Dunántúli Protestáns Lap – 27. évfolyam – 1916.

Tárgymutató I. Vezércikkek és értekezések. A becsületről. 73 Adj Uram kitartást! m. 89 A gondolatnak teremtő ereje. K. J. 41 A kereső és résztvevő Isten. F. L. 177 A kereszt Isten ereje m. 97 A két fiú. Gy. E. 145 Akinek volt Adventje. Szabó Imre. 405 A király Jézus. m. 169 A kálvinizmus. Szinay Sándor. 422 A lét. mn. 373 A nép szeme. Sz. /. 265 A reformáció emlékünnepén, c. s. 349 A szellem vonzóereje. 153 Atyáink mértéke. V. V. 321 A tűzzel felelő Isten. Gy. E. 185 Avagy talál-é hitet? yr. 397 Az elkallódottak. V. V. 343 Az emberi élet alapigazsága. K. J. 17 __Az idők jele. Gy. 98 Az igaz ember. V. V. 249 Az írások. Fazekas Lajos. 105 Az örökzöld Koszorú. 117 Az új kezdet. Németből. K.J. 10 Az úrvacsorai kérdések. Fülöp József. 210 Csüggedés, e. 329 Egy akarattal, m. 193 Egyedül Istennel, m. 201 Eltévelyedés. V. V. 49 Emberhalászat. T. 357 Életprogramm. Spectator. 297 -—Gondolatok. Református. 236 Gondűzés. m. 25 Gyászbeszéd I. Ferenc József király temetésekor. Kis József 390 Gyűlést megnyitó ima. Németh István. 340 "Halljátok-e ? F. Varga Lajos. 106 Ha valaki én utánam akar jönni. T. L. 257 Hálaadás. Tildy Zoltán. 137 Húsvéti igazság — húsvéti vigasztalás. 129 Imádság és beszéd. Németh István. 33 Imádság ó-év estéjén, 1915. Kis József. 10 , Istenitiszteleteink és a Biblia. Győry Elemér. 275 Isten munkatársai. Jensen után. 209 Jézus bátorsága. Spectator. 273 Jövel, Jézus, várunk. Gy. E. 389 Karácsony. K. J. 413 IV. Károly. K. J 421 Kicsoda szabadít meg engem ? Németh István. 289 Közeledjetek az Istenhez, c. s. 305 Lázadás. V. V. 225 Lelkészi szolgálatunk és az evangélium. Gy. 59 Majdnem Isten. V. V. 233 Megnyitó beszéd. Dr. Balthazár Dezső. 374 Megnyitó beszéd. Huszár Aladár. 90, 234 Megnyitó beszéd. Patay Károly. 106 Mementó. Kiss Zoltán. 365 Minden emberrel békességben éljetek! 2. á. 313 Önismeret — önámítás. Gy. E. 113 Por és rozsda. V. V. 65 Sötét napok. C. 281 Székfoglaló beszéd. Akucs Lajos. 398 Székfoglaló beszédek. Kis József. 82 Székfoglaló beszéd. Kulin Sándor. 274, 283 Szomjúság. V. V. 73 Te vagy a Krisztus ! Czeglédy Sándor. 81 Vállalod-e? Sz. I. 241 Világtavasz. />n,. 161 Új évben 2 II. Egyházi élet. A barsi ref. egyházmegye lelkészértekezlete. Referens 268 A belsősomogyi ref. egyházmegye közgyűlése. Referens. 92 A belsősomogyi ref. egyházmegye közgyűlése. Tudósító. 238 A Bethesda diakonissza-kórház jubileuma. Secre­tarius. 410 A diakonissza-intézmény és a világháború. Rélhy László. 382 A dunántúli ág. hitv. ev. egyházker. közgyűlése 294 A felekezeti béke és a római szentszék. Censor. 51 A kaposvárvidéki ielkészegyesület értekezlete. Szabó Bálint 205 A Kálvin-szövetség konferenciái. 5 A Kálvin-szövetség konferenciája. V. 35 A Kálvin-szövetség losonczi lelkészi konferenciája. Sz. I. 271, 277 287, 288, 294, 303 A komáromi egyházmegye közgyűlése. Tudósító. 253 A leányegyházak és a 400-éves jubileum. Várady Gyula. 178 A lelkészválasztás kérdéséhez. Vörös János. 138 A lelkészválasztásról. Eöri Szabó Dezső. 162 A lévai Bethlen Katalin Nőegylet munkájáról. B irt ha József 94 A mezőföldi ref. egyházmegye közgyűlése. Vargha Kálmán. 286, 292 A most folyó világháború hatása a magyar ref. egyház vallásos életére. Topa József. 391, 401, 407, 416, 425 A nő, mint kántor. Darab Lajos. 221 A nyitrai ref. iskola ügye. Sedivy László. 316, 325 A pápai ref. egyházmegye közgyűlése. B. 301 A pápai ref. egyházmegye lelkészegyesületi gyű­lése. A. 285 A pápai ref. egyházm. lelkészértekezlet néhány határozatához. Spectátor 367 A reformáció négyszázados évfordulójának meg­ünnepléséről. G. Nagy Sallay István. 226 A stóla-ügyhöz. Boross Kálmán. 366 A stóla-ügyhöz. Jakab Áron. 350 A szétszórt tetemek. Gy. 27

Next

/
Thumbnails
Contents