Dunántúli Protestáns Lap – 44. évfolyam – 1933.

TÁRGYMUTATÓ. I. Vezető cikkek és értekezések. A ker. ifjúsági munkáról. Pataky L. 9, 14 A nagykőrösi kiállítás. P. J. 75 A praedestimáció kérdése a ker. ember szabad­sága és felelőssége viszonyában. Szabó D. 29, 34 A szeretet hatalma. Horváth É. 123 A Theol. Szemle. P. J. 21 A theol. tudomány az egyház életében. Dr. Ta­vaszy S. 17 A vallási leromlás ellen. M. Kovács F. 135 Az egyház és a szociális kérdés. Fejes S. 37 Az egyház és a szociális kérdések. Fejes S. 33 Az imádság, miint erőforrás. Fazekas M. 1, 5 Az ökumenikus mozgalom, mint theol. probléma. Keller A. 79, 83, 87, 92, 95, 99, 103, 107 Barthiánizmus, Török I. 29 Egy nevezetes évforduló margójára. Győry E. 205 Főgondnoki megnyitó beszéd. Dr. Balogh Jenő 159 Húsvéti Igazság. Szűcs J. 61 Isten országa és az egyház. Fejes S. 21, 25 Karácsony. Szűcs J. 209 Kinek kell százannyi? László G. 49 Kitöltetett a Szentlélek. Dr. Incze G. 91 Lapegyesülés. P. J. 217 Lapunk hírszolgálata érdekében. P. J. 5 Mit tehet a lelkipásztor a gazdasági leromlás­sal párhuzamosan haladó vallási leromlás meggátlására. Tóth Sándor 139, 144 Nemes gesztus. P. J. 155 Pálmaágaink. M. Kovács F. 57 Pápa város reformációja. Dr. Tóth E. 175, 179, 183 Részletek a püspöki jelentésből 151 Szabadságra hivattunk. P. J. 41 Szenczi Molnár Albert. T)r. Szabadi B. 187 Újévi biztatás. P. J. 1 Ünnepi beszéd. Tóth F. 107 Várakozás — készülődés. Bakos L. 201 II. Egyházi élet. A budapesti januári konferencia 7 A diakonisszák jubileuma. Dr. Pongrácz J.-né 92 A drégelypalánki egyházmegye közgyűlése. L. L. 140 Adventi tüzek Belsősomogyban. Győr S. 218 A kerületi biztosítási szerződés meghosszabbí­tása 4 A K. I. E. székesfehérvári konferenciája 47 A mezőföldi ref. egyházmegye közgyűlése. Fő­jegyző ^ 128 A pápai ref. egyházmegye közgyűlése. Vs. 136 A ref. theol. tanárok országos konferenciája 31 A tatai egyházmegye gyűlései. Tudósító 132 A tótvázsonyi gyülekezet téli munkája 10 A veszprémi ref. egyházmegye. Vámos G. 116 A veszprémi ref. egyházmegye közgyűlése. Ko­vács L. 1 . . ^^ Az enyingi gyülekezet téli munkája 10 Az ORJÓ egyházkerületi irodája - - 199 Az őrségi egyházmegye közgyűlése 141 Balatoni fürdők missziója. Németh K. 71 Belsősomogyi egyházmegye közgyűlése. Szabó B. 148 Egyházkerületi intéző-bizottsági gyűlés 69 Egyházkerületünk közgyűlése 164, 168, 172, 176, 180 Egyházkerületünk statisztikája. Dr. Tóth E. 41, 45, 49, 53, 57, 63, 75, 84, 88, 100, 104, 120, 188, 193, 206, 211, 217 Gondnoki megnyitó beszéd, d. Huszár A. 143, 147 Ifjúsági konferencia 218 Kiskori munka 39 Levélváltás az Orsz. Ref. Szeretetszövetség tbn. Dr. Antal Géza—Kiss Ferenc 37 Megjegyzések az »Egyházkerületünk statisztikája« adataira. Kádár L. 72 Női egyháztagoknak az egyházi munkába bevo­nása. Szabó B. 155 ORJÓ temetési segélyakció. Egerházy Lajos 176 Reflexiók a »Megjegyzésekére. Dr. Tóth E. 72 Székfoglaló beszéd. Csajághy K. 123, 127 Székfoglaló beszéd. Thaly Dezső 131 Templom-alapkő letételi ünnepély Nagykanizsán 80 Tervszerű ifjúsági munka. Dobos K. 210 Teveli emlékballagásunk. T. D. 172 Űj legációk ^ 210 Válasz a »Reflexiók«-ra. Kádár L. 85 Vissza a középkorba? Medgyasszay V. 33 III. Tanügy. A főiskolai igazgató-tanács 161 A gödöllői cserkész-világtáborozás 113 Az Orsz. Ref. Tanáregyesület közgyűlése 68 Az Orsz. Ref. Tanáregyesület pápai közgyűlése. Dr. Pongrácz J. 62 Hogyan lesz iskolánk református jellegű? Csák­váry F. 111, 114, 119 Hogyan utazhatunk a gödöllői cserkész-világ­jamboreera? *7) \ 108 Dr. Keller Adolf tb. tanári beiktatása ''A ' 80 Tanítói gyűlés. Csákváry F. 116 Tervezet az elemi népiskolai teherviselés ará­nyosításáról. 12 IV. Külföldi élet. A komáromi ref. egyházmegye közgyűlése 157, 161 A német birodalmi evangéliumi egyházak egye­sítése. Dr. Antal G. " 163, 167, 171 A német prot. egyház fejleményeiből. T. D. 185 Az eislebeini Luther-hét 145 Az erdélvi magyar nők munkája. Nagy Jenő 191, 197, 202 Fr. v. Bodelschwingh német birodalmi püspök 101 Bodelschwingh távozása. T. D. 112 Esperes- és tisztikar beiktatás a komáromi egy­házmegyében 89 Hirek a német egyházi sajtóról 219

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents