Egyetértés - esti kiadás, 1920. szeptember-december (1. évfolyam, 1-85. szám)

1920-09-16 / 12. szám

DEBRECZEN, 1920, i. évfolyam. 12. szám. CSÜTÖRTÖK, SZEPTEMBER 16. Előfizetési ár helyben és vidéken: I EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA. I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egy hónapra 25*— K Félévre. . ISO'— K I Kapható az Összes dohánytOzsdékben és B Ferencz József-ut 26., I. em. (passage) Negyedévre 7S'— K Egész évre 300' K I :: az utcai árusítóknál :: B :: a városi bérházban. Dobót és Sztanykovszkyt halálra Ítélték. Hüttner 15 évi súlyos börtönt kapott. — Az „Egyetértés“ tudósitójától. — A Tisza-bünpörben ma délelőtt 10 órakor hirdette ki a hadbíróság az ítéletet igen nagy érdeklődés mellett. A bíróság Dobó Istvánt és Stanykovszky Tibort kötéláltali halálra, Hüttner Sándort pedig tizenöt évi sú­lyos börtönre Ítélte. Wágó Wilhelm Jenő három hónapi börtönbüntetést ka­pott, amelyet a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vettek. Hüttner Sándor minden évben a gyilkosság nap­ját, október 31-ikét, sötét zárkában fogja tölteni. Mindegyik vádlottat katonai rangjától megfosztották és kitüntetéseiket elvették. Skót egyházi misszió Debrecenben. Istentisztelet a nagytemplomba n — Az Egyetértés tudósitójától. — A kálvinista Róma ünnepet ül ma, amikor ven­dégül látja a skót református egyházak vezéreit. Ez a láto­gatás bizonysága, annak, hogy a magyar kálvinisták nem áll­nak egyedül. Rokonaik, test­véreik vannak, akiknek sze- retetét nem tudta megtépni a világháború viharos és vér- íorgatagos szele sem. Akik ugyanazon az evangéliumi tiszta hit alapján állanak, amint a magyar kálvinisták. Azt megtartják és védik is, ka kell. A kálvinista Róma sok és nagy próbáltatásokon ment keresztül, de hitét, egyházát meg nem rendítette" semmi sem. Sőt, minden csapás, ami reáhullott, csak növelte erejét és egyházához való ragasz­kodását. Igv volt ez a múlt­ban és igv lesz a jövőben is! A skót protestáns testvérek megfognak győződni arról, hogy kálvinista magyar kul­túrán épült föl ez a város, amelynek fundamentuma az egymást megértő, krisztusi szeretet. Ott voltak a Nagytemplom­ban, amely nem csupán a nagy debreczeni egyháznak egyik ékessége, hanem egy darab magyar történelem. Látták az ősi kollégiumot, amely a magyar nemzet nagy­jait nevelte. Megjelentek a gályarabok emlékoszlopánál, amely a hit bajnokainak pél­daadó megdicsöitése. . . A kálvinista Rómában meg­ismerhették az egész kálvinis­ta magyarságot; amely hitéhez és hazájának minden kis rögé­hez hü akar és hü is fog ma­radni. A skót testvérek szivükre vették a mi szomorú sorsunkat s igaz szeretettel követték vigasztalásunkra. ,,Nagyobb jövötök mint volt a múltatok“ — mondották. Köszönet és hála azért az ígéretért. Mi várunk és ren­dületlenül bízunk! Kedden este 9 órakor a budapesti vonattal megérke­zett a skót református egy­házi misszió, mint az érke­zést már előre jeleztük. A pályaudvaron dr. Baltazár Dezső .püspök üdvözölte a misszió tagjait a sújtott ma­gyar reformátusság nevében. Kérte Isten áldását itteni mű­ködésűkre. Az üdvözlésre a misszió egyik tagja James M. Webster válaszolt magyar nyelven. Ja­mes M. Webster 14 évig volt régebben Budapesten, mint a budapesti skót misszió veze­tője és igy jól beszél magya­rul. A misszió tagjai a követ­kezők : Robert J. Fleming, a pres­biteri egyházak világszövet­ségének főtitkára. Willian H. ,Curtis edin­burghi egyetemi tanár. James M. Webster, az egyesült skót szabad egyház kontinentális bizottságának titkára. Kíséretükben van Viktor János budapesti lelkész, ki tolmácsa és kalauzolója a missziónak. Velük együtt jött Degenfeld József gróf főgond­nok is. A misszió tagjai a fogad­tatás után a Bika-szállóban részükre fentartott lakosztá­lyokba hajtattak. Ma reggel 9 órakor a Nagy­templomban Istentisztelet volt, mely alkalommal zsúfolásig megtelt a hatalmas templom. Ott volt a református társa­dalom minden kiválósága, a hatóságok képviselői. Az első padokban ültek Hubert Ottó és Szomjas Gusztáv főispánok, Csóka Sámuel vezetésével a városi tanács és a presbyte­rium tagjai Nagy József pénzügyigazgató, világi elnök vezetésével, az egyetemi tanári kar és számos előkelőségek. Eljöttek a templomba a Deb- reczenben időző antant tisz­tek is Hitben skót kapitány és Chisván márki olasz fő­hadnagy. Az Urasztala mellett fog­laltak helyet Baltazár püspök, Dégenfeld fögondnok és a vendég skót egyházi férfiak, valamint a helybeli papság. Az istentisztelet előtt az Iparos-dalegylet énekelte el a Hymnuszt Pálfy Lajos karnagy dirigálása mellett. Nemzeti imádságunk mindkét verssza­kát elénekelték, mit az egész gyülekezet állva, mély áhí­tattal hallgatott végig. Aztán a ,,Te benned bíztunk eleitől fogva“ kezdetű zsoltár fenséges hangjai zúgtak föl a gyüle­kezet ajkáról és a szószéken a 82 esztendős Könyves Tóth Kálmán lelkész tiszteletre­méltó alakja jelent meg. Magas kora dacára ércesen csengő hangon, fiatalos hévvel mon­dott magas szárnyalásu imát. Aztán Robert J. Fleming, a Presbyteri Egyházak Világ- szövetségének főtitkára, ment fel a szószékre Viktor János budapesti lelkész, tolmács kí­séretében. És egyszerre fel­hangzottak a szószékről sok szeretettől, mély áhítattól su- galt, bár nekünk magyarok­nak idegenül hangzó szavak, de amelyekből mégis kiérzet­tek az emberi összetartozás szent érzelme, protestáns hit átfogó ereje. Minden mon­datot, mely Fleming ajkáról angolul elhangzott, azonnal magyar nyelven tolmácsolta Viktor János lelkész. — Szeretett testvéreim Krisz­tusban, — kezdte beszédét Fle­ming — nem olvashatja az ember az Újszövetség könyvét anélkül a gondolat nélkül, hogy mennyire alkalmazhatók az abban foglaltak a mi napjainkra. És azt a testvéri összetartást és közösséget, mely­ben eleink éltek, kell feltámasz­tani napjainkban is. De könnyebb dolog volt ennek az egységnek

Next

/
Thumbnails
Contents