Egyetértés - esti kiadás, 1920. szeptember-december (1. évfolyam, 1-85. szám)

1920-09-16 / 12. szám

4 JBIG YE TM JR TMS 1920 szeptember lő. Í r* ,n*r « » mv ■ S PO RTJK MAFC—BEAC 1: 0. A két egyetemi csapat találkozása a rutinosabb műegyetemi csa­pat győzelmével végződött. DMTK—NyTVE. Élénk érdek­lődés előzi meg sportkörökben a NyTVE vasárnapi vendégszereplé­sét. A NyTVE a MTK-val 4:1, a BTC-vel 2:0 jó eredményeket érte el. igaz viszont, hogy a nyíregy­házi bujtosi pálya lényegesen kisebb, mint a debreczeni pályák és igy a NyTVE legénységének állóképessége erősen próbára lesz téve. A DMTK most igen jó for­mában lévő csapata legerősebb összeállításban áll ki, hogy a baj­noki pontokat megszerezze. A két csapat találkozása mindenesetre a szezon egyik legérdekesebb mér­kőzése lesz. Felhívás. A DKASE el­nöksége felkér mindenkit, aki a DKASE tagjai ellen akár a kummunizmus, akár a román megszállás alatti magatartá­sukra valami terhelőt tudnak, jelentsék írásban az igazoló bizottság elnökénél, Darvas Miksa kereskedő (Piac-u. 34.) A DTE Szolnokon. A első bajnoki forduló a DTE-nek juttatta a legérősebb ellenfelet, a Szol­noki MÁV Sport egyletet. Gerö centerhalf távozása erősen meg- handicapolta a DTE csapatát, azonban a DTE vezetősége úgy segit a hiányon, hogy a center­half helyére Fejért, a reprezentatív hátvédet állítja, aki ezen a helyen is bizonyára elsőrangút fog nyúj­tani. A balhátvéd helyén az ifjú­sági Rótt játszik, aki már is jó­formában van. A csapat többi tagja változatlanul régi játékosok­ból áll. Ismerve a DTE csapatá­nak lelkes küzdő képességét, nem tartjuk teljesen kizártnak DTE a győzelmét. Birókfildés. A biróküldő bizottság a vasárnapi bajnoki mérkőzésekre a következő bí­rókat küldte ki. DMTK—NYTVE: Weinréb Dezső (DTE), DVSC— DNYSC : Kerekes Géza (DMTK), Kisvárdai S. E—DEAC: Sze- gedy Gyula (DVSC), DTE Szolnoki Máv. S. E.: buda­pesti bíró. II. osztályú - mér­kőzések : Nyíregyházi Törek­vés— Hajdúnánási A. C. : Ör­vös (NYTVE), Kisújszállás— Szolnoki Nemzeti Sport Club: Zempléni Gusztáv, Török- szentmiklós—Nádudvar Ka- czander Miksa (DTE). jó keresetre tesz­nek szert, ba az Egyetértés napilap darusítá­sával foglalkoznak íestő-talenti esi 15 m Materie«. — Az Egyetértés tudósítójától. — Nagy, világhíres festők a Munkácsyak és a sok más nagyok élettörténete jutott eszünkbe, mikor az alábbi esetről hallunk. Egy debreczeni ur, szenve­délyes műgyűjtő járt a na­pokban a külsőségen, hol va­lami régiség után kutatott. A keresett címet rosszul mon­dották neki és már, mint a szenvedélyes műgyűjtők, fáradságot nem ismerő ambí­ciójától kitelik, szinte házról- házra járt azon a környéken. Eljutott igy a Hortobágy-utca 3. szám alá. Itt egy nagyon szegényes kis odúban, egy kofaasszony lakásában való­ban ritka felfedezést tett. Egy 15 éves fiúra talált ott, aki rajztábla fölé hajolva szorgal­masan rajzolgatott. Kiforrott, • kész rajzok, nagyszerű képes- I ségekre mutató festmények he­vertek körülötte. — Mi vagy te, ki vagy te fiacskám ? — kérdezte tőle meglepetve. — Én kérem átossággal Szepesi Gyula vagyok, — vá­laszolta. Apám, anyám nincs. — Mivel foglalkozol? — Én kérem kondásgyerek vónék, — beszélte a íiu. Disz- tókat őriztem a határban, de minditig nagy kedvem vót a rajzoláshoz, hát a hízók mel. lett pingálgattam. Egyszer meg­látott egy ur, oszt kiváltott a kondásságből, oszt ide adott ehez az asszonyhoz, hogy rajzolgassak. Nem kell már disztőt őrizni, csak rajzolgatni, festeni. Jobban is szeretem, mert nagy kedvem van hozzá. A műgyűjtő ur megnézte képeit. Azt állítja, hogy nagy­szerű talentum van a fiúban. Egy kis iskolázás után első­rangú festőművész válna be­lőle. Az illető azonban, aki eddig támogatta, elutazott és most a fiú támasz nélkül van. A maga részéről segítette pénz­beli adománynyal, de talán akadna egy jólelkü mecénás a kis kondás fiú számára, kiben ki tudja, milyen ősere­deti talentum lakik! Minden magyarnak! A magyar irredenta és kultúr- törekvéseknek most megjelent kitűnő müvei, melyek a sajtó osz­tatlan dicséretében részesültek, elterjedésükkel igen fontos szolgá­latot tesznek területi integritásun­kért vívott harcunkban és a ma­gyar jövőnek nemzeti alapon való kialakulásában. Erhardt Ernőnek nagyszerűen megoldott „ Magyar irredenta“ albuma, amely pompás réznyomásban, hat bekeretezésre szánt örökbecsű mülapot tartal­maz, 120 kor. — Csiszár Gézának „Nemzeti létünkért“ cimii, a ma­gyar kulturtörekvések serkentésére alkotott mesteri faliplakettje — 52X70 cm. mahagóni fára erő­sítve, alabástrom öntvényben 650 kor., Terrakottában 1300 kor., ci- celált antik bronzban 3500 kor. Láda és bérmentesítés 50 kor. — Az irredenta érem joujou és broche alakjában is, antik bronzban 25 kor., ezüstkerettel 50 kor., tömör ezüstben (12 gr.) 200 kor., nemes márványlapra erősítve, mint mű­vészies levélnehezék 50 kor., ezüst­keretes 75 kor., tömör ezüst 225 kor. A magyar kulturérem ugyan­ilyen kivitelben és árakon. Ékszer­számba menő művészi ötvösmun­kák ! A magyar irredenta és kul- turbélyeg százanként 20 kor., — Állandóan használjuk! Magyar irredenta“ és ,Magyar kultúra" magyaros stylü pompás bélyeg­plakettek 7X12 cm. alabástrom öntvényben, párja 25 kor. Bér­mentesítés minden műtárgyért 2 kor., levélnehezékért 9 kor. — Megrendelhető postautalványon : Tolnay könyvkiadó művészeti in­tézeténél, Budapest, II. Zivatar-u. 14. Könyv- és műkereskedőknek 12—13 k. p. 25. Csiszár plakettje egyenkint is. Az érem kirakatpél­dányai bársony passe-partoutban­ü ieobecsesebb alteimi «Érti A nagyobb müvek értesítője minden megrendeléshez csatolva. Legtöbben olvassák, tehát a legnagyobb sikerrel ve­heti igénybe az EGYETÉRTÉS apróhirdetéseit. Miért? — Mert kivételes ked­vezményként egyszeri díjszabásért egymásután az „Egyetértés“ esti kiadásában "és az „Egyet­értés“ reggeli számában, tehát napéi kétszer jelenik mg! Apróhirdetések és mindennemű hir­detések feladhatók az „Egyetértés“ részére a kiadóhivatalban: Ferencz József-ut 26. sz., !. em., a „Színházi Figaró“ szalonjában (ref. bérpalota) és a „Méliusz“ könyvkereskedésben. ......................................... Tankönyvek az összes iskolák számára, a legújabb kiadásokban kap­hatók, mindenféle iskolai szerek, rajztömbök, körzők, vonalzók, füzetek, irótollak és iró- és rajzszerek a leg­olcsóbb napi árban szerezhetők be Debreczen sz. kir. város és a Tiszántúli ref. Egy- házker. tulajdonát képező „MÉLIUSZ“ könyvkereskedés zenemű-, papir-és irószerkereskedésében DEBRECZEN, Ferencz József-nt (Piac-n.) 26. sz. ■ mnurmi r enw j nvrwTraTrrjrrirrt Debreczen város ér « Tiszántúli ref. efiybázker. könyvnyomda-vállalaté L APRÓHIRDETÉSEK IsráhlrditéMk állt httkSinipolron 10 izéit 10 korona, minden további iz« 1 kor. Vuárnip 10 szóig IS korona, minden további ni 1 korona SO fillér. Vai- tagabb betűkből áradott izavtk kétszereem Sasinak felszámítva. Vidékről hirde­tési díj poatabélyagekbon la bakflldható. Hirdetéseket mindenkor déli 12 érái« kórjuk féladni. Talofon szám ■ 4. [® 42 éves rtö házasságot kötne füg­getlen jobb emberrel, kinek hűséges gondozója lenne. Cim „Jó gazdasszonv* a kiadóban. 3596 Friss élesztő kapható a reggeli órákban Rosenthal Sándornál Csapó-u. 19. sz. 3541 Teljes ellátásra egy-két iskolai ta­nulót elvállal intelligens család. — Si- monfty-u. 54, Keresztépület. 3580 é Kifutó tiu Böhm vendéglőbe, Árpád tér 10. szám alatt, teljes ellátás és fi­zetéssel azonnal felvétetik. 3595 Elveszett szombaton délután Kovács Mária névre szóló vasúti arcképes iga­zolvány. A megtaláló vigye Boldogkert 14. sz. alá. 3598 Géplakatos-tanulók és segéd, ki vegyes vasmunkákban járatos, felvétet­nek Nyil-u. 16. 3592 Ács- és nádmunkára tanyára mestert keresek. Péterfia-u. 63. 3590 Konyakos, boros üvegeket magas áron vesz Balassa csemege-üzlete, Piac­utca 28. 3594 Egy pénztárnoknő felvétetik Csil­lag Adolf rövidáru nagykereskedőnél, Bádogos-u. 1. 3593 Sárga-viaszt bármily mennyiség­ben napi áron vesz Grósz Nagy Fe­renc Aranyegyszarvu gyógyszertára (színház mellett). 3423 , Mustot veszek, hordót kölcsönzők. Értekezések délután, Poroszlay-ut 10. Telefon 273. 3528 Egy egészséges, jól bútorozott szobát keresek, esetleg ellátással. — Gazdáaz. Cim a kiadóban. 3546 ELADÁS Egy szekér takarmánytök eladó Simonyi-ut 34. szám alatt. Értekezni Egymalom-u. 6, keresztépület. Ugyanott sertésnek való apró és sérült krumpli eladó. 3597 Tölgyfahordók 100 litertől kezdve 700-ig maximális áron alul kis menv- nyiségben is eladó. Bethlen-u. 10. szám alatt. 3431 Gyermekkocsi, keveset használt, sötétkék férfi öltöny, másfél méter fe­kete posztó eladó. Cim kiadóban. 3577 Smoking,.egészen uj, eladó. Péter- fia 66. 3591 Két fejős tehén eladó. Árpád-tér 12. sz. 3599 Vaskerítés jó kivitelben eladó. Ár­pád-tér 12. 3600 Villamos világítási és csisÉMÉtósÉet vállal Földes Sándor Hatvan u. 18. Telefon 210. Mindenféle szerelési anyagok kapha­tók. Viszonteladóknak engedmény. Felelős szerkesztő: Dr. SZATAI FERENC. Kiadja: Debreczen sz. kir. város is a Tiszán­túli református egyházkerDletkönyv- nyomda-válialata.

Next

/
Thumbnails
Contents