Egyházi Tudósítások - függelékül a Religio és Neveléshez, 1841. 1. félév (2-26. szám)

Rolosvári kisdedóvó intézet 28. takarékpénztár - 61 Konstantinápolyi processio - - - 6 Kontsek György ______ 215 Koós József - - - - - - 89 Kopácsy József Veszprémben 27. 41. — Budán 71 — levele Pestmegyéhez 33. — körlevele 137. — nyilatkozása a’ Fő Rendeknél 16.5. — adakozása a’ sümegi égettek- nek 169. — isteni tiszteletet tart Pozsonyban 199. Bécs- be megy 209. Borbély Antal j - 216 Korizmics Antal - - - _ _ 207 Korsós József - - - - - 84 Ko vács József ------ 1 Ko vács Miklós püspök’ adakozásai - 84. 153 Kovács Tamás j ----- 20 Könczöly Ferencz’ hagyománya - 207 Krancsics József - - - - - - 41 Kreminger Antal - - - _ - - 41 Kremlicska ______ 209 Kremm János ______ 216 Krisztina Spanyol királyné esdeklése _ _ _ 134. Kruplanicz tb. - _ _ - _ - 45 Kuklói egyház* kicsinositása - - - - 19 Kutaisban a* katholikusok templomot építenek - - 192 Kölni tudósítások - - - 8. 29. 181. 202. 219 Könyvhirdetés - 40. 56. 168 Kőszegi kórház ______ 113 Köves János ______ 180 Külföldi hirfüzér - - - - - . 88 Lackenbacher Henrik, Bemard és Jakab - - - 3 Laky Károly - - - _ _ 41 Laurencsics Péter - _ - - _ 83 Lemberg - - - - - - -64 Londonban kath. templom épül - - - - 31 Lonovics József püspök' leveleTemesmegyéhez 121. fára­dozásai a' temesvári iskolára nézve 169. Romában tar- tózkodta ______ 217 Luzern cantonban elvfordulat - 210 Maisch Jakab _____ 162. 195 Majthényi Adolf. - - - - _ 18 — Antal - - - - - 20. 121. 203 Malda-kyros abyssiniai missionarius - 101 Máltái rend’ reménye - - - - - 211 Mathew atya - - - - - 24 Megyei határozat 9. — közlések - -46. 155. 199. 298. 215 Mehdi uj próféta ______ 183 Mérey Sándor ______ 170 Mestrovics József - - _ _ - 83 Meszner József ______ 207 Miskolczy Márton 20. 121. 155 Morvaország ______ 126 Mravinecz Pál - - - - _ -83 Munk S. - - - - - - 16 Munkácsi megyés püspök - - - - 62 Müller Hiisgen' helyébe rnegválasztatik _ _ - 184 München-freisingi névkönyv 127 — tudósitás - - 200 Münster 8. münsteri aspiránsok _ _ _ _ 187 Nádasdy Ferencz püspök’ levele Pestrnegyéhez 65. és 76. — jótévősége 170 Bérmál _ 199 Nalepka János ______ 1 Nagy János ______ 161 Nagyváradi jótét 89. Mater Dolorosa 153. academiai ünnep 153 kálvária-szentelés _ _ _ _ 177 Napkeleti nyelvekre serkentő alapitvány - - - 3 Necrolog. Andruehovics 2. Kovács Tamás 20. Bede József 25. az esztergomi főmegyében 1840 meghaltak 28. Top- pler György 4G. Orbán Antal 56. Tarkovics Gergely 62. Kerekes Károly 70 Voloszán Bazil 70 Róth Mihály 112. Kotró Pál 119. Seidemann Ferencz 119. Filler Mi­hály 119, Horvatich Mihály 126. Slozanek Richard 126. Szál ay Mihály 155. Korbély Antal 216 Nehiba prépost ______ 755 Nemes János ------ 161 Németh György 145. — János - 207 Népnevelés _____ 52. 114 ■Nyílt levelezés ----- 8. 213 Ocskay Antal püspök’ atyai látogatása í 79.megjelenéseRozsnyón 199 Olaszországi tudósítások - 40. 144. 190. 201. 210. 217 Orbán Antal -j- - - - - - -56 Oroszország _ _ - 5. 14. 20 120. 128. 222 Palkovics Károly - 45 Palotai egyh. kerület , lelkészeinek jótevősége - - 179 Palugyai Imre - - - - - -115 Párisban ncsötörtöki szertartás 203. a’ lyoni érsek áltveszi a’ bibornok-kalapot _____ 203 Pécsi nyilványos ájtatosság 46. tudósitás - - 114 Pelsőcz - - - _ - - -19 Perger János _ _ - 119 Pesti vakok’ intézete 61. böjti ájtatosság 71. polgárkórház 61. gyermekkórház _____ 155 Petrik Ignácz ______ 207 Philosophiája a’ kath. egyháznak _ 145 Pogány Béla - - - - - _ 170 Popovics Arzén ______ 161 Poroszország - - 40. 63. 165. 184. 202. 212. 217 Pozsony 63. pozsonyi kisdedóvó intézet 19. mulatság 72. városi kórház ______ 207 Pritzel István _____ 2. 126 Prybila József ______ 121 Pyrker László _ _ - - 43. 114 Rácz József - " - _ _ -41 Ráczkevei tudósitás ö Felsége’ jótékonyságáról _ - ,193 Ránolder János _ - - - - - 17 Razel József beiktattatása _ _ _ _ 185 Reisinger János _ _ _ _ _ -41 Richter Alajos ______ 199 Roder Alajos ______ 162 Roma ______ - 48 Romában a’ spanyol papságnak adatott audientia 201. Bona­parte Luczian’ leánya apáczává lett 202. romai kath. rel. academia - - - - - - 25 Rosenbaum és Biunde _ _ _ _ - 212 Róth Mihály f - - - - - - 112 Rózsa Ferencz 17. hivatalkodása ’s jótevősége - - 185 Rozsnyói káptalani helyettes’ válasza Gömörmegyéhez 129 ünnepély - _ - - - 198 Rudnyánszky Flóra bárónő" adakozása - - - 169 Rumy Károly - _ _ - - - 121 Ruszék József ______ 113 Sághy János 170. — Salzbacher J. megtiszteltetése 29. —■ Sámuel Alajos 71. 162. — Sáros vmegye’ határozata a’ vegyes há­zasságok’ügyében 115. — Schweiz. Házassági pörök’s elvá­lások S.Jesuiták 21. zugi rendelet 21. Schaffhausen 128. aar- gaui események 150. 156. 165. 171. 181. 195. 199. 210. — Scitovszky János püspök’ alapítványa Tolnán 1 intézkedései a' megyében 28. ajándéka Brassón 43. iskolalátogatásai 114. adakozása Szegszárdon 153. adak. a' Baranya megyei fog­házra 154. a'bonyhádi kórházra 154. Aprilis’ 19kén Pécsett^löO. zászlót szentel216. - Seidemann Ferencz -j* 119. — Slozanek Ri­chard -f 126. —Sólyomvári F. 43. — Somorjai tudósitás. 215. — Spanyolországi tudósítások 164. 202. — Spécz József indítványa 416 — Stáhly Ignácz 83. — Stakelberg gróf 120. — Statistikai adatok Galicziáról 4. Oroszországról 5. 14. Poroszországról 8. 217. Hollandiáról 16. Pestről 27. Kolosvárról 27. Budáról 47 Pozsonyról 63. Szombathelyről 63. — Sujánszky Antal 195. —- Sümegi szerencsétlenség Í69 198 — Svédországban az upsaíai templom 16 ). — Syriai tudósítások 201. 213. — Szalay Imre 43. Mihály f 195. — Szaniszló Ferencz 145. 162. — Szász-Coburg hgné’ alapítványa 155. — Szathmári kanonok 155. — Szegedy Kilít 149. — Székesfehérvári jótét 61. ünne­pély 161. — Sz. István’ tornya magyarországi kövekből épít­tetik 180 — Szepes vmegye’ fölirata ö Fölségéhez 69. — Szerzetes rendek 9. 10. 109. — Szigeti mulatság a’ szegé­nyek’javára 86. Szobovics Alajos’uj miséje 162. — Szombat- helyi megye 63. emberbaráti egyesület 86. — Szűcs István 113.— Tanitó intézet’169.—Tarkovics Gergely "j* 62. — Temesvári ly- ceum’ építtetése 169. — Tersztyánszky Imre 170. — Tillesch Antal 207. — Tillmann Mihály 18. — Tolnai alapitvány 1. — Tornor János 43. — Toppler György 46 — Tóth József 170. Törökország 6. 183. — Trieri tudósitás 212. — Tvrdy István 115. — Udvardy Ignácz 43. Ungvári papárva nevelő intézet 2. — Ung megye’ határozata a’ vegyes házasság’ tárgyában 87. — Uj próféta Arabiában 183. — Upsalai székesegyház 160. — Váczi tudósítások 169. — Vadányi József 207.— Vakok’ intézete Pesten 61. — Válasz a’ korszerű kérdésre 57. — Vasmegyei jegyzetei 99 — Vass László’ megtiszteltetése 25. — Vegyes házassági ügy 44, 49. 57. 59. 65. 69. 73. 76. 80. 86. 87. 97. 99. 115. 116. 121. 125, 129 133. 137. 145. — Vesz­prémi káptalan’jótévősége 169. —Viber József 45. — Vidéki közlések 179 —Voloszán Bazil •{- 70. Wagner kanonok 155. — Zágrábi tudósitás 72. 90. hírek 120. — Zichy Domokos 20 föl— szenceltetése 169 beiktattatása 198 —Zichy Edmund, Károly, Ödön 170. — Ziinmermánn János 180. — Zombory János 1. 84. 155. — Zsarnóczai biztositó intézet 2. — Zug canton rendelete 21.

Next

/
Thumbnails
Contents