Bartal Antal: A classica philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak művelése hazánkban. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. IV. kötet 3. szám, 1874)

ERTEKEZESEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖKÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Szám. Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14 1. . Ara 12 kr. II. Szám. Adalékok az attikai törvkönyvhöz. Télfy Iván tói. 1868. 16 1. 12 kr. III. Szám. A legújabb magyar Szentírásról. Tárkányi J. Bélától. 1868. 30 1 20 kr­IV. Szám. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. S z ás z K á r o 1 y t 61. 1868. 20 1 15 kr. V. Szám. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadé­miánk feladása Toldy Ferencztől. 1868. 15 1 12 kr. VI. Szám. A keleti török nyelvről. Vámbéry Ármintól. 1868. 18 1. 12 kr. VII. Szám. Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1369. 98 1 60 kr. VIII. Szám. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. szá­zadban. Bartalus Istvántól. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 1 frt 20 kr. IX. Szám. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez.(l. Sztárai Mi­hálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550—59.—2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből. — 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Báthory István országbíró mint író. — 5 Szenezi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Ferencztől. 1869. 176 1 * 1 frt 20 k.r. X. Szám. A magyar bővített mondat. Bras sai Sámueltől. 1870. 46 1. 30 kr. XI. Szám. Jelentés a felső-austriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Isvántól. 1870. 43 l. 25 kr. Második kötet. 1869—1872. I. Szám. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-eodex­ről. Mát ray Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. . ' 10 kr. II. Szám. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. SzászKárolyr. tagtól. 1870. 32 1 20 kr. III. Szám. Adálékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Jannovics Gy. 1. tagtól .1870. 43 1 .....,.• 30 kr. IV. Szám. Adalékok a magyar rokonértelmü szók értelmezéséhez, F i­naly Herik 1. tagtól. 1870. 47 1 30 kr. V. Szám. Solomós Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. T é 1 f y Iván lev. tagtól. 1870. 23 1 20 kr. VI. Szám. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Székfoglaló. Z i c h y A n t a 1 1. tagtól. 1871.33 1 ......... 20 kr. VII. Szám. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Margit kir. lierczegnő, mint ethikai iró. III. Baldi Bemardin magyar-olasz szótárkája 1582­ből. Második közlés IV Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyaror­szágon Besenyei előtt) Toldy F e < e n e z r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 80 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents