Szabó Imre: Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. III. kötet 3. szám, 1872)

értekezések A NYELV- ÉS .SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—18(59. /. Szám : Solon adótörvényéről. T é 1 f y I v á n t ó 1. 1867 1 1 I. . . . Ára 12 kr. 7/. Szám: Adalékok az attikai törvénykönyvhöz. T é 1 f y I v á n tó 1. 1808. 101. 1 •> kr. III. Szám : A legújabb magyar Szentírásról. TárkányiJ. Bélától. 1808. 30 1 20 kr. IV. >:ám: A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. .S'zász Károlytól. 1863.20 1. . . 15 kr. V. Szám: Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadé­miánk feladása T o 1 d y Ferencitől. 1^08. 15 1 12 kr. VI. Szám : A koleti török nyelvről. V á m b é r y A r m i n t ó I. 1808. 18 1.. 12 kr. VII. Szám : Goleji Katona István folog mint nyelvész. Imre Sándortól. 1869. 98 1 60 kr. VIII. Szám : A magyar egyházak szertartásos, énekei a XVI. és XVII. szá­zadban. Bartalus Istvántól. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. . 1 frt 20 kr. IX. Szám: Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (I. Sztárai Mi liálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550—59. — 2. Egv népirodalmi emlék 1550—75-ból. — 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1533-ból. — 4. Bátliori István országbíró mint író. — 5. Szenczi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Ferenc z tői. 1869.176 1. ... . 1 frt 20 kr. X. Szám. A magyar bővített mondat. Brass« i Sámueltől. 187). 4i 1. 30 kr. XI. Szám : Jelentés a felső-ausztriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Istvántól. I8T0. 4 í 1. 25 kr. Második kötet. 1869-1872. I. Spám. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codcxről. Mátray Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1 10 kr. II. Szám. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. Szász Károly r. tagtól. 1870. 32 1.. 20 kr. III Szám. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. J o a n n o v i c. s G y. 1. tagtól. 1870. 43 1 30 kr. IV. Szám. Adalékok a magyar, rokouéríelmü szók értelmezéséhez. F i n á fy Henri k 1. 'tagtól. 1870. 47* 1 . 30 kr. V. Szám. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. T é 1 f y Iván lev. tagtól. 1870 23 1 20 kr. VI. Szám. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Székfoglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871 33 1 20 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents