Dunántúli Protestáns Lap – 41. évfolyam – 1930.

TÁRGYMUTATÓ. I. Vezető cikkek és értekezések. í f 1 í ' T " !/j A belmisszió fontossága, Győry Elemér 187 A bizonyosság értelme a tudományban és val­lásban. Szabó Dezső 133, 139, 145, 151 A diakonissza. Ólé Sándor 57 Adj számot! Debreczeni István 249 Aggodalmak, reménykedések. Tróesányi D. 1*3 A gyülekezeti nőegylet munkája és feladata. Pongrácz J.-né 9 A hit jelentősége nemzeti életünkben. Ólé S. 45 A kálvinizmus világmissziója. Török István 121, 127 A lelkésztanítóság problémájához. Kovács J. 25 A ínagy felfedezés. Gáty F, 37 A nagy lelki megújhodás. Boda j. 1 A vallástanítási tanterv módosítása. Szabó B. 5 Az legyházi adóról szóló törvényjavaslat. Kiss Z. 113 Az élet adventje. Jakab Áron 77 Az ORLE napjai. Vargha K. 171 Az új Istentiszteleti Rendtartás bevezetése 237 A zsinat 85, 89, ;93 A zsinat egyházalkotmányi bizottságának jelen­tése és törvényjavaslata. Pongrácz J. 73 Dr. Balogh Jenő egyházker. főgondnok meg­nyitó beszéde 179 Drégelypalánk. Sulacsik Zoltán 165 1920—30. Pongrácz J. 33 Észrevételek. Dr. Tornyos Ciy. 155 Felekezetközi viszony. Dr. Antal Géza 175 Gondolatok az isk. év végén. Sulacsik Z. 117 Győzelmes személyiség. Fosdick—Victor 5 Harnack Adolf. Dr. Antal Géza 211 Flogy megy végbe a feltámadás? 65 Húsvéti bizonyságok. Gaal F. 65 Isten. Márkus Jenő 98 Isten a mi oltalmunk. P. J. 1 Jelen problémák. Baranyay K. 21 Jézus, a világgyőző Ür! P. J. 61 Kapuzáráskor. Ó. S. 109 Karácsony. P. J. 241 Megjegyzések az egyházi adótörvénytervezet 9. §-ához. Szabó Gy. 165 Megnyílnak az iskolák. Pongrácz J. 159 Megnyitó beszéd. Dókus Ernő 81 Miért nincs hatása igehirdetésünknek? Izsák A. 199, 203 Mit jelent a világmisszió gondolata. Tavaszy S. 29 Napjaink mentalitása és a nemzetgazdaság alap­elvei 26 Ne féljetek! Vásárhelyi János 241 Örök reformáció. Ince Gábor 207 Pünkösd. P. J. 97 Sürgősen tenni kell. 193 Új szántás a parlag földeken. Somogyi Z. 41 Várjuk az Urat! Győry E. 227 Virágzó rügyek. Dr. Schindler A. 67 II. Egyházi élet. A belsősomogyi lehm. közgyűlése. Szabó B. 161 A Budapesti Ref. Theologia januári konferen­ciájának programmja 7 A diakonissza-kérdéshez. Pongrácz J.-né 62 A dunáninneni ref. egyházkerület közgyűlése 251 A Ker. Ifj. Egyesület Luther tanulmányútja. Galgóczy János 149 A komáromi ref. ehm. közgyűlése 167 A rpezőföldi ref. ehm. közgyűlése. Vargha K. 156 A pápai Külmissziói Csoport 1929. évi működése. 42 A pápai ref. ehm. közgyűlése. Vs. 135 A pápai ref. Leányegyesület 25 éves jubileuma. Pentz Ilona 100 A pápai ref. templomépítő biz. kérelme. Ó. S. 218 A pápai templomépítés ügyéhez. 129 A presbiternevelés kérdése egyházunkban. So­mogyi Zoltán : - f 146 A tatai ref. egyházmegye közgyűlése. Besse L. 140 A vasárnapi iskola és vezetője. Csizmadia D. 238 A veszprémi ehm. közgyűlése. Kovács L. 152 Az őrségi ehm. közgyűlése 148 Az Országos Ref. Lelkészegyesület balatoni napjai 194 Az Országos Ref. Védő Szövetség szervezeti szabályzata 216 Balatonfüred ünnepe . 160 Belmissziói kiskori munka. Nótárius 54 Diákkonferencia Budapesten. Fejes S. 75 Diákkonferencia Dunavecsén. L. Rácz K. 123 Egyházkerületünk közgyűlése 182, 188 Egyházmegyei közgyűlés és harangszentelés Balassagyarmaton 140 Gyülekezeti nap Tatabányán. Baráth J. 2 Gyülekezeti nevelés a belsősomogyi egyház­megyében. Simp. 223 Kimutatás a takácsi tüzkárosultak részére adott adományokról. Győry J. 106 Kiskori Munka. Sz. D. 50 Nők a templomi szószéken. Rácz K. 244 Orgonaszentelési ünnepély Literen. Sz. J. 22 Országos téli diákgyülések 27 Örségi belmissziói nap 58 Pápai Ref. Nőegylet — Erdélyi Ref. Nőszövet­ség. Nagy Jenő 18 Püspölíi egyházlátogatás a drégelvpalánki egy­házmegyében ^ 222, 227, 234, 237, 243, 249 Püspöki egyházlátogatás a pápai ehmegyében 86, 90, 95, 97, 105, 110, 113, 118, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 156, 159, 166, 171, 175, 182, 187, 193, 199, 204, 208, 212, 216. Református telepítési politika. Németh K. 75 Vasárnapi iskolai konferencia Tatán 229 Változás történt az Otthon missziónál 162 III. Tanügy, A budapesti ref. theol. akadémia jubileuma. Pongrácz J. 228 A pápai ref. egyházmegyei tanítói egyesület közgyűlése. Lázár Lajos 110 A Református Tanterv. Gáti Samu 233 Az Egyetemes Tanügyi Biz. gyűlése. Nótárius 33 Felragyogó eszménykép a kálvinista iskola ős­forrásánál. Mészáros Jáno3 46, 49, 53, 58, 61 Új Református Tanterv 221 IV. Külföldi élet. Felhívás imádkozásra az orosz népért és az ül­dözött oroszországi keresztyénekért 105 Jóslatok. Tróesányi Dezső 77 Magyar munkások Franciaországban 11 Üresen maradt templomok. Németh J. 73 REFORMÁTUS FŐISKOLAI KÖNYVTXft P A P A

Next

/
Thumbnails
Contents