Vámbéry Ármin: A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. Válaszom Hunfalvi Pál bírálati megjegyzéseire. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XI. kötet 12. szám, 1883)

ERTEKEZESEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖKÉBŐL. Első kötet. 1867—1869. I. Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól. 1867. 14 I. Ára 10 kr. — II» Adalékok az attikai törvkönyvhöz. Télfy Ivántól. 1868. 16 1. 10 kr. — III. A legújabb magyar Szentírásról. Tárkányi J. Bélától. 1868. 30 1. 20 kr. — IV. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Szász Károly­tól. 1868. 20 1. 10 kr. — V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekinte­tébőlAkadémiánk feladása Toldy Ferencztől. 1868. 15 1. 10 nr. — VI. A keleti török nyelvről. Vámbéry Ármintól. 1868. 18 1. 10 kr. — VII. Gelije Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1869. 98 1. 30 kr. — VIII. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Bartalus 1st v In tói. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550— 59.—2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből.— 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 1583-ból. — 4. Báthory István országbíró mint író. — 5. Szenczi Molnár Albert 1574—1633). Toldy Ferencztől. 1869. 176 1. — X. Amagyar bővített mondat. Brassai Sámueltől. 1870.461. 20 kr. — XI. Jelentés a felső-austriai kolos­toroknak Magyarországot illető kéziratai- ós nyomtatványairól. Bartalus Ist­vántól. 1870. 43 1. 20 kr. Második kötet. 1869—1872." I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexről. M á t r a y Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. 10 kr. — II. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. SzászKárolyr. tagtól. 1870. 32 1. 20 kr. — III. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Joannovics Gy. 1. tagtól 1870. 431. 20 kr. — IV. Adalékok a magyar rokonértelmü szók értelmezéséhez, Finaly Henrik 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr. — V. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr. — VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmáDy). Szék­foglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Margit kir. herczegnő, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szó tárkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Besenyei előtt) Toldy Ferencz r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 40 kr. —' VIII. A sémi magán­hangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól. 1872. 59 1. 20 kr. — IX. Magyar szófejtegetélek. Szilády Áron 1. tagtól. 1872. 16 1. 10 kr. — X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Szénássy Sándori, tagtól. 1872. 114 1. 30 kr. — XI. A_ defterekről. Szilády Áron lev. tagtól. 1872. 23 1. 20 kr. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. SzvorényiJózsef lev. tagtól. 1872. 13 1. 10 kr. Harmadik kötet. 1872—1873. I. Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872. 109 1. 40 kr. — II. Apáczai Cséri János Barczai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében Szabó Károly r. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — III. Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. Szabó Imre t. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól. 1873 64 1. 20 kr. — V. Emlékbeszéd Engel József felett. Finály Henrik 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar őskölté­szetre. Barna Fe rdinánd 1. tagtól. 1873. 135 1. 40 kr, — VII. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Goldziher Ignácztó 1873 64 1. 30 kr. — IX. Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. Riedl Szende 1. tagtól 1873. 12. 1. 10 kr. —X. Adalékok Krim történetéhez. Gr. Kuun Géza 1. tagtól. 1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. RiedFSzende. 1. tagtól 51 1. 20 kr. Negyedik kötet. 1873—1875. I. özáin. Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise Il-ik könyvére, különös tekintettel a ma­gyarra. Brassai Sámuel r. tagtól 1874. 151 1. 40 kr. — II. Szám. Bálinth Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól.

Next

/
Thumbnails
Contents