Ellenzék, 1944. augusztus (65. évfolyam, 172-197. szám)

1944-08-18 / 186. szám

o ELLENZÉK 19 4 4 a u () ii s / t ij s 18. kiterjesztettek a remlorsé*» Jegyi e rítus? n ii lut i j o «* <i t Ihulupesten és környéken ni n.\ri'.sr, nugiH/Uis in ivt­T'-Jii “ \"î < i\ «.>» t\ , :i m k i V rtvliüi<il -mg SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZET fíoiWsváltali a pesti l't'i.rl :j jvvst i IY>1. iipit <nv -> 1 )| !m­fi * t in I n v * -i >i 1 ! I I \ / n t l>l>i IöLK ■ >> Hull, hoţiY ;i I ('Udoi '-ép' inu kodé■m'' nők. le hiHirsob kJ»'■ ?m Nk cl köve') - ’kor a to>t tonói tok a lakóimig- s7ximM\i ős vtvjrvonbifct iniságúra «."»?*- kodéi rendőrt mog^tánva 1ft;\k és élnt- ve>';7óÍvcsőn nu\g obe-s: Ldték. \ roiui- örmg- fokozoltahi) vedelnie éi’deké- )■ .'•n é< a hál>0: nval el idézett perui- kivnli viszonyokr a való tekintet tel, a minisztérium 'J3iJ0- 1944. M. K. sz. reiixle let ével további Int ezkeidesi.v a m. kir. rendőrség a budapesti fOka- p kányáiig egész illetékes-égi terüle­tén a re-n> iiM'>éyr fogy v erhaisiznú la t á t kiterjesztette és úgy rendelkezőt. Ivory a rendőrség’ fegyvei’használaU joga n»a k t erjed'?' mere vena tik ózó! a g a csendőrségi szolgálati utasítá'kan foglalt rend-elkeziéseik az Irányadók azzal a kiégő sziké'■-•sei, higgy a rend­kívüli f egy veiha^znáilati joigicrt is al­kalmazni kell. Gépkocsi^ Szólás a Hunyadi-téren KOLOZSVÁR, augusztus IS. Két forgalmi bal eset történt csütörtökön Kolozsváron. Az egyik bale et áldozata Zilahi Sándor Szondi-nVca 28. szám alatt lakó 53 éves fakereskedö, aki amint a Hunyadi-téren át akart menni egyik oldalról a másikra, egy gépkocsi elgázolta. V szerencsétlenül járt embert a helvszinre kiiii- vott mentők részesítették elsősegélvhen s meg állapították, hogy fején, arcán és karján szen­vedett súlyosabb zuzódásokat. Beszállították a sebészeti klinikára. A mű ik baleset a csütörtök délelőtti légi­riadó alatt történt a Honvéd-utcában. Metis Géza. Téglás-utca 61. szám alatt lakó 63 éves munkást egy lovasszekér elütötte. Az öregember a lábán és fején szenvedett kisebh-nagyobb sérülé eket. A mentők az első segélynyújtás .után őt is beszállították a sebészeti klinikára. A két gázolás ügyében a rendőrség vizsgálatot inditott a felelősség kérdésének tisztázására. As ELEE^ZEK tábori post áj a SZÉKELY István honvéd az A. 758. rá- bori postaszáinról üzeni s:üleinek, roko­nainak, egy barna kislánynak és borálai- nuk, hogy szabadságáról szeráncsésen meg érkezett állomásáé'yére, jól van és az igért leveleket várja. Sokszor csókol min­d.enkit. BITAY József őrvezető a P. 244. tábori postasiámról üzeni Kolozsvárra Erzsiké­nek és ismerőseinek, hogy jól van, egész­séges és leveleiket nagyon várja. FARCZÁDI Lajos őrvezető a P. 244. tá­bori pos aszúmról üzeni Kolozsvárrra is­merőseinek, hogy jól rotn, egészséges, le­veleiket várja. BULUCZ Károly honvéd a P. 244. tá­bori postaszámról üzeni hoz.átartozóinak, hogy jól van, egészséges, mindenkit sze­retettel üdvözöl és leveleiket várja. GÁLFALV1 Géza őrvezető a P. 244. tá­bori postanzámról üzeni Szászlekencére nagybátyjának és ismerőseinek, hogy jól vpin, mindenkiş üdvözöl és leveleket vár. LÁSZLÓ Sándor honvéd a P. 244. tá­bori postaszámról üzeni Kolozsvárra szü- lemek, tentvéreimek és Ibikének, hogy jól van, egészséges, mindönkit szeretettel üd­vözöl és kéri, hogy minél többet Írjanak. KOMÁROMI Jóyej tizedes, OROSZ Zoltán őrvezető, BŐHM János szakarzve- zető, GYŐRI Mihály tizedes, LENHARDT József borivód, NAGY Ferenc honvéd, BÓKA Pál őr vezető, LETMÉRI Gyula honvéd, BÍRÓ Béla tizedes, ZUBOR Jó­zsef őrmester. NÍlKLóSI Imre őrvezető, BÁZSA LOVÁSZ István hátvéd, VERESS Ferenc honvéd, POSTA Jenő honvéd, M AGY ARI József őrvezető, CZILLER Já- 77cl honvéd, KISS László honvéd és BU­DAI József a B. 593. tábori pospaszámr-ól üzenik szüleiknek, feleségeiknek, gyere­keiknek és hozzátartozóiknak, hogy jól vannak, egészségesek ás sok levelet vár­nak.. BOGÁTI FERENCZY Béla honvéd az A. 178. tábori postaszámról üzeni hozzá­tartozóinak és ismerőseinek, hogy jól van, egész égés, leveleket vár. BALLÓ Árdpád őrvezető a C. 688. tá­bori pete cos zúmrnóV üzért Magyardécsébe szüleinek, testvéreinek és menyasszonyá­nak, harm jól van. mindnyájukat sczere- tetei csókolja, leveleiket várjg.. FÜSTÖS Elérni honvéd az M. 415. tá­bori postaszám/ról üzeni feleségeitek és két cctenmtekénék, hogy jól van, egészséges, szeretettel mákalja misndnyágukat és kért, hogy minél többet írjanak. Kávád* Afodby f fiuufsUi.cH^ frrvcróittoffif ndall fövAlvi fi 1 fnf 41-ál KOLOZSVÁR, augusztus 18. A .színházi világiban ás síjfélkörökben országszerte fokozott érdeklődés várta a Nemzeti Szinihay. évadnyitó társu!ati ü ti ét, hogy Kovách Aladár, ez uj igazítja ó ismertesse azokat az. elgondolásait, amelyeket a szóin ház vezetésében érvé nyesi terii kivárt. A vzinház valamennyi tagjának, a légi és az újonnan sze'zöd-toelt mü\-s üknek, vy la miint Mester Miklós kultusztmimósz érj áll imUtkámak a jelen étéiben mondotta el Kovách Aladár a jövő évi, vagy pon­tosabban szólva, a következő externdökre szóló pro£* amját. Nagyvonalú, h tásos és ki iinő légköt t teremtő beszédében 'kijéleaiLtte, hogy a Nemi? éti Színház nem vesz réitzt a óni­xánszói'házak versenyében, nagy örökségé­vel verseny felett áll, minőségi munká­jával értékmérő az egész magyar színházi világra. Nem lehet ká'£ érleli szí' ház, de höziha ja a kor legforr dalmiibb drámai mondanivalóját. Meg kell őriznie ■?. mű­vésd atmoszférát, nehogy hivatalnoki ro­botként vójezzélk munkájukat a színészek. A továbbiakban elmondotta Kovách A’a- d'áír, hogy újból életre hívta a dramatur­gok munkáján kívül a drámabiráló bí­zó tságot. Tagjai kiléte és száma titkos. Ezt a bizottságot minden évben megújít­ják. A N.mzetihez benyújtott cLrabo.-cat ez a bizottság bírál jo el. Uj és komoly megbecsülést érdemlő :erve Kor ár h Ala- diáirnok, hog>7 írói a'apot létesít az ab­szolút becsű, de közönség-óik erre nem számító müvek jutalmazására. E-zzel re- mjányit nyújt arra. hogy irodalmi értékű munkák is megkapják .z értékükhöz mért tisz elet dijat, s az irck számára kijáró összeg nem függ majd egyedül attól, hogy há|iy néző váltott jegyet az előadásra. I Ezt az irói alapot uigy akarja növelni g Kc.oách A3 dár, hog>T a mégha't klasszi- 1 kusek előadái ai. u án is bizonyos száza- I léku tant'krre f: r.e-t be az -lap céljaira. I Épp uey a színészek jövedelmét is. amely I az állami szinrázakmáJ feltűnőé? ala­csony, rendezni é? jelentékenyen növelni akarja az uj igl zgató. A Magyar Müve- lődiés Hárétan 1 rtot1 előadásekat ezen­túl külön díjazza. Vénül a magyar írók­hoz szóit, kérve hogy ne vonuljanak emiigiráoíóba és ne hagyják cserben a ma­gyar színházat. A társul .ti ülést Ki s Ferenc vezette be Kovách Aladár üdvöz'ősével és Mester 1 Miklós áMamtit-kác rövid beszí'de zár.a be. Nyilvánosságra került az évadnyitó tár­sulati ülés alkalmiéból az uj tagok név­sora is. Mindervekeilött ki kell emelnünk azt, hogy a pestó Nemzetihez szerződött Fül&p Ki.- ó, aki tavaly még az évad első feléiben a kolozsvári Nemzeti Szónház drámai hősnője volt, valamint tagjai közé szerződtette Kovách Aladár Török Erzsé­betet is, az országosan ismeri kolozsvári ('löa-dóímüvésznöt. Szakács Miklós is a pesti Ni-mzetihez ,szi /Adöt., tehát nem jön Ko'Ozsváii ra. Egyébként uj vagy visz- sz'.'-z1 rzödött. tagj.V.i a Nemzeti Szánház- mak: Dayka Margit, Szeleczky Zita, Vaszary Piri, Turay Pda, Zala Karola, Sztlassy László, Toronyi Imre, Gárd\ <y La­jos, Bámhidy László s a fiatalok kőiül: Pápay Klâr"., Fábián Eszter, Kosztolányi Bioniszláv. Két állandó vendége lesz a színháznak, mindík tő Kolozsvá ról: Mi- hályfi Béla és Görbe János. Ugyancsak ven dórikéin t rendez miajd Pesten Tom-pa Mik lók, ? kolozsvári szív ház rendezője. Végül teljesen elhódította Kolozsvárró a pesti Ne-miceti Varga Mátyást, akit első diszletterv-zői és szcenikai felügyelői mi­nőségben szerződte'ett az uj igazgató. Amint Mihályfi Béla, Görbe János ép Tompa Miklós Pesten vendégszerepel, m/ajd úgy fog Varga Mátyás vendégként a ko'ozsvári színháznak dolgozni, vagyis ez operák és a nagy p-ózai bemutatók drezletei továbbra is az ő tervei után ké­szülnek. A színház műsoraként Kovách Aladár harminc magyar és hatvannégy külföldi mü cámé: adta meg. A 94 darab nyilván, nem egy esztendő nrogramj:., hanem csak 4—5 év alatt kerülhet bemutatásra. Az előadásra szánt miagva'- müvek sorában egyrészt a sek régi klasszikus szerző: Csokonai, Vörörm.arty, Kisfaludy Károly, Eötvös, Csiky Gerrgely, Szigligeti munká­ja. másré-zt a m>ai szerzők köz az er dé­livek többsége kelt feltűnést. Bá’1<ffy Miklósnak ..A nagvur“ cinmü darabjával kezd a sziinház, azután sor kerül Asztalos I- vá:n. Rözödi György. Jékely Zoltán, Kós Károly, Sz'-bédi László, Tamási Áron é1? Wass Albert darabiára. Az e'őadasra ki­tűzött külföldi müvek és szerzők névsora Kovách Aladár fölénye; világirodalmi is­mére. eire és kitűnő Ízlésé e vall. A hat- vanné^ darab cime a világ drámairoda - írónak javát öleli fel. nagv várakozásokat cs;??zva fel a pecti Nemzeti Színház kö­vetkező évadja iránt. Munkások nyomában : „Akinek a szép és a jó iránt érzéke van, ha egyszerű munkát is kell végeznie, a tökéletességre törekszik“ Egy kőműves beszél szakmájáról, önmagáról és az életérő I Kolozsvár, augusztus i8. (Az Ellenzék I munkatársától.) A háború kellős közepén va- I gyünk, itt is. őrt Is romok tornyosulnak, de 1 azért mindenütt tovább folyik az élet. Az . I c>rok élniakarás, az ősi ösztön őzt, kerget’.. I hajszolja az embereket és a rontok helyébe I lassanként uj alkotások születnek, újra meg­indul a vérkeringés, újra vidrám kacaj csen­dül. Az acélos munkáskezek keményen for­gatják a szerszámot, s ha időnként veríték ül ki a homlokra, rövid időre megpihennek, erőt gyűjteni. U'tunk egv ilyen helyen veze­tett keresztül és egy pillanatra megálltunk, hogy tekintetünkkel végjgsimitsuk derék munkásbajtársaink arcát, hogy gondolatban megveregessük az izmos vállakat. 10 órás munkanap... Napbarnitott arcú kőműves szakmunkás vezeti a munkálatokat. Amint észreveszi ér­deklődésünket, közelebb lép. Cigarettával kí­náljuk, de nem fogadja eb Nem dohányzik pünkösd óta. Erős akarattal lemondott a do­hányzásról. Megkérjük, mondjon nekünk va­lamit szakmájáról, mesélje el, hogy miként él ás hogyan lc^tja maga körül az életet? — Tizenöt évig önálló vállalkozó voltam, Magánélet, önmüv 2i éve dolgozom ebben a szakmában. Több alkalommal tagja voltam a különböző munkás szakszervezeteknek, de aztán a sok csalódás arra tanított, hogy jobb. ha a ma­gam utján járok. Igaz, hogy kevés is az időm önmagámra, mert az asszony beteges és igy a házi munkából is alaposan kiveszem a ré­aztán a körülmények folytán feladtam önál­lóságomat — mondja. — Jelen pillanatban igazán örvendetk ennek, hiszen most éppen nem érdemes vállalkozónak lenni, az anyag­hiány és a különböző okok miatt. Heti fize­tésem 127 pengő, de ebből 15—16 pengőt miniden alkalommal levonnak betegsegélyző, stb. címeken. Családos ember vagyok, két gyermekkel, ennélfogva minden fillért be kell osztanom. — Mi idénymunkások vagyunk. A mester elvállalja a munkát és hétről-hétre alkalmaz. A hét szombatján kölcsönösen jogunkban van. felmondani egymásnak. A mester köte­les fizetni minden megkezdett hetet s mi, is kötelesek vagyunk minden megkezdett hetet végigdolgozni. Napi 8 óra a munka dónk. de aki akar, tovább is dtelgozhatik. A legkisebb munkabér óránként. 2 P. 20 fillér, a legma­gasabb 2 P. 80 fillér. Igaz, hogy közvetlen a bombatámadások után helyenként 3 pengőt is fizettek. Ez a bér a szakmunkásokra érten­dő. Segédmunkásaink órabére 1 pengő 50 fil­lértől 2 pengőig emelkedik. Őket. aránylag jobban megfizetik, mert az általános szabály szerint egy szakmunkást háromszor annyi órabér illeti meg, mint a segédmunkásit. lés, szórakozás ... szem. Megtanultam főzni, mosni., vasalni, sőt néha a gyermekeim ruháit is megfoltozgatom Szoba-konvhás lakásomat csimositgatom. de minden álmom az. hogy mielőtt behunynám a szemem, mindkét gyermekiem számájra fel­építsek egy-egy két szoba-konyhás kis családi házat, mert tudom, hogy mit jelent az em­hí 1 \7.útruíru 1/, hu unn j fry felett, honi lőtte éi unmugan van, a/, rrund J/ övé, a u látja. Szinlv ,1/h.1 s/( >kott néha já mi? Szere tek v/j n házba L járni, de ér /mién Hifi; vallom. kar km mykoi múlt »■ gy éve hogy ui dl J,H.I V<v ham . P*' ■<hg V au egy SZíJlé-. / r,m<j 1 OU\ mi akr 1 <:) gyal ' nii elbeszélt ;eti-k.. 1 1 il|n< t egy féléve 1 jt:. MII, de. ív tar nem etillé )■ l V7XM!. l,ng y mi vol 1 4/ t (> 1 v asm 1 azonban arma 1 tab Ix 1 olv 1 ■ < >k . 1 fi ileg szóra koz 1 aiőj jel legii köny­veki el, <lo Ji d V c gélé r arz üJénymu inka és több a/ időm, komolyabb tdigyu könyveket is kezembe veszek. Szeretem az uj magyar Író­kat, de szívesen olvasgatom a régieket is. Csak az bosszant, hogy az írásokban is minden alkalommal az asszonvnépség ke rekedik felül . . . hogy mindig az asszonnyal van baji Dt hiszen ilyen is ez a bolond élet A férfi nép sokszor elhatározza, hogy erős lesz, de végül mégis mindig alul marad. Na de nem baj, az a fomo,. hogy hála Istennek az asszonyok között akad olyan is, aki ,gázán megérdemli a megbecsülést. Egy kis életbölcsesség ... — I ulajdonképpen a szobrászathoz érez - tem magamban tch.-tscget fiatal koromban, de szegény voltam és nem volt alkalmam ta­nulni. ]gi/ ezt a mesterséget választottam. De vigaszai az a tudat, hogy néha alkalmam van ebben a szakmában is kiemelkedni. Épü letel székét faragok kőből, gipszből és sok síremléket is építettem. Egyáltalában nem bánt, hogy csak kőműves lettem, mert bír egyszerű a mesterségem, ebben is lehet töké­letes munkát végezni, ha az embernek érzéke van a szép és jó iránt. Erre tanítom a fiaimat /; és az emberbecsülésre, mert rájöttem arra, hegy nincsen olyan csúnya, vagy buta em­ber, akitől ne lehetne tanulni valamit. Ha alaposabban utánanézünk. mindenkinek van valami kiváltsága. Egy alkalommal, amint dolgozgattam, valahonnan csodaszép ének­hang lopózoit a fülembe. Amikor a hang irányát- kutattam, akkor láttám meg, hogv egy kis púpos, szemüveges, csúnya varró leányka volt a hang gazdája. Ez is bizonyi- téka annak amit mondottam. Ezeket mondotta nekünk B. ]., az egysze­rű kőműves, aki azok közé a becsülettel dol­gozó és magyarul gondolkodó munkások kö­zé tartozik, akik ".gazán megérdemlik, hogv fejüket saját házuk védelme alatt hajtsák pi­henőre és rászolgálnak ana, hogy érdemük szerint értékelje őket az egyetemes magvar társadalom. (—őri) a tízes szervezet közleményei (1944 augusztus 18., péntek.) T1ZEÜT AD ÁLKOZOK: I. MA, 18-ÁN: Király-utca 10. sz. alatt este 7 órakor a Ki­rály-utcai tized Egyetem-utcától a Minorita- utcáig. Központi kiküldött Bepczédy Pál unit teológiai tanár, kerületvezető főtizedes. Magyar-utca 4. sz. alatt d. u. 6 órakor a Ma- gvar-u. III. tized. Központi megbízott Kiss Ist­ván mérnök, szervező főtizedes. Komjáti-u. 10. alatt d. u. 6 órakor a Komjáti- u. II. tized. Központi megbízott Nemes Ká­roly szervező főtizedes. Unió-u. 6. sz. alatt (a Tizedesotthonbani d. u. 6 inakor a Bariba Miklós- és Petelei-utoai tizedek. Központi megbízott dr. Barha Sándor róm. kát. girnn, tanár, szervező főtizedes. Erdő-u. 24. sz. alatt d. u. 6 órakor a Cser­mely utcai tized. Központi megbízott Szombat- falvi Péter negyedvezető főtizedes. Görögtemplom-u. 25. sz. alatt d. u. 6 órakor a Görögtemplom-, Szabó Károly- és Szádeczkv- utcai tizedek. Központi megbízott Nagy Géza ref. kollégiumi tanár, főtizedes. Fütcjház-telepen d. u. 5 órakor a Fütőház- telepi tized. Központi megbízott Szász Imre városi tisztviselő, negyedvezeiő főtizedes. Királyhágó u. 24. sz. alatt d. u. 6 órakor a Királyhágó-utcai tized. Központi megbízóit Szász Imre városi tisztviselő, negyedvezeiő fő- tizedes. Sütő-u. 8. sz. alatt d. u. 6 órakor a Fűzfa- utcai tized. Központi megbízott Horváth Al­bert műszaki felügyelő, negyedvezető főtizedes. II. HOLNAP, 19-ÉN: Gyarmathv-u. 11. sz. alatt este 7 órakor a Gyarmathy-ülcai tized. Központi megbízott Enyedi István negyedvezető főtizedesh. Mező-u. 18. sz. alatt d. u. 6 órakor a Mezci- ucai tized. Központi megbízott Horváth Albert mű zaki munkafelügyelő, negyedvezető főtizedes Szent László-ut 29—30. sz. alatt d. u. 6 óra­kor a János vitéz-. Hóry Béla- és Szent László- utcai tized (Szent László-u. a vasúti hídtól a Malomárokig). Központi megbízott Szombat­falvi Péter negyedvezető főtizedes. Egyetem-uó 10. sz. alatt (Báthori—Apor sze- - minárium társalgójában. 38. sz. terem) este 7 órakor a Farkas-, Egyetem-, Jókai-utcai tized. Központi megbízott Benczédv Pál unit. teológiai tanár, kerületvezető főtizedes. ERTESITES. ,4r Egyetem-, Farkas- és Jókai- utcák tizedeinek tagjait a folyó hó 19-én. szombaton délután az Egyetem-utca 10. szám alatti Báthori—Apor szeminárium társalgó termében megtartandó tizedtalálkozóra kikül­dött meghívóinkban DÉLUTÁN 6 ÓH ÁR 1 HÍVTUK MEG. Közbejött akadály miatt az elnökség ESTE 7 ORARA TŰZTE KI 4 T1ZED- T.ALALKOZO 1DEJET. .4 tizedek tagjai hív­ják fel egymás figyelmét is erre az időpontva!- iozásra.

Next

/
Thumbnails
Contents