Dunántúli Protestáns Lap – 43. évfolyam – 1932.

TÁRGYMUTATÓ. I. Vezető cikkek és értekezések. A betegek pasztorálása és a diakónus. Fejes Sándor 53 A budapesti egyházmegye. Dunántúli. 5 A feltámadás és az élet. B. Pap István 50 A gyermekek vallása 205 A gyermekek vallásáról. Dr. Tornyos György 177 A hit vállalkozása. Dobos Károly 211 A huszonöt-esztendős MEKDsz. Dr. Pongrácz József 17 A kétszázesztendős Washington. Dr. Pongrácz József 29 A lelkészi továbbképzés. Dr. Török I. 201, 205, 210 A missziói munka egyházkerületünkben. Győry Elemér 157 A Nemzetközi Prot. Hitelszövetkezet. Dr. Antal Géza 149 A predestinádó az egyéni felelősség és az aka­rat-szabadság szempontjából. Márkus J. 194 A predestináció kérdése a ker. ember szabad­sága és felelőssége viszonyában. Pap Ko­vács Ödön 161, 166, 169 A ref. gyül. szegénygondozás elvei falun és városon. Győry Elemér 121, 125, 129, 134 A stockholmi mozgalom Magyarországon. Ma­kay Miklós " 97 A Szent Lélek kitöltésének feltétele, P. J. 77 Az ORLE jubileumára. Vargha Kálmán 133 Az űj-esztendő gondjai. Miles. 1 Dr. Balogh Jenő egyházkerületi főgoíidnok megnyitó beszéde 153 Betegek pasztorálása. Makár János 41 Egyházunk mai feladata. Dr. Antal G. 181, 185, 189 Falusi problémák. Baráth József 57 Hozzászólás az indítványhoz, Szilassy S. 37 Isten és a modern bálványok. Szabó Imre 25, 29 Kálvin művelődéstörténeti jelentősége. Dr. Bohatec József 61, 65, 69, 73, 77 Kereszt és korona. Takaró Géza 45 Ker. egység és a reformátorok. Tö. 113, 117 Kis gyülekezeteink problémája. Dr. Antal Géza 49 137 209 189 145 141 21 Megnyitó beszéd. Huszár Aladár Miért jött a Jézus? Dr. Enyedy Andor Mit jelent a Krisztus várása. Benkő István Stólaváltság. Végh János Templomépítésünk. Ólé Sándor Törpe iskoláink kérdéséhez, Szilassy Sándor Űj szeretetintézmény. P. J. . Új teremtés. P. J. Világválság és élő keresztyénség. Gr. Bentinck János ,' .p^v^lgki^ az ember. Dr. Pongrácz József 1, 173 9, 12 5, 10 \J> II. Egyházi élet. mmum fSiSKÜU m^M elsősomogyi egyházm. közgyűlése. Szabó Bálint 139, 141 A Brit iés Külföldi Bibliatársulat 1931-ben 151 A közösség áldásai. Dr. Victor János 18 A lelkipásztor munkája és tekintélye. Szabó Imre 18 A mezőföldi ref. egyházmegye közgyűlése. Vargha Kálmán 121 A pápai egyházmegye közgyűlése. Vs. 135 A Pro Christo huszonötéves jubileuma. Hatvani Lajos 22 A ref. gyülekezeti gondozásról. Kádár Lajos 197 A ref. gyülekezeti szegénygondozás elvei falun és városon. Gáty Ferenc 173, 178, 182, 186 A tatai egyházmegye gyűlései. Tudósító 126 A veszprémi ref. ehm. közgyűlése. Kovács Lajos 130 Az egyházak és a gazdasági világválság 14 Az egyházkerületi intéző-bizottság 86 Az őrségi egyházmegye közgyűlése 143 Beszámoló a Virágszövetségről 175 Dr. Bohatec József tb. tanári székfoglalója. Dr. P. J. 62 Catholica. Tö. 67 Egyetemes konventünk 70, 74 Egy év mérlege. Tapsonyi Sándor . 82 Egyházkerületünk közgyűlése 155, 158, 162, 167, 170 Egyházmegyei gyűlés és esperesi jubileum Nagymaroson 123 Fürdőink lelkigondozása. Dr. Héjjas Imre 66 Gusztáv Adolf hattyuéneke 181 Harangszentelés Keszthelyen 146 Körzeti leánykonferencia Pápán 170, 174 Református nap Papkeszin. S. Z. 203 Teljes vagy kis Biblia. Szabó Dezső 41 Templomszentelés Keszthelyen 106 Utasítás a missziói jelentő-ivek kitöltéséhez. Benke J. 81 III. Tanügy. A felekezeti népoktatás áll. és közs. segítése 197 A pápai ref. ehm. tanítóegyesület közgyűlése 102 Az egyetemes tanügyi bizottság gyűlése. Szabó Bálint * 42 Iskoláink kérdéséhez. Dr. Trócsányi Dezső 33 Papnövendék tanítók. Dr. Trócsányi Dezső 101 Tanévzárás. Dr. Trócsányi Dezső 93 Vallástanítás (az új tantervvel kapcsolatban. Gáti Samu 105, 109 IV. Külföldi élet. A holland református egyház életéről. Dr. Brouwer A. M. 34 A holland vasárnap. Antal Gyula 54 A komáromi egyházmegye közgyűlése 150 A nők munkája a holl. ev. egyházban. Dr. J. A. Rust 58 Az evangélium terjedése az ukránok között. Referens 27 Az orosz világból. Referens 23 Főt. püspök úr Bécsben 31 Gandhi a keresztyénségről. L. Rácz Kálmán 93 Gusztáv Adolf Egyesület. 1832—1932. Fejes S. 163

Next

/
Thumbnails
Contents