem teljesen leégett. A kár közel 300.000 korona, amelynek csak egy része térül meg biztosítás révén. — Vilmos excsászár Dorn várában, ahol internálva van, jelenleg na^szabásu mun­kát ir a bolsevizmusról. Müvét a közel jö­vőben ki akarja adni. — Ezer vaggon fa paprikáért. Szeged fa­ellátása ügyében a tanácsülésen bejelentet­ték, hogy a Foresta részvénytársaságtól, amelynek Erdélyben 15.000 vaggon kitermelt fája van, ezer vaggon fát rendelt a városi tanács. Érdekes, hogy az ezer vaggon fáért hat vaggon paprikával kell fizetni. A kérdé­ses fa vaggonját tizézer koronába számí­tották. — Utlevélkiadások. Engedélyezett útle­velek: Német Béláné, Persik István (Bara- nyavár), Kertész Ferenc, Tornai Erzsébet (Mohács), Tauszig Ernő, Capek Ede, Bala- tinác János (Mohács), Scheiber Jenő (Sik­lós), Schtickel Ferenc (Siklós), Rozs István, Reichlin Róza, Kész Kornél és neje (Mo­hács), Kusnyér Arpádné, Ihlenfeld Móric, Anti József és családja, Krausz István (Mo­hács), Kovács Gézáné, Kertész Józsefné, Cséri János, Mihály József, Schwarcz Gyu- láné, Jakobovits József, Schwarcz József, Schön Lipót, Molnár Artur, Weisz Mór (Vil­lány), Valentin Erzsébet (Mohács), Lux Ká­roly (Siklós), Löwy Ignácné, Leher Vilmos, Garai Károly, Griinbaum Sándor, özv. Gál Sándorné, Gratzl Alajos, Grünhut Jenő, Grünwald Félix, Vörös Olga, Elutasított kér­vények: Véber Leodegár, Géring Ferenc (Villánykövesd), Gerő Jenő, Lengyel Já­nos dr. (Siklós), Lajos Ferencné, Fürst La- iosné (Siklós), Krausz Rózsa, Cillinger Jó­zsefné (Villány), Kaszap István, Kellner Ró­bert (Siklós), Kari Lajos, Szász Róza (Mo­hács), Büchler Józsa. — Lisztkiosztás a keresztényszociáiis- táknál. A keresztényszociálistáknál csü­törtökön délelőtt 9 órakor lisztkiosztás lesz. Akik a lisztre befizettek, utalványt és zsá­kot vigyenek. — Visszamaradt postai küldemények el­árverezése. A pécsi m. kir. posta és táv. igazgatóságnál a szabályszerű határidőig őrzött különféle kézbesithetlen csomagok és egyéb küldeményekből visszamaradt árut, valamint különféle talált tárgyakat a pécsi m. kir. főpostaépület udvarán (Pécs, 1. sz. postahivatal) szeptember 20-án délelőtt 9 órakor kezdődő nyilvános árverésen a leg­többet Ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogják adni. — A mozi cenzúrája Magyarországon. A belügyminiszter rendeletét adott ki a mozgóképek cenzúrájáról. A rendelet sze­rint szeptember 15-től kezdődőleg az ország területén nyilvános előadásokon csak olyan mozikép mutatható be, amelyet a Budapes­ten alakított bizottság előzetesen megvizs­gált, előadásra alkalmasnak talált és erről a hivatalos lapban sorozatosn közzétett en- gedélyokirtot kiállította. —■ A népbiztos fivére. A budapesti ügyész­ség kétezer vádirata között van egy L a n d- I e r Ernő dr. ügyében. Többek között 22 gyilkosságra való felbujtással vádolják. Landler Ernő, aki fivére Landler Jenő volt népbiztosnak, a végzetes határozatokat ho­zott kormányzótanács ülésein részt vett. — Nemzetközi munkásküldöttség járt tegnap Szegeden. A bizottság a tisztviselők szervezkedése és a mezőgazdasági munkák iránt érdeklődött. A három tagú bizottság Budapesten is járt, ahol a munkásviszonyo­kat tanulmányozta. — Még mindig árad a Duna Bécsben. A Duna áradása Bécsben még nem érte el te­tőpontját. A vízállás még mindig növekedik és tegnap délután a Reichsbriickenél már 476 cm. volt. A viz mind a két partot elön­tötte. Az apadás legjobb esetben is csak na­pok múlva kezdődhetik. — Leleplezések Leninről. A prágai Ven­kov beszélgetést közöl Burzevvel, az orosz forradalmi szociálista vezérrel, aki többek közt azt mondta a cseh újságírónak, hogy Oroszország csak akkor menekülhet meg a mai szorongatottságából, ha az antibolse- visták diadalra jutnak. Ezért kellene minden orosz politikai pártnak W r a n g e 1 tábor­nokot támogatnia s ezért örvendetes, hogy Franciaország már elismerte Wrangel kormá­nyát. Jól tenné minden állam, ha követné Franciaország példáját. Elmondta Burzev, hogy evégből külföldi propagandautra ké­szül és elsősorban Amerikába fog utazni. Lenin és társai árulók, rablók, folytatta Burzev. 1916-ban Lenin titokban Bernbe jött és első látogatása a német követségnek szólott. Nagy pénzösszeget kapott és utasí­tásokat a vezérkar számára. Lenin ugyanis a háború alatt Németország kéme volt. — Bauer Ottó rágalmazásért beperelte Wlndischgraetz herceget. Bécsből jelentik, hogy Bauer Ottó dr. volt külügyi állam­titkár az Arbeiter Zeitunghoz levelet inté­zett, amelyben bejelenti, hogy ügyvédje ut­ján rágalmazási port indított Windischgraetz Lajos herceg ellen, legutóbb megjelent köny­vének rávonatkozó része miatt. A herceg könyvében azzal vádolta meg Bauert, hogy pénzt és ékszereket csempésztetett ki Ausz­triából Svájcba. Bauer levelében egyúttal a legerősebb kifejezésekkel támadja a herceget, akit felszólít arra, hogy indítson port ellene. — Női- és leányka kabátok, kész ruhák és kosztümök kaphatók Löwy cégnél, Fe- renciek-utca 1. szám. — Három évfolyamot leszerelnek Cseh­országban. A prágai Tnbuna jelenti: Az 1805-i évfolyamot leszerelik. A két követ­kező évfolyamot még ebben ai évben elbo­csátják. — Eljegyzés. B e d i c s Miklós tanító el­jegyezte König Vilmát Somberekről. — Feketehlmlö a magyar-osztrák üatá ron. Bécsből jelentik, hogy a lajta-brucld | kerületben levő.. Schöneubrunnban tizenkét ! feketehimlő eset fordult elő. A betegeket a 1 bécsi Rudolf-kórházba szállították. — A részvények noszírlfikálása. Német- : ausztria, Csehszlovákia és Románia után I a részvénypapirok nosztrifikálása Magyar- ■ országon is be iog következni. A kormány ! az erre vonatkozó előkészületeket már meg­tette és a munkálatokkal a Pénzintézeti Köz­pontot bízta meg. A nosztrifikálást Buda­pesten a Pénzintézeti Központ fogja vé­gezni, a vidéken pedig megyénkint a Pénz­intézeti Központ által megbízott pénzinté­zetek. A nosztrifikálásért csekély jutalékot kell majd fizetni, ennek egy részét a rész­vényeket benyújtó pénzintézetek kapják té­rítés fejében. — Anyakönyvi hírek. Az anyakönyvi hi­vatalban a mai napon a következő halálese­teket jelentették be: Schmidt Béla ref. 57 éves állami tanító, Stark Konrád ág. h. ev. 68 éves nyugd. máv. előmunkás. Ölvén centimes lesz a nem- zeiközi levelpossa Paris, szept, 15. — A postai világkon- ; gresszus októberben kezdi üléseit Madrid- • ban, A franciák azt javasolják, hogy a j külföldi levélposta dija ötven centimes le­gyen és hogy minden postai portót frank­ban, mint nemzetközi pénzegységben rója­nak le. Az angolok az útlevél kérdését is be akarják kapcsolni a konferencia tárgyalá­saiba. Azt kívánják, hogy a láttamozás el­töröltessék. A láttamozás dija addig is egy frank legyen. a Az olasz fémmunkás mozgalom csődje Róma, szept. 15. — Már nemcsak a gyá­rosok, de a munkások is látják, hogy a fémmunkások mozgalma kudarcot vallott, A tanácsuralom bevezetésére irányuló kí­sérletek tökéletesen meghiúsultak, Az a katonai diktatúrához hasonló fegyelem, a melyet a gyárakban bevezettek, nem ízlik a munkásoknak. Semmi sem jellemzi jobban a mozgalom csődjét, mint az, hogy még az Avanti is sajnálkozását fejezi ki afelett, hogy noha a munkások a gyárakat elfoglal­ták, a hatalom mégis a tőke kezében van. Ehhez járul az is, hogy az élelmiszerszálli- tók nem elégszenek meg szép szavakkal, hanem pénzt követelnek. Színház 45 Ludwig Vilma, a pécsi városi nemzeti színház opera énekmiivésznője f. hó 16-án és 17-én a színházi miivészestélyen Mosse- net „Herodias“ operájából a nagy áriát és i Weber „Büvösvadász" operájából Agáta \ nagy áriáját fogja énekelni. HETI MŰSOR: Péntek, szept. 17. (bérletszünet) másod­szor művészestély, az uj tagok bemutat­kozása. Szombat, szept. 18, A) bérlet Budai Ilona felléptével: Csárdáskirályné nagy operett. Vasárnap délután mérsékelt árakkal bérlet- szünetben; Gyerekasszony népszínmű. Vasárnap este bérletszünetben: Csárdáski­rályné. Hétfőn B) bérletben Kissházy Sári fellépté­vel: Csárdáskirályné. Kedden C) bérletben: Csárdáskirályné. Szerdán A) bérletben itt előszck^Váratiaa vendég. Vajda Ernő szinjátéka. Csütörtökön B) bérletben Váratlan vendég. Pénteken C) bérletben Váratlan vendég. Szombaton A) bérletben uj betanulással: „Böregér“, Strauss nagy operettje. Köszönet nyilvánítás. Mindazok, kik felejthetetlen jó, drága gyermekünk, illetve testvér 8tnazenleitner SmtnlkG elhunyta alkalmából a temetésen való megjelenésükkel, részvétükkel és virág­adományukkal fájdalmunkat enyhiíeni igyekeztek, fogadják hálás köszöne- tünket. A gyászoló család. A 4P0LLQ ▼ Csütörtök, szeptember 16. Menny Porten újdonság! Bernd Róza. Hauptmann Gerhard drámája 6 részben. Ezen műsor megtekintése csak 16 éven felülieknek van megengedve. Női harisnyák . . 120 K>tól kesdve Férfiharitmyák . . 70 „ ,, Gyermekkarisnyák minden szántban. Viszonteladóknak árengedmény. KOVÁCS JÓZSEF ás TÁRSA. Király utca 1. szám, Telefon 729. s zinhAzi buffet. Sütemények, desszertek, mignonok, szendvicsek, hideg sültek, friss gyü­mölcsök, befőttek, hüsitő italok, forró fekete és tea. 3691 Veszek legmagasabli árban férfi-, fiú-, gyermekruhát és cipőt, — Kívánatra házhoz is megyek. Frankfurter Ármin Irányi Dániel-tér 10. Telefon 470. Tudja-e On?! hogy a legolcsóbb és legszebb 14 karátos — jelzett arany jegygyűrűk HENTZ KÁLMÁN gasä?« Ferenciek-u. 52. szám. (A kórháztéri villamos megállónál.) Aranyat, ezüstöt, evőeszközöket, dísztárgyakat drágán veszek. Egy gyönyörű szép, teljesen uj dupia damaszt ajour szegéllyel, 11 eladd. Cím a kiadóban. 3768 Siridsei elüli Mz isiiül, mely áll kettő 2 szobás lakásból, 1# lóra istálló. Két szoba és az istálló azonnal átvehető. Értesí­tést ad: Wágner Jenő, Felsövámház-utca 26. sz. — Eladó — Egy szoba és konyhaberendezés ; eset­leg lakás is átadó. Bővebbet Sándor utca 22. sz., jobbra második ajtó. 3773 Nyilvánosan vegyelemezve I Beteg a sertése! Pusztul a baromfia? vagy meg akai ja előzni a vészt ? Használjon Szt. Jakab fiuidumot. Árusítja: az „Arany Sas“ gyógyszertár, a városház­épületben és a „Diana“ drogéria, Irgal- masok utcája 10. szám alatt. 3642 KÖZGAZD JUiJiG (Emelkedik a magyar borkivitel.) Mayer Henrik miniszteri tanácsos, a magyar föld- mivelésügyi minisztérium borászati fő­osztályának vezetője a borkiviteli rendelet­tel kapcsolatban a következőket mondotta: — A magyar földmivelésiigyi miniszté­riumnak állandó óhaja, hogy a borkivitelt minden rendelkezésre álló eszközzel meg­könnyítse. A kormány a borkereskedők és a szőlősgazdák együttes óhaját kívánta honorálni azzal, hogy a kivitelt ideiglenesen szabaddá tette. Nagy hajlandóság lett volna a pénzügyminisztériumban arra, hogy a va- lutabeszolgáltatá&i kötelezettségtől elálljon, ez azonban a mai viszonyok mellett kivi­hetetlennek tekinthető. A rendelet még sok­kal újabb, semhogy annak pozitív eredmé­nyeiről már beszélni lehetne. Tény azon­ban, hogy a borárak az utóbbi napokban máris emelkedést mutatnak. A borkivitel, amely a bojkott alatt teljesen szünetelt, az utóbbi időben igen megélénkült s a legutób­bi borkiviteli szakbizottsági ülésen 27.000 hl. borra adtak kiviteli engedélyt, ami az előző hónapok mennyiségeivel szemben emelke­dést mutai Különben meggyőződésem sze­rint az uj rendelet az exportra további élén­kítő hatással lesz, aminek gazdasági és valu- táris szempontból való jelentőségét kiemel­nem fölösleges. Felelős szerkesztő: LINDER ERNŐ KMa a DUNÁNTÚL NYOMDA R T Közel a balv4ro»hoa, a város kissé magasabb ré­szén egy négy szoba- j£ njl 70.000 koroná- és két konyhából élló Ilii 4* ért eladó. Tudakozódni lehet Felsőputurla-utoa 8. sz. alatt. Elemi-, nép-, polgári- és középiskolai magánvizsgálatakra készít; Esetleg ily tanulók instruálását vállalja. Cim a kiadó­hivatalban. 3765 íiílíiHlzHéí bélésáruk, sifonok, harisnyák stb. nagy választékban érkeztek Humwald és Rosenberger céghez Pécs, Apáca-utca 2. (nagytakarék épü­let). Eladás nagyban és kicsinyben. 3774 iilBI Jelentkezni lehet Siklósi-utca 17. sz. alatt a házmesternél. 3775 A pellérdi közbirtokosság a lsigetf korcsma felépítését fohó hó 19-én d. u. 2 órakor a helyszínén árlejtésen kiadja. Az anyag beszerzéséről a közbirtokosság gondoskodik. 3760 Pellérd közbirtokossága. Pályázati hirdetmény. A peterdi róm. kath, iskolaszék, egyelőre — mig a holttá nyilvánítás megtörténik — kántortanltói állásra pályázatot hirdet Jövedelme! 2 szoba, 2 konyha, istálló stb., 400 d-öl bálikért és »00 D-öl rét. A hitközségül 4000 korona készpénz és kétnegyed telek után erdőjog használat, mi körülbelül 6 köbméter fát ad ki. Minden pártól ("körül­belül 70) egynyolcad búza és egynyolcad kukorica. Min­den pártól 20 korona készpénz. Minden iskolaköteles után szintén (kb. 30.) 20 kor. Peterdi bérgazdaságtól 100 [egyszáz] kgr. búza, 100 [egyszáz] kgr. kukorica, 100 [egyszáz] kgr, árpa és 500 [ötszáz] kor. készpénz. Pályázati határidő szeptember 26. Személyes megje­lenés kívánatos. Az állás megválasztás után azonnal elfoglalandó. Kötelme dijlevél szerint. Megelégedésre működő az év eltelte után véglegesittetik. Kérvények: rém. kath. plébánia Egerág küldendők. Róm. kath. iskolaszék. Érteiifét. A nagyérdemű közönség szives tudomására hozzuk, hogy a Pannónia szállodát hamerli Imre úrtól f. évi október hó 1-én átveszük. Deutsch Jenő a barcsi Dráva szálló volt tulajdonosa Prantner Jenő a pécsi vasúti vendéglő volt bérlője. Tűzifa eladás kicsinyben és nagyban úgyszintén vágott fa kapható PMrap fclaiai IMgjfr Griffaton Miklós Kaszárnya-u. 30. 3656 Telefon 525 A „Thalta“ tojás ehampott felülmúlja ,az összes más hajmosószereket. MEGAKADÁLYOZZA A KORP.KÉPZŐDÉST. Kapható a Diana drogériában Pécs, Irgalmasok-utca 10. Telefon 750. Társat keresek 350 holdas földbérletemhez. Cim a kiadóhivatalban. 3740 Fehér ieányszobsa 6C»0 Kor., 2 függönytartó 200 kor., esztergált falifogas 200 kor., vaskályha 310 kor,, tükör asztalka 499 kor,, nagy Singer varrógép 10GO ko'., fehér kottafízet állvány 500 kor., kettős petróleum főző 208 kor., ruhaszekróny 500 kor, konyhaasztal 200 kor., ágy drót matraccal, nagy vaskályha uj Schöberl ágy, feliér ruhaszekrény 3769] ELADÓ. Percel-utca 35. Jobbra az udvarban. Mindenül SZÖÍIH8 ílllllllÚK készítését és alakítását és nyers bőrök kikészítését elvállaljuk JÓKAI ü Ő II É R EK Basamalom-Ht 10. sz. 3766 ” 1 í3s-b7~ eladó. Telefon 530. 37S7 „Liliom-Angol- Creme* % tftgstiT 1i*— 8, „Brabant“ arckrémé t Sógei3 ae*~ ft. s legjobb sic szépítő szerek, kaphatói; dieltet» ás «fra«! drogizériájábat , Pé*8t Kiiály-utcí 4. r,s, ÍSiAIWWWVWWWKWíAmFWVil KARBID KavbidégS, öngyújtó ét tűzkő nagy­ban ét kicsinyben. Cipész-, szabó és női varrógépeik uj és használt állapotban. Használt írógépek, Írógép kellékek (festék- szalag, Karbonpapir stb.-t állandóan raktáron tartok. írógépet, varrógépet és grammofont szaksze­rűen jótállással javít, M© LNÁR ARTHUR media nikiis Irgalmas-utca 20. Telefon 617. Tinta tabletta Mindenki készilhef magának 3 ko­ronáért egy deci legfinomabb tin­tát, fekete, vörös, kék (copier) szín­ben. Iskolák és irodák részére különösen ajánlható. Viszonteladók­nak engedmény. — Főraktár: „Remény“ gyógyszertár Pécs, Majláth-íér. Pályázat a mecsekszabolcsi róm. kath. férfi osztálytanítói állásra. Javadalma: államsegélyen kívül a hitközségtől évi 620 K készpénz havi előleges részletekben, 2 öl hasábfa be­szállítva és felapritva, 2 szoba konyhá­ból és éléskamrából álló lakás a leg­szükségesebb mellékhelyiségekkel. Kötelességei: a rábízott osztályok és ismétiőiskolások oktatása, a kánto­riakban való segédkezés, illetve adott esetekben a?ok önálló végzése, mely utóbbiért némi mellékjövedelemre szá­míthat, az iskolai könyvtár kezelése, az egyhm. tanitóegyletbe való belépés. Pályázati határidő 1920. szept. 23, választás 24. Az állás azonnal elfogla­landó. Kántori oklevéllel rendelkezők előnyben részesülnek. A kellően fölsze­relt kérvények a mecsekszabolcsi róm. kath. iskolaszékhez címezve a mecsek­szabolcsi róm. kath. plebániahivatalhoz nyújtandók be. 8770 •te *• Hervá&l Er W, MteRSUawUfiáltMt P«S* - gOMMtftt ****

Next

/
Thumbnails
Contents