Egyetértés - esti kiadás, 1920. szeptember-december (1. évfolyam, 1-85. szám)

1920-09-16 / 12. szám

1920 szeptember 10. L®. HÍREK BB Szeretném tudni, ha sok kárt tesz­nek a vadmadarak, mennyi kárt tesznek a jómadarak ? Biztonság a levegőben. Angol országi) an a forgalmi repülés első esztendejében a repülőtársaságok összesen 70,000 utast röpítettek szerte széjjel az országban és csak egyetlenegy haláleset történt. Sykes a jelentéssel kapcsolat­ban a következőket mondotta: — Meghódítottuk a levegőt és az első feladatunk az lesz, hogy a győzelmet kiaknázzuk a kereskedelmi légi forgalom érdekében. A statisztikai jelentés az angol eredményekről egysze­rű demonstrálása annak a ténynek, hogy a repülés veszé­lyessége a minimumra csökkent. Ogv látszik, az ember bizton­ságosabban ül egy repülőgé­pen ezer méter magasban, mint a nagyvárosok forgal­mas utcáin jártra. Az például, hogy júliusban New-York ut­cáin 62 embert ölt meg az automobil, éles ellentétben áll az egyetlen balesettel az an­gol statisztikában. Szükség volt erre az angol sikerre, hogy felkeltse a világ érdeklődését a kereskedelmi repülés iránt, amelyről ime ki­derült, hogy már nem is ve­szedelmes, Nagy élénkség a borpia­con. Az utolsó héten a bor­piacon nagy élénkség tapasz­talható. A' szüreti kilátások kedvezőtlenebbre fordulása miatt az óborok iránti keres­let jelentékeny mértékben megélénkült, úgy, hogy az óborokban emelkedés követ­kezett be a minden oldalról megnyilvánuló kereslet követ­keztében. Az ujborok iránt is nagy a kereslet, amellyel szemben azonban a termelők még tartózkodó álláspontot foglalnak el. Ha az esősre fordult időjárás ezt hátrányo- nvosan befolyásolni nem fogja, a szüreti üzlet is igen élénk­nek mutatkozik, amihez hozzá­járul az a körülmény is, hogy hordóval a legtöbb vidék el van látva. Az Országos Bor- kiviteli Szakbizottság legutóbbi ülésén huszonhétezer hekto­liter kivitelére adott engedélyt, ami az előző hónapokkal szemben emelkedést mutat. Illetékes helyen azt remélik, hogy a legutóbb kiadott ren­delet, amely a borkivitelt ide­iglenesen szabaddá tette, a kivitelre serkentőleg fog hatni. EG YE TJEJFt TJbJS Eg? vaggon búza — aján dékba. Szekszárdról írják, hogy Ifj. Leopold Lajos öcsénvibir­tokos a napokban értesítette Szekszárd város polgármeste­rét, hogy a szegény szekszár­di polgároknak, elsősorban el­öregedett napszámosoknak, öz­vegyeknek és árváknak egy vaggon búzát ad ajándékba. Katona hangverseny a Royalban. Holnap este 8—11- ig a vonós katona zenekar nagy klasszikus műsorral hang­versenyez a Roval-kávéházban. Belépődíj 8 korona, mely a zenealap javát szolgálja. Kicsit zokon vette. Egv kummunista bünpör tárgyalá­sakor előállott egy őszfejü tanú, Bodri Béni. Megkérdezi tőle a vizsgálóbíró: — Milyen hatással volt Ön­re, hogy a kummunisták bör­tönébe csukták? — Hogy ily becsületes fő­vel, tisztes életkorral bekerül­tem a kummunisták börtöné­be . . . bizon egy kissé zo­kon vettem. A Simonffy-utcai izr. elemi iskolában az előadások csak e hó 28-án, csütörtökön kez­dődnek. A lengyelek elfoglalták Wladimir-Wolinskijt. Bécs, szeptember 15. A Neue Freie Presse jelenti Var­sóból. hogy a 111. lengyel hadsereg csapatai elfoglalták Wladimir-Wolinskijt Rengeteg foglyot és zsákmányt ejtettek. Milierand és Giolitti ta­nácskozásai. Milánó, szeptember 15. Az Aix les Baiusi tanácskozások eredményét az olasz lapok meglehetős pesszimisztikusan fogadták. Megegyeztek abban, hogy Olaszország és Francia- ország külpolitikai politikáju­kat illetőleg nem kötnek egyez­ményt, de nagyobb kérdések­ben támogatni fogják egymást. Az olasz—-német viszonyt illetőleg áthidalhatatlanok az ellentétek, mig az Adria kér­désben bizalmatlanság ural­kodik. A corki polgármester állapota. Bécs: szept. 15. A Neue Freie Presse jelenti Parisból, hogy a corki polgármestert tegnap meglátogatta a fogság­ban egy barátja, aki elmondta, hogy a corki polgármester agó­niában fekszik. Két beteg­ápoló nővér ápolja, akik a legnagyobb gonddal veszik körül, de állapota már re­ménytelen. Az angol kormány nagyszabású fegyveres előké­születekét tesz a corki pol­gármester halála esetén vár­ható zavargások ellensúlyo­zására. Ukrajna külön békét köt Oroszországgal. Bécs, szept. 15. Itteni la­pok jelentik Warsóból: Le- viczky dr., Petljiura megbí­zottja, közölte, hogy Petljiura jegyzéket intézett Csicserin- hez, amely szerint Ukrajna külön békét köt szovjet-Orosz- országgai. Leleplezett áldetektivek. Tegnap éjszaka a Csapó­utcai részen több korcsmá­ban és éjjeli mulatóhelyeken megjelent két fiatalember és detektivnek adván ki magu­kat. sorba igazoltattak min­denkit. A Veres-utcai éjjeli mulatóhelyen már ^szigorúb­ban“ jártak el; ott a vendé­geket meg is pofozták, mert nem elég gyorsan igazolták magukat. Nagy hangon kiabál­tak és mindenkit lecsukatás­sal fenyegettek. A nagy zajra előkerült néhány rendőr, kik rögtön látták, hogy áldetek- tivvel van dolguk. Lefogták mindkettőt, bekísérték őket a rendőrség központi ügyeletére, hol kiderült, hogy az egyik suszter legény, a másik meg lakatos. Védekezésül azt hoz- hozták fel. hogy csak szóra­kozásból adták ki magukat detektiveknek. A furcsa szóra­kozásnak még komoly követ­kezménye lesz. leinsszÉii HÍGÍT újjáalakítják K0L0SNÉ nyakkendő- termében, Rákóczi-utca 23-ik szám. Piac utca 79. sz. Kohn Heién kaiapszalonjában legújabb bécsi modellek után velour-, filc- és bátsonykalapek 1 formálását, festését jutányos árban — öt nap alatt — készít. :j színház í:| A Csokonai-szinház műsora : Szerda: Sylvió kapitány. Dráma 3 felv. Csütörtök: millió. Bohózat 5 felvonásban. Péntek: Falu rossza népsz. 3 felv. Szombat: Sylvió kapitány, dráma 3 felv. Vasárnap délután: Fala rossza népsz. 3 felv. Vasárnap este: Sylvió kapitány dráma 8 felv. Hétfő : Vasgyáros színmű 3 felv. Uj bérlők. A bérletek kivál­tása ma kezdődött meg a Csokonai-szinbázban. Mint ér­tesülünk. már számos uj bérlő is jelentkezett, akiknek eddig nem volt bérletük. Második színház Szegeden . A szegedi Belvárosi Mozgó részvénytársasággá alakult át és helyiségében megnyitották a második szegedi színházat. Az uj színház kis operetteket és egvfelvonásos vígjátékokat fog színre hozni. Honthy Hanna gázsija. Honihy Hanna, a volt debreezeni sz«b- rette, igen érdekes levelet irt a Színházi Figarónak. Ebben el­mondja, hogy a következő felté­telek mellett szerződött el a bu­dapesti Revü-szinházhoz: 132.000 korona fix évi fizetés, megfelelő tulfellépti dijak, két havi fizetéses szabadság nyáron és 40. illetve 80 százalékos hozzájárulás a ruha költségekhez. Ez egy évben többet kitesz, mint 200.000 korona. A bérletek kiadása meg­kezdődött a Csokonai-szinház előcsarnokában s 'szeptember 20-ikáig tart. A falu rossza, a legszebb népszínmű, pénteken este ke­rül színre a Csokonai-szinház- ban. Jegyek már előre vált­hatók. Millió című pompás fran­cia bohózatot játszák csü­törtökön este a Csokonai Színházban. Csupa derültség, csupa kacagás minden jele­nete s mindvégig nagyszerűen szórakoztatja a közönséget. Az előadás iránt, amelyre nagy gonddal készül a víg­játéki személyzet, nagy ér­deklődés mutatkozik. Puha gallérok, kitűnő fehérneiniiek FRANK EDÉNÉL, inegyeházmelleit Bíinos csókok rakja cimii szenzációs regény megjelent Hlrdatések felvétatnak az ,.E«y«tért*s“ kiadóhivatalában.

Next

/
Thumbnails
Contents