Toldy Ferencz: Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. I. kötet 9. szám, 1869)

SZTÁR AI MIHÁLYNAK EDDIG ISMERETLEN SZÍNDARABJAI 1550—59-BŐL. Előadva júl. 27. 1868. Ha tekintjük azt, mely ritkán nyomattak ki az előada­tásra készült színdarabok, kivált az elébbi századokban, nem csak nálunk, hanem más nemzeteknél is; azt, hogy a kinyomtatottak közöl is a XVI. századból mely kevés ke­rülte el a vég enyészetet mint oly ephemer apróság, mely nem érdemel vala, a kor felfogása szerint, könyvtárakban megőriztetni; végre hogy bizonyos darabok, melyek vagy úgy nevezett státus-actiókat tartalmaztak, tehát politikai irányúak voltak, vagy a reformátiói mozgalmakból keletkez­tek, s így, mint amazok is, az egyik vagy másik felekezet és párt által üldöztettek, s hol lehetett, megsemmisíttettek : hogy tehát általában a régibb, s különösen XVI. századbeli nyom­tatott színdarabok az irodalom legnagyobb ritkaságai közé tartoznak; — Ha azonfelül, nemzeti irodalmunkra térve, meggondol­juk e korbeli drámai költészetünk maradványainak csekély számát, úgy hogy mindegyik akkor mívelt faj épen csak egy egy képviselőben él: — így a politikai színdarab az egy „Balassi Menyhért" által van képviselve (1569), mely egyet­lenegy példányban maradt fenn; a classicai tanodai dráma az egy Bornemisza Péter Elektrája által (1558), melynek egyetlen példányát Bessenyei György bírta, s mely azóta fájdalom elveszett, vagy ismeretlenül lappang; a bibliai tano­dai dráma az egy Szegedi Lörincz Theophaniája által (1575

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents