Egyetértés, 1920. szeptember-december (2. évfolyam, 199-299. szám)

1920-09-16 / 211. szám

EO YUTlüHIÉS niff, ki KÖZGAZDASÁG M A tőzsde. A szerdai tőzsdén, a valuta-piacon ezek voltak a záró-kurzusok : Lei 5*40— 5'70, márka 4’85—5-05, angol font ster­ling 900—950, francia frank 18'40— 18-80, svájci frank 41 00—43-00, dollár 270—290, Napoleon 840—860, lira 11 00—12-00, Romanow rubel 290—320, szokol 3'85—4-10, korona dinár 9-30— 9'70, frank dinár 9-20—9'60, léva 4'80— 5' 10. Bécsi kifizeti« 94—98. A vetőmag csávázáshoz szüksé­ges rézgálicra az utalványok a gazdasági egyesület titkári hivatalánál (Piac-utca 61. sz.) kiválthatók, ezen utalványokat a városházánál a számvevőségnél 20. sz. szobába kell bemutatni nyilvántartásba vétel végett, a vételár a házipénztárnál fizetendő. A rezgálicot a városi üzlet szolgáltatja ki a Vár-utcai helyiségében. Gazdasági Egyesület. A mezőgazdasági érdekképvi­selet, továbbá a mezőgazdasági egyez­tető bizottságról és az egyenes s köz­adókra vonatkozó törvények és illetve rendeletekről a f. év szeptember 19-én délelőtt fél 11 órakor a polgári- és gaz­da-kör helyiségében tartandó ismertető előadásra ez utón hívjuk egyesületi tag­jainkat. Szakosztályi ülés. A DTE football szakosztályának tagjai csütörtök este 8 órakor jelenjenek meg a Központi-kávé- házban. Elnökség. Felhívás. A DKASE elnöksége fel­kér mindenkit, hogy aki tagjai ellen a kommunizmus, vagy a román megszál­lás alatti magatartásukból kifolyólag va­lami terhelőt tud, jelentsék be Írásban az igazoió-bizottság elnökénél, Darvas Miksa kereskedőnél (Piac-utca 34.). A vasutaspálya programmja. A bajnoki szezonban haf i hatalmas programmal szolgál De reczen legújabb sporttelepe, a Dlószegi-uti vasutas pálya. A DMTK, DVSC, mint pályatulajdonosok ott ren­dezik bajnoki mérkőzéseiket, de oda- viszi ellenfeleit a még pálya nélkül Álló DTE is. Már az első vasárnap is érdekes program mot nyújt. A DMTK az évek óta nem látott ’NyTVE csapatát látja vendégül, mig a DVSC a DNySC-bal mérkőzik. A szezon nagy mérkőzései DTE—DVSC, DTE—DMTK, DTE—NyTVE, DTE—DKASE, DVSC—DMTK, DVSC- Szolnoki MÁV, DVSC—DKASE mind a vasutaB pályán zajlanak le. Mulatnak a sportemberek. A DTE és DMTK vezetősége a köztük fennálló szoros sporbarátság megpecsételésére október 8-4n a DTE—DMTK mérkőzés után tt Bika dísztermében táncmulatsá­got rendeznek, előreláthatólag fényes sikerrel. A két egyesület a többi egyesü­leteket is meghívja a táncmulatságra, hogy ezáltal is előbbre vigyék az egye­sületek közötti jó viszonyt. A DKASE újonnan alakult igazoló­bizottsága vasárnap d. e. fél 11 órakor a Royal-szálló termében ülést tart. Az igazoió-bizottság ismételten felkéri mind­azokat, akik a DKASE tagjai ellen a kommun, vagy a román megszállás alatti magatartásukban terhelő adatokat tudnak, írásban névaláírásukkal közöl­jék az igazoió-bizottság elnökével Darvas Miksa úrral (Piac-utca 34.) Biróküldés. A Kerület biróküldő bi­zottsága a vasárnapi bajnoki mérkőzé­sekre a következő bírókat küldte ki : DMTK—NyTVE (vasutas-pálya) Wein- íéb Dezső. DVSC—DNySC (vasutas-pálya) Kerekei Géza, DEAC—KSE (Kisyárda) Szegedy Gyula. DTE—Szolnoki MÁV. S. E. (Szolnok) fővárosi bíró. Kisújszállás —Szolnoki NSC (Kisújszállás) Zempléni kT “ 1920 szeptember 16 Jermelök figyelmébe. Saját érdekükben ismételten fi­gyelmeztetjük a termelő lakosság érdekelt tagjait, hogy a 4787/M. É. sz. rendelet alapján reájuk kivetett gabonamennyiségeket most már sürgősen szállítsák be, illetve a Debreeecn és Vidéke Mezőgazdái­nak Hitelszövetkazete gabona osz­tályának sürgősen adják át. Debreczen, 1920 szeptember 15. Közélelmezési ügyosztály. Gusztáv. Nyiregvházi Törekvés—Hajdú­nánási AC (Nyíregyháza) Örvös János. Törökszentmiklós—Nádudvar (Török­szentmiklós) Kaczander Miksa. Ifjúsági eredmény. DK1SE comb. -DOTE I. 2-2 (0—2l. A KISE-benkét 1. csapatbeli játékos játszott A KISE-nek egy öngoalja volt. A KISE-ből a goalokat Weisz II. és Feldmann lőtte. Biró: Moskovitz (DKASE). Tsjskőfa hasábos, házhoz szállítva, maxi­mális áron megrendelhető a „Turul“ fakitermelőnél, í; Srent-Anna-u. 29. sz., 1. ajtó. 3 Megrendelések csak a folyó hó 25-ig vétetnek fel. zmma i Használt, < •: de teljesen jókarban Iev6 ya ebédlő berendezést kere- ; sek. — Gyönyörű kivitelű :j **** piarsinói eladok. Czim a kiadóhivatalban. __" ' ....... Itt van három Mindegyikbe rög tön beköltözhet! Olcsó árak! A megjelölt árak azonban utolsó árak! — Azokból en­gedmény nincs I Alkudozások céljából tehát ne is tesseneli fáradni! Ezen házak felett a NAGY LAJOS iroda rendelkezik, ott köt­hető meg a vétel, ott teendő le a foglaló. Iroda Veres-utca 9. sz. Telefon 13—76. A vágóhídi villamos végállomás­hoz nehány percnyire levő szép uj sarok ház Cila Pál-ia 2. szám a Keresztesi-utca sarkán, családi ház, a tulajdonos lakja, lakó nincs. Ha elkél, a tulajdonos rögtön elköltözik Débreczenböl és a vevő birtokba ve­heti az egészet. Elsőrendű csertégla épület, cserép­pel fedve, nagy felek, rajta 3 szobás lakás és üzlethelyiség, veranda, speiz, pince, 2 klozett, sertésól 10 darab sertésre, fáskamara, baromfiól, ba­romfi udvar, jóvizü kút, konyhakert. Ára 165 ezsr korona. Ez a ház is rögtön át lesz adva a vevőnek beköltözhetésre. Itt sincs lakó! Szép kis családi ház, egy katasz- trális hold (1600 négyszög öl), sző­lővel és gyümölcsfákkal. A lakás áll 2 szoba, konyha, üve­gezett veranda, pince, istálló 4 drb lóra, belső szénapadlással, kocsiszín, szénatartó raktár 15 kocsi szénára, sertésól 6 drb sertésre és van egy külön kis vincellér lakás is. Osapó.kert, llifi-elsa M szil. Ára 175 ezer korona. Ez a ház is beköltözhető! Elsejére át lesz adva a vevő­nek beköltözhetésre! Nagy telek! 630 négyszög öl. Egy szoba, konyha, fáskamara, baromfiól. Van e ház a Csapókért melletti Gerébi-telepen íri-iii 38-t m. A tulajdonos lakja. Ára 36 ezer korona. Tejet állandóan álvesz Borbély Fe­renc füszerüzlete, Vigkedvü Mihály-u. 25. sz. 3602 Hizlalok felibe sertést 1-től 5 dara­big. Köntöskert, Bezerédi-ut 9. sz. 3613 Teljes ellátásra 2 iskolás gyerme­ket elvállal intelligens úri család, kü­lön szobával. Cim a kiadóban. 3408 Modern festett hálószoba búto­rok, konyhaberendezések készen kaphatók. Csapó-u. 11, Bálint Sán dór asztalosnál. 3467 Elcserélném 2 szoba, előszoba, mellékhelyiségből álló lakásomat ha­sonlóval. Cim a kiadóhivatalban. 3536 Tuskófa bevagonirozáshoz munkások jő keresettel felvétetnek állandó hosz- szabb munkára. Hangya-fatelep, Margit* fürdő mellett. 3615 15,000 korona kölcsönt keresők rövid időre. Fedezetül egy zongorát adok. — Ajánlatokat „Zongora* jelig< re a kiadóba kerek. 8609 Egy kifutó fiú vagy leány azonnal felvétetik Aszódy Mór üzletében, Dógen- feld-tér. 3617 Mustot veszek, hordót kölcsönzők. Értekezések délután, Poroszlay ut 10, Telefon 273. ' 3 >29 Egy egészséges, jól bútorozott szobát keresek, esetleg ellátással. — Gazdász. Cim a kiadóban. 3546 Gazdasszonyi állást keres jó megjelenésű fiatal asszony. Vidékre is szívesen megyek. Cim: Hatvan-utca 4. szám. 3418 (3>| eladAb |®| Ó-bort és uj-bort veszek, hordót adok hozzá. Cim Hatvan-u. 2. '3614 Élesztő-elárusító asszonyok és lányok magas fizetéssel felvétetnek Ro- senthál Sándornál, Szent Anna-u. 22. 3564 Gazdasági felügyelői, majorosi, is- páni vagy bárminemű állást keres gaz­daságban ambiciózus fiatalember. Aján­latokat „menekült“ jeligére a kiadóba kérek. 3601 Fiatal kézi leány, ki nyomdában vagy könyvkötészetben már alkalmazva volt, felvétetik Bleier Antal papirkeres- kedésében. Jelentkezés Vőrösmarthy- utca 5. sz. - 3604 Keresek csinosan bútorozott külön- bejáratu szobát a főutcán vagy ennek közelében. Cim a kiadóban. 3611 SíoppoSás és foltozáshoz keresek házhoz ügyes leányt. Böszörményi-ut ! 5, kenyér-gyár. 3612 Egy jókarban levő eserépkáiyha el­adó. Miklós-u. 35. 3603 Lokomobil 8-as, kevés javítást igé­nyel, ócska vas értékben eladó. Kiss, Erzsébet-u. 20. 3605 Géplakatos-műhely berendezéssel, házzal együtt eladó. Kiss, Erzsébefiutea 20., sz. 8606 Cséplőgarnitura, 8-as magánjáró, eladó. Kiss, Erzsébet-ut 20. 8607 Motoreke négyvasu olcsó árért el* adó. Kiss, Erzsébet-u. 20. 3608 Egy szalongarnitura, könyvszekrény és különféle eladó. Thaly-utca 8. 3610 Hízásra befogható süldők eladók. Széchényi-kert, Erőss Lajos-utca 15. 3616 Széchenyl-ut végén egy nyaraló, beköltözhető lakással, eladó. Értekezni szívességből Timár-u. 48. 3618 Tölgyfahordók 100 litertől kezdve 700-ig maximális áron alul kis meny- nyiségben is eladó. Bethlen-u. 10. szám alatt. 3431 Felelős aserkesztö: Dr. SZATAI PERRNO» Kiadja: Oabrtezen az. kir. város ős a Tiszta toli református sgyházkeriUetkiay» nyemda-váilaiiia. £9 TURUL IC INGATLANFORGALMI IRODA SZüNT-ANNA-UTCA 29. sz., 1. ajtó­ELAOŐ HA'&éíK : 1. Csillag-utca 41. sz. alatti 5 rend­beli lakással, villanyvilágítással bíró ház 170,000 koronáért. 2. Eötvös-utca 27. sz. alatti vilannyal és vízvezetékkel ellátott ház 260,000 koronáért. 3. Rother-u. 32. (Beke-telep) gazdál­kodáshoz alkalmas téglafalu, eternit pa­lával fedett ház 210,000 koronáért. 4. Csillag-utca 91. sz. a. 5 rendbeli lakással. Egy kis lakás azonnal átvehető I Ara 160,000 korona. 5. György-utca 8. sz. alatti nagyon csinos 2 szobás, konyhás ház, 300 négy­szögöl telekkel, a Gerébi-telepen. Ára: 40,000 korona. Október 10-én be­költözhető I 6. A Burgundia részen 5 rendbeli la­kással ellátott (17 szoba) modern ház. 3 szobás lakás azonnal beköltöz­hető I Villanv, vízvezeték, fürdőszobák. Okvetlen nézze meg ezt a há­zat I Ára 640,000 korona. 7. Déli-sor 21. (Varga-kert) szám alatti nagyon szép, 2 rendbeli lakással biró (villanya ilágitásos) ház. Októberben be­költözhető 1 Ara 250,0(10 korona. 8. Kábán, a Piac közelében vendéglő­vel, nagyteremmel és több lakószobával ellátott ház eladó. Szülők és tanúik figyelmébe! Tankönyvek az összes elemi- és középiskolák számára, mindenféle iskolai- és rajzszerek nagy választék­ban kaphatók Debreczen sz. kir. város és a Tiszántúli református Egyházkerület tulajdonát képező —T­----= „MÉLIUSZ“ könyvkereskedés, zenemű-, papír-, és irószerkereskedésben. DEBRECZEN, Ferenc Jőzsef-ut (Piac-utca) 26. sz. ELSŐRENDŰ, fával égetett MÉSZ métermázsánként 300 IC-érS kapható = a „HÄNGYA“ tüzifaíelopén. = Debreczen, Károly Ferenc József-ut 3 b. Margit fürdő mellett. Dfehr«cs«n várra «s » Tt*tut*hili tcL «rait&akur.. toiwflrvoTtHadí^váUalata.

Next

/
Thumbnails
Contents