Egyetértés, 1920. szeptember-december (2. évfolyam, 199-299. szám)

1920-09-16 / 211. szám

1920 szeptember 16 3 EO YE TÉHTJS8 HmEK ffi Mégis lesz szene Debre­czennek. Hubert Ottó főispán tudvalévőén táviratban fordult a Szénbizottsághoz, hogy Debre- czen részére utalja ki a szenet. E táviratra most a Szénbizottság­tól a következő távirat érkezett a főispánhoz : Hubert főispán urnák Debreczen. Debreczeni villanytelep részére munkanaponként nyolc kocsi szén elszáliitását sürgősen elrendeltük. Szállítás megtörténik, érkezést nem ismerjük. Országos Szénbizottság. Németh Aladár előadása a nagy vagyonadóról. A Ba­ross-Szövetség kezdeményezésére ma, csütörtökön d. u. fél hat óra­kor a Kereskedő Társulat dísz­termében (Piac-utca 8.) Németh Aladár az egyszeri nagy vagyon­adóról és a vagyonszaporulati adóról előadást tart, amelynek keretében ismertetni fogja a né­met, az osztrák és a cseh vagyon­adó törvényeket, az adókulcsokat és az értékelési módozatokat is. A rendkívül érdekes és aktuális előadáson érdeklődőket szívesen látnak. Árverés a pályaudvaron. Debreczen állomás teheráru ki­adási raktárában a ki nem váltott és fölös küldemények elárverezése f. hó 23-án délelőtt 9 órakor fog megtartatni. Elárverezésre kerül­nek üres hordók, u. m. boros, szeszes, olajos és vashordók, épí­tési anyagok, átköltözködési ingó­ság, cognac, likőr, gyógyszer, ecet­sav, küldemények, üres ládák, maculatura papír stb.küldemények. Rose tanár előadása. Ma délután 4 órakor tartja meg Rose tanár az Erdélyi Magyar Székely Szövetség meg­bízásából Skót—magyar nyelvrokonság eimü szabadelőadását. Az előadás iránt oly nagyfokú az általános érdeklődés, hogy a vármegyeház díszterme való­színűleg még kicsiny is lesz a hallgató­ság befogadására. A köztisztviselők (ta­nárok, tanítók, közhivatalnokok), vala­mint katonatisztek az összes helyekre féláru belépti-jegyeket kapnak, amelyet délután 3 órakor a vármegyeházban felállított pénztárnál válthatnak ki. Az előadás pontban 4 órakor veszi kezde­tét, azért a közönséget kérjük, hogy ez időre helyét már lehetőleg elfoglalja. Megjegyezzük, hogy az itt tartózkodó skót-misszió számára a Bikában tegnap délben rendezett diszebéd alkalmából egy angol nyelven megirt memorandu­mot nyújtott át Rose tanár, amelyben számos példával illusztrálta tudományos felfedezését a skót—magyar nyelv és fajrokonságra vonatkozólag. Iskolai könyvek az összes helybeli tanintézetek részére, pa- pir és írószerek, valamint zene­müvek a legolcsóbban Csáthy m. kir. tudományegyetemi könyvke­reskedésében kaphatók, Piac-utca 8. sz. Telefon 296. Egy könyv sikere. Mostanában még nem volt rá eset, hogy vidéki Írónak egy újonnan megjelent könyve olyan nagy sikert ért volna el, mint az Erdélyi Gy. Bűnös csókok rabja című könyve. Alig jelent meg a könyv, a reá várakozó kö­zönség az első kiadást pár nap alatt elkapkodta, úgy, hogy alkalmasint má­sodik kibocsátásra is rövidesen sor fog kerülni, ami természetesen már jóval drágábba fog kerülni, ami az előállítási költség rohamos emelkedésének tudható be, ami még a piacon van ezidő szerint még 12 koronás árban fog elarusittatni. Itt jegyezzük meg, hogy a Megcsalatva cimü regényből újabban lekőttetett pár példány, ami kapható a Színházi Figaró szalonjában. LEGROSSZABB NYAKKENDŐIT újjáalakítják Kolosné nyakkendő- termében, Rákóczi-utca 23. Egy debreczeni fiatalember ott volt Moszkvában Kun Béla érkezésénél. Nem volt ünnepélyes fogadtatás. Hadifogoly tisztek rettenetes tragédiája. — Az Egyetértés tudósítójától. — Pár nappal ezelőtt, pontosan hat évi szomorú fogság után meg­érkezett Debreczenbe Oláh Dá­niel debreczeni illetőségük, éves orvosnövendék, Burai Sándornak, a Nagytőzsde üzletvezetőjének só­gora. Oláh Dániel 1914 szeptember 12-én esett az oroszok fogságába, a galíciai Maghiera-magaslatnál és épen hat év múltán, 1920. év szeptember 12-én jutott haza sze­retettel körébe. A közbeeső hat év a szenvedések és borzalmak megannyi stációja. Oláh Dániel élményeiből leg­érdekesebb és legaktuálisabb, amit Kun Béla Moszkvába való érke­zéséről elmondott. Augusztus kö­zepén Oláh Dániel épen Moszkvá­ban volt, mert a hazatérni akaró magyar hadifoglyokat újabban mind oda irányítják. Látta Kun Béla érkezését és nem igaz, hogy valami ünnepélyes fogadtatásban lett volna része a vörös vezérnek. Sőt ellenkezőleg. Senki sem volt az érkezésénél, még az úgynevezett moszkvai ma­gyar szovjet sem, mert ilyen is van s megtévedt magyar foglyok­ból áll. Kun Béla úgyszólván tel­jesen észrevétlenül siklott be Moszkvába. Másnap hirdették a lapok, hogy Kun Béla beszélni fog egy gyűlésen, de ez a gyűlés a teljes részvétlenség jegyében folyt le. Kun Béla együtt lakik a Kreml-ben Leninnel és Trotzkij- jal. Hanem a cári uralom tobzó­dása semmi ahoz képest, ahogy Lenin és társai magu­kat. Háromszoros tettem-vonal védi a Kremlt és ha Lénia vagy Trotzkij kimegy, lovas csapatok veszik körül. A moszkvai magyar szovjet rendkívül gyalázatosán viselkedik s hazatérni vágyókkal szemben.. A tiszteket „contrarevolutíonerek- nek“ minősítik és letartóztatják. Sok derék magyar hadifogoly rettenetes tragédiáját beszélte el még Oláh Dániel, aminek ő is tanúja volt. Krasznojarszkban a kiütéses tífusz borzalmasan pusz­tított a fogolytáborban. Egy Orbők nevű szigorló orvos egy francia lap leírása után kísérletezett a kiütéses tífusz szérumának elő­állításával. Az első kísérletek jól sikerültek és eredményesek vol­tak, az orvosok magukon próbál­ták ki. Később vagy 80 tiszt és nagyon sok más hadifogoly, több orvos oltatta be magát és beol­tást eszközöltetett magán Orbók is és egy hét múlva mindnyájan belepusztultak. Orbőkot és tra­gikus halált halt társait nagy részvét mellett temették el. Ké­sőbb megállapítást nyert, hogy mi az oka a halálos oltásnak. 60 Celsius fokra kellett az elő­írás szerint hevíteni a szérumot, de ezt hiába csinálták, mert a rettenetes 35 fokos szibériai hi­degben megfagyott, illetve kihűlt a szérum. így ölt meg, ha köz­vetve is, a szibériai hideg annyi derék magyar embert. ii~> rjiriitiiii'n>-r»»~iini ~niiirt^n^~wx»i>i nry '■ Katona hangverseny a | Royalban. Ma este 8—11-ig a ! vonós katonazenekar nagy kiasz- l szikus műsorral hangversenyez a ; Royal-kávéházban. Belépődíj 8 j korona, mely a zenealap javát szolgálja. Egy szem dió miatt. Teg- j nap délelőtt a Kossuth-uteán köny- j nyen végzetessé válható eset tör­tént. A Kossuth-utca 22. szám előtt árul gyümölcsöt egy asszony, akinek a kosarából Kocsis Imre 14 éves fiú kikapott egy szem diót és el akart vele futni. Amint a sínekre ért futás közben, épen akkor ért oda a teherszállító kis­vasút. A mozdony elütötte és hét méternyire tolta maga előtt, míg a gépet meg tudták állítani. Sze­rencsére a kerekek nem kapták maguk alá, igy a fiúnak apróbb horzsolásokon kivül súlyosabb baja nem történt. De miután mégis ápolásra szorul, a mentők bevitték a kórházba. .................................. Apróhirdetések felvétet­nek az Egyetértés részére. Legolcsóbban világíthat a „Luezifer“ takarók benzin gyertyával. Kizárólagosan kapható „HAfóOYA“ Ozieíéta (Rózsa-utca 2. sz. alatt). 48 órai égési idő után a készülék ára — viszonyítva a steayrin vagy más gyertya árához — megkeresi az árát. Szag, füst és robbanás mentes. Leleplezett áldetektivek. Tegnap éjszaka a Csapó-utcai ré­szen több korcsmában és éjjeli mulatóhelyeken megjelent két fiatalember és detektivnek adván ki magukat, sorba igazoltattak mindenkit. A Veres-utcai éjjeli mulatóhelyen már „szigorúbban“ jártak el; ott a vendégeket meg is pofozták, mert nem elég gyor­san igazolták magukat. Nagy han­gon kiabáltak és mindenkit lecsu­katással fenyegettek. A nagy zajra előkerült néhány rendőr, kik rög­tön látták, hogy áldetektivvel van dolguk. Lefogták mindkettőt, be­kísérték őket a rendőrség köz­ponti ügyeletére, hol kiderült, hogy az egyik suszter legény, a másik meg lakatos. Védekezésül azt hozták fel, hogy csak szóra­kozásból adták ki magukat detek- tiveknek. A furcsa szórakozásnak még komoly következménye lesz. Dr. Szőllősi nemi betegeknek ren­del, Hungária-épüleL Naponta frissen szedett szemes zöldborsó „Viktória cukor“ faj, meg­rendelhető kiló számra Miklós-utca 9. szám és Verbőczy-utca A Fővárosi Szeminárium tanintézet igazgatósága az iskolá­ból kimaradt, vagy egyéb okol; miatt elmaradt tanulókat f. hó 23-án, csütörtökön fogja magán- yjzggárá felvenni, úgy, hogy a ta­nulók helyben, lakhelyükön lesz­nek előkészítve. A felvételt az intézet igazgatója, dr. Kálmán Jenő Debreczenben, a Bika-szállodában fogja egy nap végezni és pedig 23-án, Később beiratkozni nem lehet. Érdeklődők jelentkezzenek c üíörtökön a Bika-száliodábau, Téli divatlapok, Wiener Blusenrno- delío, Wiener Konfektions Modelle, Chie international, Wiener Mode-Album, Kin- der-Modell, most érkeztek és kaphatók a „Msliusz“ könyvkereskedésben, Fo­ren« Jiksef-ut I Piac-utca) 26. sz.) Ä Simonffy-uicai izr. elérni iskolában az előadások csak e hó 23-án, csütörtökön kezdődnek. Az ecet ára. Az ecet árát a követ' kezökép maximálták: 3 hydrátos lite­renként 3'60, 6 hydrátos 720.; a ható­sági ecet: 3 hydrátos 2'40, 6 hydrátos 4-80 K. Ellopott kerékpár. Kareljov Vazul gyümölcsárus feljelentést tett a rendőrségen, hogy 4000 korona értékű kerékpárját a Rózsa-utca sarkán lévő sátra mellől ismeretlen tettes ellopta. A tolvajt keresi a rendőrség. Nagyon szép divatlapok vannak Antalfy üzletében, Szent-Anna- és Varga­utca sarok. Újabb nő! kabát-szálllt­mány, valamint eredeti modell- kosztümök, legújabb mintájú ki­tűnő szövetek, sport-kabátok, blú­zok megérkeztek FRANK SÁNDOR céghez, Debreczen, Piac-utca 42. Német szépirodalmi könyvuj- donságok érkeztek és kaphatók a „Méliusz“ könyvkereskedésben. DELEJGYUJTÓKAT, telefonokat, villamos műszereket készit és javít. Cink, veresréz és sárgaréz csilláro­kat vesz: Földvári Debreczeni Első Elektrotechnikai gyár, Széchenyi- utca 55. Telefon: 168. Viasz menyasszonyi ko­szorút és csokrot gyárt Fodor Testvérek, Piac-utca 7. Közép­épület. Eladás nagyban. : színházi:] A Osokonai-szinház műsora: Csütörtök: Millió bohózat 5 felvo- i násban. • Péntek: Falu rossza népszínmű 3 felvonásban. A Millió cimü pompás francia bohózatot játszák ma, csütörtökön este a Csokonai-szin- házban. Csupa derültség, csupa kacagás minden jelenet s mind­végig nagyszerűen szórakoztatja a közönséget. Az előadás iránt, amelyre nagy gonddal készül a vígjátéki személyzet, nagy érdek­lődés mutatkozik. A bérletek kiadása meg­kezdődött a Csokonai-szinház előcsarnokában s szeptember 20-ig tart. A Falu rossza, a legszebb népszínmű, pénteken este kerül színre a Csokonai-szinházban. Je­gyek már előre válthatók. Nick Winter, bűnügyi detektiv-tör- ténet 5 felvonásban. A Star filmgyár legújabb remekét mutatja be ma az Apolló. Elejétől végig izgalmasan érde­kes, a fotográfia és a színészek játéka vetekedik a legjobb külföldivel. Előadá sok 6 és 8 órakor. Jegyelővétel. Cinabár III., amerikai cowboy-történet harmadik része az Urániában 6 és 8 órakor. Jegyelővétel. A fehérfogu álarc IV., amerikai Pathé-film negyedik, befejező részét mu­tatja be az Arany Bika-mozi. Előadások 6 és 8 órakor. Jegyelővétel.

Next

/
Thumbnails
Contents