Dunántúli Protestáns Lap – 5. évfolyam – 1894.

TARTALOM. I. Vezérczikkek és értekezések. A balsorsban legjobb megnyugtató az Istenbe vetett bi­zalom. Pap Sándor. 341. 355. 373. 1. A csodák vagy két tévedés. Csizmadia Lajos. 8. 21. 41. 84. |A gyermekek vallása. Sebestyen Dávid. 33. A" kath. nagy-gyülés tanulságai. Dr. T. J. 81. A keresztvén élet eszménye. Maller K. után —s. 203. 819. A korunkban szükséges theologiai és keresztyéni jellem­ről. Csizmadia Lajos 276. 292. 309. A közös pásztorlevél. Kis József. 17. /A kultuszminiszteri jelentés. Dr. Antal Géza. >f45. 165. , ^flakitsuk meg a pápai ev. ref. főiskolai irodalmi kört. Szakai Károly. 625. 641. Áldott Szent Lélek reánk szállj O 289. Államsegélyes gymnasiumok. Borsos István. 313. A magyar prot. tanáregyesület ügye. Borsos István. 407. A napi dijak kérdése. l)r. Antal Géza. 753. A papi javadalmazásoknak a mai kor követelményei sze­rint való rendezése. Barakonyi Kristóf. 49. A pénztárkezelési szabályzat. Dr. Antal Géza. 193. A r. kath. nagygyűlés. Kis József. 53. A Sibylla. Barakonyi Kristóf. 129. A tékozlófiu iránli pazar szeretet. Miklós Géza. 516. 534. 549. 566. 583. A tökéletes vallás-. Miklós Géza. 101. 116. 132. 153. 167. ' 211. 227. A vallás és a népiskola. Marcsa György. 241. 257. A vallási archaeologia. Szabó József. 500. 518. Az egyetemes gyámintézetről. 705. / Az Ó-kollégium. Dr. Kapossy Luczián. 273. i/ Az „orthodox protestánssk." Barakonyi Kristóf. 113. Az országos ev. ref. lelkészi gyámolda. Zsoldos Sándor. 386. Az új nyugdíj törvényjavaslat. Dr. Horváth József. 237. —-*""' Díj levelek és naturáliák. Rácz István. 593. 809 / Egy pár szó a protestánti&inus védelelmi harczáról. 417. 435. Egy szerény inditványféle. lülöp József. 481. Elnöki megnyitó beszéd. Antal Gábor. 449. 465. Esztendő végén. Bakonyi Tamás. 817. Exempla trahunt. Kis József, 65. 1886. aug. 22 — 1894. aug. 22. Kis József. 529. Felhívás. — A dunántúli ev.ref. eyyházkerütet pápai főisko­lájának tanári kara. 785. Föltámadott! 177. Gusztáv Adolf. Dr. Antal Géza. 773. 790. Gutta cavat lapídem. Peti Lörincz. 612. Gymnasiumi értesítőink. Dr. Szakai Károly. 721. 737. Hát mi mit tegyünk ? Kis József. 36. Indítvány a papi fizetések följavitása tárgyában. Szeness Imre. 161. Induljunk. Jfj. Máté Lajos. 225. > / Jókai Mór. Dr. Kapossy Luczián. 1. y/ Jókai Mórnak pápai életéből. A 1 Ismertetés. Kis Gábor. 97. Karácsony ünnepe. Borsos István. SOI. Kossuth Ferenc/ köszönőirata kerületünkhöz. 385. Óda Gusztáv Adolf születésének háromszázados évfordu­lójára. Lampérth Géza. 769. Pap Gábor püspök ur részvétirata Kossuth Ferenczhez. 321. Pap Gábor püspök ur beszéde. 577. i Pápai ev. ref. főiskola történetének vázlata. Kis Erm 585. 598. 1/ Pastoralis prudentia Szekeres Mihály. 789. ' Szemelvény Szent Ágoston confessióíból, Csizmadia Lijos. P—* 648. 660. é76. 693. Tanitóhíány. Fülöp József. 657. 673. Tisza család. Pap Gábor. 561.)/ Tisza Kálmán főgondnok ur megnyitó beszéde a székes­fehérvári kerületi gyűlésen. 209. Uj idők küszöbén. Borsos István. 353. 369. / Vajai báró Vay Miklós f. Szakai Károly. 305.j/ Valami az értesítőből. Dr. Antal Géza. 433. Véleményes jelentés horvát-sziavon missiói egyházaink ügyében. Németh István. 54-5. 563. •ó-l. 6. II. Egyházi élet. A barsi ev. ref. egyházmegyéből. Juhász Pál. 407. / Adat a mező-örsi ev. ref. egyház történetéhez. Zsoldot/ Sándor. 568. A drégelpalánki ev. ref. egyházmegye közgyűlése. 455. A felekezetnélküliség. Patay Károly. 643. A gazdasági tanács véleménye a pénzkezelési javaslatról Barthalos István. 181. A komáromi ev. ref. egyházmegye közgyűlése. * * * 502. A konventről. 741. A mezőföldi ev. ref. egyházmegye köréből. —a —s. 525 A nagy-kálnai tanító választás. A 810. A pápai egyházmegye felterjesztése Dr. Horváth József. 201. A pápai egyházmegyei hatóság figvelmébe. Győri János. 631. A pápai egyházmegye közgyűléséből. Referens. 345. A prot. lelkészek a cs. és kir. hadseregben. 650. A szövetkezetek. Dr. Gidófalvy István. 785. A veszprémi egyházmegyéből. Szép Lajos. 404. A veszprémi egyházmegye közgyűlése. Thury Etele. 536. Az ev. ref. egyházközségek háztartására vonatkozólag ké­szített szabályrendelet tervezet. Patay Károly. 483. Az országos ev. ref. özvegy-árvái gyámíntézetnek az egye­temes konvent által megállapított alapszabályterve­zete. Tóth Sámuel. 361. 377. REFORMÁTUS Az őrségi egyházmegye közgyűlése. Örségi. 457. Bajaink orvoslásának alapfeltétele. Kis József. Ö27. 645. Barsból. Juhász Pál, 519. B.-somogyi egyházmegyei közgyűlés. Igazmondó János. 486. Domestikai évi járulék megállapításáról. Galamb. 552. Egyetemes gyámolda és egyházmegyei gyámoldáiuk. Patay Károly. 468. Egyházkerületünk határozata az egyetemes lelkészgyá­molda ügyében. 723. Egyházkerületünk közgyűlése 216. 231. Egyházkerületünk közgyűlése. 588. 600. Egyházmegyei közgyűlés Tatán. Széki Aladár. 391. Egy pár felelet az „egy pár kérdés"-re. Szűcs Dezső. 459, Egy pár kérdés. Papp K. Dezső. 423. Egyről-másról. K. I. 322. Fehér komáromi ág. ev. egyházmegye alakuló közgyűlése Bo ross Kálmán. 792. Felhívás a Prot. Árvaházi Képes Naptár érdekében. Dr. Kovácsi Sándor. 393. Ö13K0LAI KÖNYVTÍB PAPA

Next

/
Thumbnails
Contents