Szász Károly: Emlékbeszéd Lewes Henrik György, külső tag fölött. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. IX. kötet 6. szám, 1881)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELT- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14 1. Ára 10 kr. — II. Adalékok az attikai törvkönyvliöz. Télfy Ivántól. 1868. 16 1. 10 kr. — III. A legújabb magyar Szentírásról. Tárkán yi J. Bélától. 1868. 30 1. 20 kr. — IV. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Szász Károly­tól. 1868. 20 1. 10 kr.— V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekinte­tébölAkadémiánk feladása Toldy Ferencztől. 1868. 15 1. 10 Kr. — VI. A keleti török nyelvről. Vámbéry Ármintól. 1868. 18 1. 10 kr. — VII. Gelije Katona István főleg mint nyelvész. Imre S á n d o r t ó 1. 1869. 98 1. 30 kr. — VIII. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Bartalus I st v á n t ó 1. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550 — 59.—2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből.— 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Báthory István oi'szágbíró mint író. — 5 Szenczi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Ferencztől. 1869. 176 1: — X. Amagyar bővített mondat. Brassai Sámueltől. 1870. 46 1. 20 kr. — XI. Jelentés a felső-austriai kolos­toroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Ist­vántól. 1870. 43 1. 20 kr. Második kötet. 1869—1872. I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexről. M á t r a y Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. 10* kr. — II. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. S z á s z K á r o 1 y r. tagtól. 1870. 32 1. 20 kr. — III. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Joannovics Gy. 1. tagtól 1870. 43 1. 20 kr. — IV. Adalékoka magyar rokonértelmii szók értelmezéséhez, F i n a 1 y Henrik 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr. — V. Solomos Dénes költeményei és a liétszigetj görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr. — VI. Q. Horatius satirái (Ethikai* tanulmány). Szék­foglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Margit kir. herczegnó, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szó tarkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Besenyei előtt) Toldy F e r e n c z r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 4C kr. — VIII. A sémi magán­hangzókról és megjelölésük módjairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól. 1872. 59 1. 20 kr. — IX. Magyar szófejtegetések. S z i 1 á d y Áron 1. tágtól. 1872. 16 1. 10 kr. — X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Szén áss y Sándor 1. tagtól. 1872. 114 1. SO kr. — XI. A^ defterekről. Szilád y Áron lev. tagtól. 1872. 23 1. 20 kr. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. SzvorényiJózsef lev. tagtól. 1872. 13 1. 10 kr. Harmadik kötet. 1872—1873. I. Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872. 109 1. 40 kr. — II. Apáczai Cséri János Barczai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében Szabó Károly r." tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — III. Emlékbeszéd Bitnitz Eajos felett. Szabó Imret. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól. 1873 64 1. 20 kr. — V. Emlékbeszéd Engel József felett. Finály Henri°k 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar öskölté­szetre. B a r n a Fe r d i n á n d 1. tagtól 187.3. 135 1. 40 kr. — VIT. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr­— VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Goldziher Ignácztó 1873 64 1. 30 kr. — IX. Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. Riedl Szende 1. tagtól 1873. 12. 1. 10 kr. —X. Adalékok Krim történetébez. Gr. K u u n G é z a 1. tagtól. 1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Riedl Szende..!, tagtól 51 1. 20 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents