Simonyi Zsigmond: Az analogia hatásairól főleg a szóképzésben. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. IX. kötet 12. szám, 1881)

ERTEK EZESEK A NYELY- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Solon adótörvényéről. Tólfy Ivántól. 1867. 14 1. Ára 10 kr. — II. Adalékok az attikai törvkönyvhöz. Télfy Ivántól. 1868. 16 1. 10 kr.— III. A legújabb magyar Szentírásról. Tarkányi J. Bélától. 1868. 30 1. 20 kr — IV. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Szász Károly­tól. 1868. 20 1. 10 kr.— V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekinte­téből Akadémiánk feladása T o 1 d y Pereneztől. 1868. 15 1. 10 ar. — VI. A keleti török nyelvről. Vámbéry Ármintól. 1868. 18 1. 10 kr — VII. Gelije Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1869. 98 1. 30 kr — VIII. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Bartalus Istvántól. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550 — 59.—2. Egy népirodalini emlék 1550—75-ből.— 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1583-ból. —• 4. Báthory István országbíró mint író. — 5 Szenczi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Pereneztől. 1869. 176 1. — X. A magyar bővített mondat. Brassai S á m u e 1 t ő 1. 1870. 46 1. 20 kr. — XI. Jelentés a felsö-austriai kolos­toroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Ist­vántól. 1870. 43 1. 20 kr. Második kötet. 1869—1872. I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett né t y Corvin-codexről. Mátra y Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. lo'kr. — II. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. SzászKárolyr. tagtól. 1870. 32 1. 20 kr. — IH. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Joannovics Gy. 1. tagtól 1870. 43 1. 20 kr. — IV. Adalékok a magyar rokonért»lmü szók értelmezéséhez, P i n a 1 y Henrik 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr. — V. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr. - VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Szék­foglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Margit kir. herczegnó, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szó tárkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Besenyei előtt) Toldy Perencz r. tagtól. 1871. 124 l. Ára 40 kr. — VIII. A sémi magán­hangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól. 1872 59 1. 20 kr. — IX. Magyar szófejtegetések. Szilády Áron 1. tagtól. 1872. 16 1. lo kr. — X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Sz'énássy S á n d o r I. tagtól. 1872. 114 1. 30 kr. — XI. A_ defterekről. Szilády Áron lev. tagtól. 1872. 23 1. 20 kr. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. SzvorényiJózsef lev. tagtól. 1872. 13 1. 10 kr. Harmadik kötet. 1872—1873. I. Commentator cominentatus. Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872. 109 1. 40 kr. — II. Apáczai Cséri János Barczai Akos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében Szabó Károly r. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr, — III. Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett Szabó Imre t. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — IV Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól. 1873 64 1. 20 kr. — V. Emlékbeszéd Engel József felett. Pinály Henrik 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VI. A finn költészetről, tekintettél a magyar öskölté­szetre. B a r n a Fe r d i nánd 1. tagtól. 1873. 135 1. 40 kr. — VII. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Goldziher Ignácztó 1873 64 1. 30 kr - IX Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. Riedl Szende 1. tagtól 187 3. 12. 1. 10 kr. —X Adalékok Krim történetéhez. Gr. K u u n G é z a 1. tagtól. 1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Riedl Szende. 1. tagtól 51 1. 20 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents