Egyetértés - esti kiadás, 1920. szeptember-december (1. évfolyam, 1-85. szám)

1920-09-16 / 12. szám

EO YETEMTÉS 1920 szeptember 16. megteremtése azokban az időkben mint napjainkban. Akkor szoros egység fűzte őket, ma nagyobb számú, több a keresztyén gyüle­kezet, de szét van szórva az egész világon. Annál nagyobb szükség van rá, hogy idöröl-idöre üdvözüljük egymást a múltnak nevében, a jövő reményében kí­vánok Nektek Atyámfiái kegyel­met és békességet Jézus Krisztus nevében. — Szeretném egyenként üdvö­zölni a gyülekezet tagjait. Hadd adjam át a presbiteri világszövet­ség köszöntését. Körülbelül egy hónappal ezelőtt Svájcban konfe­renciára gyűltünk össze, harminc egyháztól 40 kiküldött jelent meg ott. Eljöttek Európa minden or­szágából. tengerentúlról, még Indiá­ból és Uj-Zélandból is. Olyanok, kik még nemrég, mint ellenségek álltak egymással szemben, testvéri jobbot nyújtottak egymásnak. Ismét egyek vagyunk Jézus Krisz­tusban, egyek vagyunk református hitünk közösségében. Ezen a kon­ferencián indíttatva éreztük magun­kat. hogy üdvözletét intézzünk a magyar reformátusokhoz. Mert a ti egyházatok a kereszt árnyéká­ban jár. Tudjuk jól. nincs olyan szenvedés, mint a ti egyházatoké.“ Ezután felolvasta Robert Fleming a presbiteri világ- szövetség üdvözletét a magyar református egyházhoz. így szól az üdvözlet : ,,Mi, a világ minden népe református egyházának. ki­küldöttei, kinyújtjuk közön­ségünk jobbját a magyar református konvent és min­den gyülekezett felé és szív­ből köszöntünk benneteket. Szomorú szívvel értesültünk szenvedéseitekről, megpróbál­tatásaitokról, melyek tenék- tek osztályrészül jutott. Gyá­szoljuk egyházatok egységé­nek széthullását, melyet év­századok sídyos küzdelmei­ben erősítettetek meg. Együtt érzünk veletek, a ti aggo­dalmatokban és félelmükben, mi a jelen idők felett eltölt benneteket. Elsősorban a ti szabadságotoknak és hagyo­mányaitoknak biztosítása ké­pezi legtöbb gondunkat, kü­lönösen Erdélyben. Köszön­jük kiküldötteiteknek, hogy a, helyzetről kimentő tudó­sítást adtak. Buzgó imád­sággal fordulunk Isten ir­galmáért és kegyelméért. Ez vezessen benneteket egy jobb jövőbe“. A határozat felolvasása után, mely nagy hatással volt az egész gyülekezetre, igv foly­tatta Fleming: — Kettős megbízatással jöt­tünk ide. Biztosítani, bátorí­tani benneteket a megpróbál­tatásokban. Másodszor,' hogy tájékoztatást szerezzünk Kö­zép- és Kelet-Euröpa egyhá­zainak állapotáról. Lekötelez bennünket az a szives fogad­tatás. melyben Budapesten és itt Debreczenben részünk volt. Nagy megtiszteltetésnek vesz- sziik, hogy itt állunk ti előt­tetek, mert ti előttünk jártatok, tudjuk jól, a történelemben a reformáció nagy munkájában. Nagy örökség szállott rátok, imádkozzunk, hogy az Ur se­gítsen benneteket hívek ma­radni a nagy szükségben. Aztán szólott a háború után mindenütt elkövetkezett szo­morú állapotokról. Elmon­dotta, hogy a presbyteri világ- szövetség foglalkozott azzal a nagy problémával, hogy a jövőben a vitás kérdések bé­kés módon intéztessenek el. Aztán arról szólott, hogy a skót protestáns egyház jel­képe a tűzben égő csipke bokor, mely sohasem emész- tetik meg. Ilyennek gondolja a magyar református egyhá­zat is. ..Nagyobb a jövőtök, mint volt a múltatok“, mondja, csak előre Krisztussal. Az angol lelkész szavai mindenkire mély hatást tet­tek. Utána megáldotta a gyü­lekezetét és felhangzott a kórusról a Szózat, majd az istentisztelet zsoltár elének- lésével véget ért. Ezt köve- töleg a kollégiumban értekez­let volt, délben pedig szük- körü ebéd a Bikában. A skót vendégek holnap utaznak el Erdély felé. Hubert Ottó főispán beiktatása. A város közgyűlése. — Az „Egyetértés A törvényhatósági bizottság közgyűlését Csóka Sámuel pol­gármester-helyettes főjegyző reggel 9 órakor nyitotta meg a közgyűlést azzal, hogy föl­hívta a bizottsági tagok figyel­mét arra. hogy egy skót egyházmisszió van Debreczen­ben, amely a Nagytemplom­ban istentiszteletet tart. Te­kintettel e látogatás fontossá­gára. indítványozza, hogy a közgyűlés tagjai menjenek ti a Nagytemplomba. E célból egy órára felfüggeszti a közgyű­lést. A bizottsági tagok el is mentek a Nagytemplomba és ott részt vettek az istentisz­teleten. Délelőtt 11 órakor nyitotta meg a közgyűlést újból Csóka Sámuel polgármester-helyettes főjegyző. Megnyitójában mélységes részvéttel jelentette be, hogy a törvényhatósági bizottság tagja, a református egyház lelkészelnöke, erőskezü kor­mányosa, a puritán, nagy te­hetségű férfiú : Dicsöfi József elhunyt. A tanács minden in­tézkedést megtett a temetés alkalmából. Indítványára a közgyűlés kimondta, hogy em­lékét jegyzőkönyvben örökíti meg, amiről a családot átira- lag értesíti. A polgármesteri jelentés tu­domásul vétele után Komlóssy Imre dr. terjesztette elő a városi haszonbérek emelése tárgyában benyújtott indítvá­nyát s azt megokolta. Az interpellációra Csóka Sámuel polgármester helyettes főjegyző és Miszty Károly dr. aljegyző adták meg a választ. A közgyűlés a válaszokat tudomásál vette. Ezután meleg ünnepséggel iktatta be a közgyűlés Hubert, tudósitójától. — Ottó főispánt, aki letette 41 hivatalos esküt. A polgármester helyettes üd­vözlő szavai után Tervei/ Ta­más dr. hosszabb beszédben a közgyűlés nevében mondott üdvözletei. Hubert Ottó főispán igen tartalmas beszédben fejtette ki programját, amelynek alap­ja a törvényesség, igazságos­ság, Debrecen város java és fejlődésének előmozdítása. Az éljenzéssel fogadott be­széd után a főispán átvette az elnöklést és a közgyűlés megkezdte a tárgysorozat tár­gyalását. Elütötte a kocsi. Szerencsétlenség a Kossuth-utcán. Ma délelőtt fél tizenkét órakor szerencsétlenség tör- télit a Kossuth-utcán. Teher­kocsikat tolattak ki a Kossuth- utcai villamos vágányokra. Kocsis Imre 14 éves fin az egyik kocsi alá került s súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők beszállították a közkórházba. Állapota nem életveszélyes. Rose tanár előadása Rose tanár csütörtökön dél­után 4 órakor a vármegyeház dísztermében tartja előadását a skót-magyar nyelvrokon­ságról az Erdélyi Magyar Székely Szövetség megbízá­sából. Olaszország is követet küld Münchenbe. Becs.- szept. 15. Olaszor­szág Franciaország példájára szintén követséget állit föl Münchenben. á tőzsde. A dollár emelkedik. A tőzsdén a forgalom meg­élénkült. A valuta piacon ma különösen a dollárt keresték s emelkedett árfolyamon vet­ték. Lei 564, Márka 498—500, Dollár 287, Napoleon 875. Rubel 319. Sokol 400, Osztrák korona 90-—, Korona-dinár 950. Irányzat szilárd. Zürichi devizapiac. Berlin 11’—, New-York 6'20, Milano 26'50, Zágráb 5 “25, Prága 9'15, Budapest 225. Wien 3-121 2. Bukarest 18 05. Nemzetgyűlés. Budapest, szept. 15. A nem­zetgyűlés mai ülését egyne­gyed 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök. — Bemutatja a beérkezett kér­vényeket, majd felolvassák az interpelláción könyvet. — Tekintettel arra, hogy a miniszterek válaszolni fognak a hozzájuk intézett interpel­lációkra. a Ház interpelláció­kat fél 1 órára tűzte ki. Ez­után az illeték 'és értékfor­galmi adójavaslat tárgyalására tért. át. Hirdetmény. Debreczen város törvény­hatósági árvizsgáló bizottsága f. hó 2-án megtartott ülésén a változott viszonyokra való tekintettel az idegen eredetű, szabadkereskedelem utján be­szerzett ecet tájékoztató árát a következőkben állapította meg: 3 hydratosét literenként 3-60 6 „ * 7-20 Ezen ecet tájékoztató ára csak a szabadkereskedelem utján behozott idegen eredetű ecet árára vonatkozik s csak azon kereskedők árusíthatják, akik nem tartják a hatósági ecetet, amelynek az árát a közigazgatási hatóság a kö­vetkezőkben maximálta: 3 hvdratosé literenként 2‘40 6 „ „ 4-80 Amely üzlet a hatósági ecetet árusítja, köteles ezen körülményt a kirakatában je­lezni. Aki az előírtakon kívül más módon, más fokban hozza az ecetet forgalomba vagy a megállapítottnál indokolatlanul magasabb árat követel, kér vagy fogad el, az árdrágító visszaélések üldözését tárgyazó 1920. XV. t. c. és azt kiegé­szítő kormányrendeletek sze­rint büntettetik. Ezen árszabály kifüggesz­tendő és f. hó 5-én lép életbe. Debreczen. 1920. szept. 2. Kazinczy s. k. elnök.

Next

/
Thumbnails
Contents