Cserép József dr: Határidőszámítás a rómaiaknál. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XVIII. kötet 6. szám, 1903)

Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. I. k. I. Télfy Iván: Solon adótörvényéről. 20 f. — II. Telfy Iván : Adalékok az attikai törvénykönyvhöz. 20 f. — III. Tarkányi J. Béla : A legújabb magyar Szentírásról. 40 f. — IV. Szász Károly : A Nibelungének keletkezéséről és gyanít­ható szerzőjéről. 20 f. — V. Toldy Ferencz: Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása. 20 f. — VT. Vámbéry Ármin : A keleti török nyelvről. 20 f. — VII. Imre Sándor: Geleji Katona István főleg mint nyelvész. 60 f. — VIII. Bartalus István: A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVIÍ. században. Hangjegyekkel. 1 K 20 f. —- TX. Toldy Ferencz : Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. I K 20 f. — X. Brassai Sámuel : A magyar bővített mondat. 40 f. — XI. Bartalus I.: A felsőaustriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. 40 f. (1867—1860.) II. k. I. Mátray Oábor : A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin­codexről. 20 f. — II. Szász Károly : A tragikai felfogásról. 40 f. — III. Joannovics Oy. : Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. 40 f. — IV. Finály Henrik : Adalékok a magyar rokonértelmti szók értelmezéséhez. 40 f. — V. Télfy Iván : Solomos Dénes költeményei és a hótszigeti görög népnyelv. 40 f. — VT. Zichy Antal: Q. Horatius satirái. 40 f. —VII. Toldy Ferencz : Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. 80 f. — VIII. Gr. Kuun Oéza.: A sémi magán­hangzókról és megjelölésék módjairól. 40 f. — IX. Szilády Aron: Magyar szó­fejtegetések. 20 f. -— X. Szénássy Sándor : A latin nyelv és dialektusai. 60 f. — XI. Szilády Aron: A defterekről. 40 f. — XII. Szvorényi József: Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. 20 f. (1869—1872.) III. k. I. Brassai Sámuel: Commentator commentatns, Tarlósatok Horatius satirái­nak magyarázói után. 80 f. — II. Szabó Károly : Apáczai Cséri János Barczai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudomá­nyos egyetem ügyében. 20 f. — III. Szabó Imre: Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. 20 f. — IV. Vadnai Károly : Az első magyar társadalmi regény. 40 f. — V. Finály Henrik : Emlékbeszéd Engel József felett. 20 f. — VI. Barna Ferdinánd : A finn költészetről, tekintettel a ; magyar ősköltészetre. 80 f. — VII. Riedl Szende: Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. 20 f. — VIII. Dr. Gnldziher Iynácz: A nemzetiségi kérdés az araboknál. 60 f. — IX. Riedl Szende : Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. 20 f. — X. Or. Kuun Oéza : Adalékok Krim történetéhez. 40 f. — XI. Riedl Szende : Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. 40 f. (1872—4873.) IV. k. I. Brassai Sámuel : Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mond­tak s a mit rosszul mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise Il-ik könyvére különös tekintettel a magyarra. 80 f. — II. Bálinth Gábor : Jelentése Oroszország­és Ázsiában tett utazásáról éB nyelvészeti tanulmányairól. 4-0 f. — III. Bartal Antal : A classica pliilologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mivelése hazánkban. 80 f. — IV. Barna Ferdinand : A határozott és határozatlan mondatról. 40 f. — V. Dr. Ooldziher Ignácz : Jelentés a m. t. Akadémia könyv­tára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel a nyomdai viszonyokra kele­ten. 40 f. — VI. Hunfalvy Pál : Jelentések : i. Az orientalistáknak Londonban tartott nemzetközi gyűléséről. — n. Budenz József: A németországi philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott gyűléséről. 30 f. — VII. Fogarasi János : Az uj szókról. 30 f. — VIII. Toldy F. : Az uj magyar orthologia. 30 f. — IX. Barna Ferd.: Az ikes igékről. 30 f. — X. Szarvas O. : Á nyelvújításról. 30 f. (1873—1875.) V. k. I. Barna Ferdinánd: Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. 50 f. — II. Brassai Sámuel : A neo- és palseologia ügyében. 60 f. — III. Barna Ferdinánd : A hangsúlyról a magyar nyelvben. 60 f. — IV. Ballagi Mór : Brassai és a nyelv­újítás. 30 f. — V. Szász Károly: Emlékbeszód Kriza János 1. t. felett. 50 f. — VI. Bartalus István : Művészet és nemzetiség. 40 f. —VII. Télfy Iván : Aeschylos. 1 K 60 f. — VIII. Barna Ferdinánd: A mutató névmás hibás használata. 20 f. — IX. Imre Sándor: Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve. 1 K 20 f. — X. Arany László : Bérczy Károly emlékezete. (1875—1876.) VI. k. I. Mayr Aurél: A lágy aspiraták kiejtéséről a z6ndben. 20 f. — II. Bálint Oábor : A mandsuk szertartásos könyve. 20 f. — III. Dr. Barna Ignácz : A rómaiak satirájáról és satirairóikról. 40 f. — IV. Dr. Ooldziher Ignácz:A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetébeu, összehasonlítva a keleti arabokéval. 1 K. — V. Szász Karoly : Emlékbeszéd Jakab István 1. t. fölött.

Next

/
Thumbnails
Contents