Hunfalvy Pál: A Magyar Tud. Akadémia és a szómi irodalmi társaság. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. X. kötet 3. szám, 1882)

E RTEKEZE8EK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖKÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14 1. Ára 10 kr. — II. Adalékok az attikai törvkönyvhöz. Télfy Ivántól. 1868. 16 1. 10 kr. — III. A legújabb magyar Szentirásról. Tarkányi J. Bélától. 1868. 30 1. 20 kr. — IV. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Szász Károly­tól. 1868. 20 1. 10 kr. — V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekinte­tébőlAkadémiánk feladása Toldy Ferencztöl. 1868. 15 1. 10 ar. — VI. A keleti török nyelvről. Vámbér y Ármintól. 1868.18 1. 10 kr — VII. Gelije Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1869. 98 1. 30 kr. — VIII. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Bartalus I st v á n t ó 1. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550— 59.—2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből. — 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Báthory István országbíró mint iró. — 5 Szenezi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Ferencztöl. 1869. 176 1. — X. A magyar bővített mondat. Brassai Sámueltől. 1870.46 1. 20 kr. — XI. Jelentés a felső-austriai kolos­toroknak Magyarországot illető, kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Ist­vántól. 1870. 43 1. 20 kr. Második kötet. 1869—1872. I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexröl. M á t r a y Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. 10 kr. — II. A tragi'kai felfogásról. Székfoglaló. SzászKárolyr. tagtól. 187Ó. 32 1. 20 kr. — III. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Joannovics Gy. I. tagtól 1870. 43 1. 20 kr. — [V. Adalékoka magyar rokonértelmü szók értelmezéséhez, Pinal y Henrik 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr. — V. Solomos Dénes költeményei és a hétszigetr görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr. — VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Szék­foglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Margit kir. herczegnő, mint ethikai iró. ül. Baldi Bernardin magyar-olasz szó tárkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Besenyei előtt) Toldy Ferencz r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 4C kr. —' VIII. A sémi magán­hangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól. 1872. 59 1. 20 kr. — IX. Magyar szófejtegetések. Szilády Áron 1. tagtól. 1872. 16 1. lo kr. — X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Szénássy S á n d o r 1. tagtól. 1872. 114 1. 30 kr. — XI. A_ defterekről. S z 11 á d y Á r o n lev. tagtól. 1872. 23 1. 20 kr. — XII. Emlékbeszéd'Árvay Gergely felett. SzvorényiJózcef lev. tagtól. 1872. 13 1. 10 kr. Harmadik kötet. 1872—1873. t. Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872. 109 1. 40 kr. — II. Apáczai Cséri János Barczai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében Szabó XCároly r. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — IH. Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. Szabó Imre t. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól. 1873 64 1. 20 kr. — V. Emlékbeszéd Engel József felett. Finály Henrik 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. —VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar őskölté­szetre. Barna Fe rdinánd 1. tagtól. 1873. 135 1. 40 kr. — VII. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Biedl Szende 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Goldziher Ignácztó 1873 64 1. 30 kr. — IX. Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. Biedl Szende 1. tagtól 1873.12. 1. 10 kr. —X. Adalékok Krim történetéhez. Gr. K u u n G é z a 1. tagtól. 1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja p.z ik-es igék külön ragozásának. Biedl Szende. 1. tagtól 51 1. 20 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents