Némethy Geyza: Euphemeri reliquae. Collegit, prolegomenis et adnotationibus instruxit –. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XIV. kötet 11. szám, 1889)

Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, Első kötet. 1867—1869. I. Solon adótörvényéről. Telfy Ivántól. 1867. 14 1. Ára 10 kr. —II. Adalé­kok a/, attikai törvénykönyvhöz Telfy Ivántól. 1868. 16 1. 10 kr. — III. A legújabb magyar Szentírásról. Tarkányi J. Belatol. 1868. 30 1. 20 kr. -— IV. A Nibelung­ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Szász Károlytól. 1868. 20 1. 10 kr. — V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása Toldy FerencztSl. 1868. 15 1. 10 kr. — VI. A keleti török nyelvről. Vambéry Ármintól. 1868. 18 1. 10 kr. — VII. Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortól. 1889. 98 1. 30 kr. — VIII. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Bartalu» Istvántól. Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magyar irodalom töiténetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai. 1550—59. — 2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből. 3. Baldi Magyar olasz Szótárkája 1583-ból. —' 4. Báthory István országbíró mint író. — 5. Szenczi Molnár AÍbert 1574—1633). Toldy Ferencztöl 1869. 176 1. — X. A magyar bővitett mondat. Brassai Sámueltől. 1870. 46 1. 20 kr. — XI. Jelentés a felső-austriai kolostoroknak Magyarországot illető kéz­iratai- és nyomtatványairól. Bartalus Istvántol. 1870. 43 1. 20 kr. Második kötet. 1869—1872. 1. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-codexről. Mátray Gábor 1. tagtól. 1870. 16 1. 10 kr. — II. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. Szász Karoly r. tagtól. 1870. 32 1. 20 kr. — III. Adalékok a magyar szóalkotás kérdé­séhez. Joannovits Gy. 1. tagtól 1870. 43. 1. 20 kr. — IV. Adalékok a magyar rokonérteimii szók értelmezéséhez, Finaly Henrik 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr. — V. Solomos Dénes költeményei ós a bétszigeti görög népnyelv. Telfy Iván lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr. — VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmányi. Szék­foglaló. Zichy Antal 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar l'ál XIII. századbeli kanonista. II. Mar­git kir. herezegnő, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szótárkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Bessenyei előtt) Toldy Ferencz r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 40 kr. — VIII. A sémi magán­hangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. Künn Géza lev. tagtól. 1872. 59 1. 20 kr. —IX. Magyar szófejtegetések. Szilády Áron 1. tagtól. 1872. 16 E 10 kr. — X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Szénássy Sándor 1. tagtól. 1872. 114 1. 30 kr. — XI. A defterekről. Szilády Áron lev. tagtól. 1872. 23 1. 20 kr. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. Szvorényi József lev. tagtól. 1872. 13 1. 10 krajczár. Harmadik kötet. 1872—1873. I. Commentator comrnentatus, Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól. 1872. 109. J. 40 kr. — II. Apáczai Cséri János Barczai Akos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében Szabó Károly r. tagtól. 1872. 18 1. 10 krajczár. — III. Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. Szabó Imre t. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtói. 1873. 64 1. 20 kr. — V. Emlékbeszód Engel József felett Finaly Henrik 1. tagtól 1873. 16 1. 10 kr. — VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar ősköltészetre. Barna Ferdinand 1. tagtól. 1873. 135 1. 40 kr. — VII. Emlékboszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. .— VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Goldzihcr Ignácztól. 1873. 64 1. 30 kr. — IX. Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. Riedl Szende 1. tagtól 1873. 12 1. 10 kr. — X. Adalékok Krim történetéhez. Gr. Künn Géza 1. tagtól. 1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék kiilön ragozásának. Riedl Szende lev. tagtól 51 1. 20 kr. Negyedik kötet. 1873—1875. I. szám. Paraleipomeua kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise Il-ik könyvére, különös tekin­tettel a magyarra. Brassai Sámuel r. tagtól 1874. 151 1. 40 kr. — II. szám Bájinth Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmá­nyairól. Melléklet öt khálymik dana hangjegye. 1874. 32 1. 20 kr. — III. szám. A classiea philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mivelése hazánkban. Székfoglaló Bartal Antal 1. tagtól 1874. 182 1. 40 kr. — IV. szám. A határozott és határozatlan mondatról. Barna Ferdinand 1. tagtól 1874. 31 1. 20 kr. — V. szám. Jelentés a m. t. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel a nyomdai viszonyokra keleten. Dr. Goldziher Ignácztól. 1874. 42 1. 20 kr. — VI. szám. Jelentések: I. Az orientalistáknak Londonban

Next

/
Thumbnails
Contents