Bálint Gábor: jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. Melléklet: öt khálymik dana hangjegye. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. IV. kötet 2. szám, 1874)

ERTEKEZESEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Szám. Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 19*1. 14 1. . Ára 12 kr. II. Szám. Adalékok az attikai törvkönyvhöz. T élfy Ivánt ól. 1868.16 1. 12 kr. III. Szám. A legújabb magyar Szentirásrúl. Tárkányi J. Bélától. 1868. 30 1 20 kr. IV. Szám. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Szász Károlytól. 1868. 20 1 15 kr. V. Szám. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadé­miánk feladása Toldy Ferencztől. 1868. 15 1 12 kr. VI. Szám. A keleti török nyelvről. V á m b é r y A rm i n t ó 1. 1868. 18 1. 12 kr. VII. Szám. Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1869. 98 1. 60 kr. VIII. Szám. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. szá­zadban. Bartalus Istvántól. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 1 frt-20 kr. IX. Szám. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez.(1. Sztárai Mi­hálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550—59.—2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből. — 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Báthory István országbíró mint író. — 5 Szenczi Molnár Albert 1574—1633). Tol dy Ferencztől. 1869. 176 1 1 frt 20 kr. X. Szám. Amagyar bővített mondat. Bras sai S á m u e 11 ő 1. 1870. 46 1. 30 kr. XI. Szám. Jelentés a felső-austriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Isvántól. 1870. 43 1. 25 kr. Második kötet. 1869—1873. I. Szám. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codex­röl. Mát ray Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1 10 kr. II. Szám. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. S zászKárolyr. tagtól. 1870. 32 1 20 kr. III. Szám. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Jannovics Gy. 1. tagtól 1870. 43 1 ...,.•• 30 kr. IV. Szám. Adalékok a magyar rokonértelmü szók értelmezéséhez, F i­naly Herik 1. tagtól. 1870. 47 1 30 kr. V. Szám. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. T élfy I v á n lev. tagtól. 1870. 23 1 20 kr. VI. Szám. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Székfoglaló. Z i o h y Antal 1. tagtól. 1871. 33 1 20 kr. VII. Szám. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Margit kir. herczegnö, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szótárkája 1582­ből. Második közlés IV.Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyaror­szágon Besenyei előtt) Toldy íerencz r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 80 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents