Váczi János: A nyelvújítás győzelme. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXI. kötet 2. szám, 1909)

Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, I. k. I. Télfy : Solon adótörvényéről. 20 f. — II. Télfy: Adalékok az attikai törvénykönyvhöz. 20 f. — III. Tarkányi : A legnjabb magyar Szentírásról. 40 f. — IV. Szusz K.: A Nibelnngének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. 20 f. — V. Toldy F.: Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása. 20 f. — VI. Vámbéry : A keleti török nyelvről. 20 f. — VII. Imre S.: Geleji Katona István főleg mint. nyelvész. 60 f. — VIIT. Bartalus: A magyar egy­házak szertartásos énekei a XVI. és XVIT. században. Hangjegyekkel. 1 K 20 f. — IX. Toldy : Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. 1 K 20 f. — X. Brassai: A magyar bővített mondat. 40 f. — XI. Bartalus I.: A felsőaustriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. 40 f. (1867—1869.) II. k. I. Mátray G: A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corviu-eodex­ről. 20 f. — II. Szász K. : A tragikai felfogásról. 40 f. — III. Joannovics : Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. 40 f. — IV. Finály: Adalékok a magyar rokon­értelmti szók értelmezéséhez. 40 f. — V. Télfy : Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. 40 f. — VI. Zichy A. : Q. Horatius satirái. 40 f. — VII. Toldy : Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. 80 f. — VIII. Gr. Kuun O. : A sémi magánhangzókról és megjelölésök módjairól. 40 f. — IX. Szilády: Magyar szófejtegetések. 20 f. — X. Szénássy S. : A latin nyelv és dialek­tusai. 60 f. — XI. Szilády Aron : A defterekről. 40 f. — XII. SzvőrényiJ. : Emlék­beszéd Árvay Gergely felett. 20 f. (1869—1872.) — HI. k. I. Brassai:' Commentator commentatus, Tarlózatok Horatius satiráiuak magyarázói után. 80 f. — II. Szabó K. : Apáczai Cséri János Barcsai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében. 20 f. — III. Szabó I.: Emlékbeszéd Bitnitz Bajos felett. 20 f. — IV. Vadnai : Az első magyar társadalmi regény. 40 f. — V. Finály : Emlékbeszéd Engel József felett. 20 f. — VB Barna F. : A finn költészetről, tekintettel a magyar ősköltészetre. 80 f. — VII. Riedl Sz.: Emlékbeszéd Schleicher Ágost, kiilső 1. tag felett. 20 f. — VIII. Dr. Goldziher I.: A nemzetiségi kérdés az araboknál. 60 f. — IX. Riedl Sz. : Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. 20 f. — X. Gr. Kuun G. : Adalékok Krim történetéhez. 40 f. — XI. Riedl Sz. : Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. 40 f. (1872—1873.) IV. k. I. Brassai: Paraleipomeua kai diorthoumena. A mit nem mondtak s amit rosszul mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise II-ik könyvéről különös tekin­tettel a magyarra. 80 f. — II. Bálinth G : Jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. 40 f. — IIB. Bartal A. : A classica philo­logiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mivelése hazánkban. 80 f. — IV. Barna F. : A határozott és határozatlan mondatról. 40 f. — V. Dr. Goldziher I.: Jelentés a m. t. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekin­tettel a nyomdai viszonyokra keleten. 40 f. — VI. Hunfalvy P. : Jelentések : i. Az orientalistáknak Londonban tartott nemzetközi gyűléséről. — II. Budenz J. : A németországi philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott gyűléséről. 30 f. — VII. Fogarasi J. : Az uj szókról. 30 f. — VIII. Toldy F.: Az uj magyar orthologia. 30 f. — IX. Barna F. : Az ikes igékről. 30 f. — X. Szarvas G. : A nyelvújításról. 30 f. (1873—1875.) — V. k. I. Barna F.: Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. 50 f. — II. Brassai S. : A neo- és palseologia ügyében. 60 f. — III. Barna F. ; A hangsúlyról a magyar nyelvben. 60 f. — IV. Ballagi AT. : Brassai és a nyelvújítás. 30 f. — V. Szász K.: Emlékbeszéd Kriza János 1. t. felett. 50 f. — VI. Bartalus I. : Művészet és nemzetiség. 40 f. — VII. Télfy I. : Aeschylus. 1 K 60 f. — VIII. Barna F.: A mutató névmás hibás használata. 20 f. — IX. Imre S.: Nyelvtörtónelmi tanulságok a nyelvújításra nézve. 1 K 20 f. — X. Arany L. • Bérczy Károly emlékezete. (1875—1876.) — VI. k. 1. Mayr A. : A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. 20 f. — II. Bálint G. : A mandsuk szertartásos könyve, 20 f. — III. Dr. Barna I. : A rómaiak satirájáról és satirairóikról. 40 f. — IV. Dr. Goldziher I.: A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehasonlítva a keleti arabokéval. 1 K. — V. Szász K. : Emlékbeszéd Jakab István 1. t. fölött. 20 f. — VI. Adalékok a m. t. Akadémia megalapítása történe­téhez. i. Szilágyi I. n. Vaszary K. ui. Révész I. 1 K 20 f. — VII. Bartalus : Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. t. lelett. 20 f. — VIII. Barna: A mordvaiak tör­ténelmi viszontagságai. 40 f. — IX. 'Télfy : Eranos. 40 f. — X. Joannovics : Az ik-es igékről. 80 f. (1876.) — VII. k. I. Barna F.: Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. 1 K. — II. Budenz J.: Podliorszky Lajos inagyar-sinai nyelvhasonlitása. 20 f. — III. Zichy A.: Lessiug. 40 f. — IV. Barna F.: Kapcsolat a magyar és szuomi

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents