Némethy Geyza: Ovidius és Lygdamus. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XX. kötet 5. szám, 1907)

Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. 1. k. I. Télfy : Solon adótörvényéről. 20 f. — II. Télfy: Adalékok az attikai törvénykönyvhöz. 20 f. — III. Tarkányi: A legújabb magyar Szentírásról. 40 f. — IV. Szász K.: A Nibelungének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről 20 f. — V. Toldy F.: Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása. 20 f. — VI. Vámbéri/ : A keleti török nyelvről. 20 f. — VII. Imre S.: Geleji Katona István főleg mint nyelvész. 60 f. — VIII. Bartalus: A magyar egy­házak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Hangjegyekkel 1 K 20 f. — IX. Toldy : Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. 1 K 20 f. — X. Brassai: A magyar bővített mondat. 40 f. — XI. Bartalus I.: A felsöaustriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. 40 í. (1867—1869.) II. k. I. MUtray G: A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvm-codex­ről. 20 f. — II. Szász K. : A tragikai felfogásról. 40 f. — III. Joannovics : Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. 40 f. — IV. Finály: Adalékok a magyar rokon­értelmü szók értelmezéséhez. 40 f. — V. Télfy : Solomos Dénes költeményei ós a hétszigeti görög népnyelv. 40 f. — VI. Zichy A. : Q. Horatius satirái. 40 f. — VII. Toldy : Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. 80 f. — VIII. Gr. Kuun G. : A sémi magánhangzókról és megjelölésök módjairól. 40 f. — IX. Szilády: Magyar szófejtegetések. 20 f. — X. Szénássy S, : A latin nyelv és dialek­tusai. 60 f. — XI. Szilády Áron: A defterekről. 40 f. — XII. Szvorényi J. : Emlék­beszéd Árvay Gergely felett. 20 f. (1869—1872.) — IM. k. I. Brassai: Commentator commentatus, Tarlózatok Horatius satiráiuak magyarázói után. 80 f. — II. Szabó K.: Apáczai Cséri János Barcsai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében. 20 f. — HI. Szabó I.: Emlékbeszó I Bitnitz Lajos felett. 20 f. — IV. Vadnai: Az első magyar társadalmi regény. 40 f. — V. Finály : Emlékbeszéd Engel József felett. 20 f. — VI. Barna F.: A finn költészetről, tekintettel a magyar ősköltészetre. 80 f. — VII. Riedl Sz.: Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. 20 f. — VIII. Dr. Gnldziher I.: A nemzetiségi kérdés az araboknál. 60 f. — IX. Riedl Sz. : Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. 20 f. — X. Gr. Kuun G. : Adalékok Krim történetéhez. 40 f. - XI. Riedl Sz.: Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. 40 f. (1872—1878.) IV. k. I. Brassai : Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit rosszul mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise Il-ik könyvéről különös tekin­tettel a magyarra. 80 f. — II. Bálinth G : Jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. 40 f. -— III. Bartal A. : A classica philo­logiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak miveléáe hazánkban. 80 f. — IV. Barna F. : A határozott és határozatlan mondatról. 40 f. — V. Dr. Goldziher T.: Jelentés a m. t. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekin­tettel a nyomdai viszonyokra keleten. 40 f. — VI. Hunfalvy P. : Jelentések: i. Az orientalistáknak Londonban tartott nemzetközi gyűléséről. — n. Budenz J.: A németországi philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott gyűléséről. 30 f. — VII. Fogarasi J. : Az uj szókról. 30 f. — VIII. Toldy F.: Az uj magyar orthologia. 30 f. — IX. Barna F. : Az ikes igékről. 30 f. — X. Szarvas G. : A nyelvújításról. 30 f. (1873—1875.) — V. k. I. Barna F.: Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. 50 f. — II. Brassai S. : A neo- és palseologia ügyében. 60 f. — III. Barna F. : A hangsúlyról a magyar nyelvben. 60 f. — IV. Ballagi M. : Brassai ós a nyelvújítás. 30 f. — V. Szász K.: Emlékbeszéd Kriza János 1. t. felett. 50 f. — VI. Bartalus I.: Művészet és nemzetiség. 40 f. — VII. Télfy I. : Aeschylos. 1 K 60 f. — VIII. Barna F.: A mutató névmás hibás használata. 20 f. — IX. Imre S.: Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve. 1 K 20 f. — X. Arany L. : Bérczy Károly emlékezete. (1875—1876.) — VI. k. 1. Mayr A. : A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. 20 f. — II. Bálint G.: A mandsnk szertartásos könyve, 20 f. — III. Dr. Barna I. : A rómaiak satirájáról és satirairóikról. 40 f. — IV. Dr. Goldziher I.: A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehasonlítva a keleti arabokéval. 1 K. — V. Szász K. : Emlékbeszéd Jakab István 1. t. fölött. 20 f. — VI. Adalékok a m. t. Akadémia megalapítása történe­téhez. i. Szilágyi I. n. Vaszary K. m. Révész I. 1 K 20 f. — VII. Bartalus: Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. t. felett. 20 f. — VIII. Barna: A mordvaiak tör­ténelmi viszontagságai. 40 f. — IX. Télfy: Eranos. 40 f. — X. Joannovics : Az ik-es igékről. 80 f. (1876.) — VII. k. I. Barna F. : Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. 1 K. — II. Budenz J.: Podliorszky Lajos magyar-sinai nyelvliasonlitása. 20 f. — III. Zichy A.: Lessing. 40 f. — IV. Barna F. : Kapcsolat a magyar és szuomi

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents