Dunántúli Protestáns Lap – 12. évfolyam – 1901.

TABG-YMUTATO. I. Yesércsikkek és értekesések. A jubileumi búcsújárás s a bibliaterjesztés. Lic. Rácz Kálmán. * 687. A kálvini hitjavitásról. Miklós Géza. 689, 704, 720: A „Magyar Közigazgatás" egy válasza. Vágmelléki. 119. A meghívás utján való lelkészválasztás. Kis József. 117. A pápai főiskola könyvtáráról. Borsos István. 674. Az egyházi adózás. Antal Gábor. 791. Az egyházi énekkarok jelentősége. Kis József. 49. Az egyházlátogatás. Patai} Károly. 227. Az 1848. XX. t.-cz. G. Szabó Mihály. 537, 553. A zsinati törvénykönyv revisiója. Balla Dezső. 372, 388. Beszélő számok a külföldről. Lic. Rácz Kálmán. 282. Congrua és káplántartás. Balla Endre. 124. Egy fontos inditvány. Kovács Alajos. 560. Egyházi beszéd 30 éves találkozókor. Mozsonyi Sándor. 439. Egyházi beszéd imádságokkal a László-emlékünne­pen. Kis József. 649. Egyházi értekezleti megnyitó beszéd. Antal Gábor. 743. Egyházi próbaszónoklás. G. Szabó Mihály. 607. Egyháztörténetirásunk ügyében. Thúry Étele. 253. Egyről-másról. Fülöp József. 357, 545. Egyről-másról. Seregély Béla. 826. Egy ünnepi beszéd. —. 385. Elmélkedés egy főpásztori levél felett. Cs. L. 153. Emlékbeszéd László József fölött. Czike Lajos. 627, 636, Esperesi beköszöntő beszéd. Nagy Lajos. 185. Értsük meg egymást. G. Szabó Mihály. 751. 855. 1. Észrevételek az egyházi adózás tárgyában leküldött tervezet felett. Patay Károly. Felhívás előfizetésre. Szerkesztő. Felolvasás az 1848. XX. t.-cz.-ről. Körmendy Sándor. 477. Felvilágosításul a congrua-íigyben. Egy jólértesült. 105. Húsvét. B. I. " ' 221. Javaslat az egyházi közalap ügyében. CziJce Lajos. 807,828. Karácsonykor. Dr. Antal Géza. 839. Ki helyettesítse a lelkészt? Győry János. 827. Könyvből imádkozzunk-e vagy szabadon? B. K. 541. Lelkészbeiktató beszéd. Tóth Kálmán. Lelkészi beköszöntő beszéd. Kis József. Lelkészértekezleti megnyitó beszéd. Jakab Pál. Lelkészi értekezleti megnyitó beszéd. Tóth Kálmán. 481 Lesz-e magyarázatos Bibliánk valaha? Lic. Rácz Kálmán. Megnyitó beszéd a reformatio Csizmadia Lajos. Megnyitó beszéd. Ihász Lajos. Megnyitó beszéd. Tisza Kálmán. Mégis a kongruaügy. K. Körmendy Nagytiszt. Szerkesztő úr. G. Szabó Népfelségjog és próbaszónoklás. G. Nyílt levél lelkésztársaimhoz. Balla Endre. October 31-én. Ifj. Medgyasszay Gy. Vincze. 769. 201. 353. 665. emlékünnepén. 729. 571. 617. Sándor. 17, 33, 65. Mihály. 841. Szabó Mihály. 699. 85. 727. Protestáns facultas az egyetemen. N—y. Próbapapolás és még valami. Vágmelléki. 633, Piinköstkor. Patay Károly. Szerény észrevétel a fuvardíj felhasználásáról szóló rovatos ivhez. Závory Nándor. Szépművészet a vallásban, Kemenczky Lajos. Üdvözlet az „Olajág"-nak. Kis József. Ünnepi beszéd a felsőbb leányiskola fölavatásán. Antul Gábor. Végezzen-e a tanító vagy akárki más lelkészi func­tiót ? Vargha Dezső. Végezzen-e a tanító vagy akárki más lelkészi func­tiót ? Csomasz Dezső. Vita után. Faragó János. Zsinattartás és a meghivás utján való lelkészválasz­tás. Lic. Rácz Kálmán. Zsinatunk legfontosabb teendői. Kis József. 697, 711, II. Egyházi élet. A barsi egyházmegye közgyűlése. Bihary Kálmán. A barsi ev. ref. egyházmegye közgyűlése. Patay Károly. A boszu. Id. Csire István. 5, 21 A csurgóvidéki lelkészi kör értekezlete. A magyarországi ev. ref. egyház alkotmányos szer­vezete. Németh István. A M. P. Irodalmi Társaság tagjaihoz. Az elnökség. A pápai egyházmegye gyámolda ügye. Kis József. A pápai ev. ref. egyházmegye közgyűlése. A Prot. írod. Társaság miskolczi közgyűlése. Kis Ernő. A reformátusok egyetemes conventjéről. Igazmondó. A tiszáninneni ev. ref. egyházkor, közgyűlése. A veszprémi egyházmegye közgyűlése. Demjén Márton. Az amerikai egyes, államok egyházi életéről. Balogh Elemér. 136, Az érem másik oldala. Akúcs Lajos. Egyetemes conventünk ülései. 272, Egyházi értekezlet Mezőföldön és még valami. Vargha Kálmán. Egyházkerületünk közgyűlése. T. E. Egyházmegyei közgyűlés Szombathelyen. Referens. Egyházmegyei közgyűlés Tatán. Széky Aladár. Egy kis helyreigazítás. Ragályi László. Esdő szó. Vikár Vincze. Felelet Kis József urnák a gyámolda ügyében. Zsoldos Sándor. Gyűlési tudósítás a b.-somogyi egylmi. 1901. márcz. 5-i gyűléséről. Helyreigazítás. Balla Dezső. Hirek Olaszországból. Lic. Rácz Kálmán. Hírek Spanyolországból. Lic. Rácz Kálmán. Huszonötéves jubileum Császáron. —l. 237. 733. 337. 269. 172. 681. 620. 794. 859. 133. 101. 759, [775. 465. 194. , 55. 462. 862. 211. 506. 425. 659. 289. 673. 527. 156. 240. 291. 762. 641. 485. 530. 90. 453. 577. 174. 469. 676. 561. 141

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents